India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Cách tìm ki?m v?* xây d?ng t?p khách h?*ng ti?m n?ng

Trong kinh doanh, vi?c bi?t cách tìm ki?m khách h?*ng ti?m n?ng l?* vô cùng quan tr?ng. Tuy nhiên, vì .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 533 | 0.76 Per Day
Cách tìm ki?m v?* xây d?ng t?p khách h?*ng ti?m n?ng


Trong kinh doanh, vi?c bi?t cách tìm ki?m khách h?*ng ti?m n?ng l?* vô cùng quan tr?ng. Tuy nhiên, vì nhu c?u c?a m?i ng??i l?* không gi?ng nhau nên không ph?i ai c?ng có th? l?* khách h?*ng c?a b?n. Ch?*nh vì v??*y b?n c?n ph?i xác ??nh ch?*nh xác nh?ng ??i t??ng khách h?*ng m?* mình h??ng ??n ?? có th? bán h?*ng hi?u qu?. Nh?ng l?*m th? n?*o ?? bi?t cách tìm ki?m khách h?*ng ti?m n?ng, khách h?*ng doanh nghi?p m?t cách thu??*n l?i?

D??i ?ây l?* t?ng h?p nh?ng kinh nghi?m c?a mình ?? có th? h? tr? b?n

B??C 1: HI?U RÕ B?N CH?T S?N PH?M VÀ M?C TIÊU KINH DOANH C?A MÌNH
B?n nên ??t ra nh?ng câu h?i v?* tr? l?i ?? có th? tìm ra ?úng t?p Khách h?*ng ti?m n?ng
T?m nhìn v?* ??*ch ??n c?a s?n ph?m mình ?ang cung c?p?
Hình th?c v?* ph??ng th?c kinh doanh ch?*nh
V?n t?*i ch?*nh trong kho?ng n?*o? ??nh h??ng quy mô kinh doanh s? ra sao trong th?i gian t?i ?
K? ho?ch kinh doanh v?* Marketing trong th?i gian t?i ?


B??C 2: HI?U ??I TH?
Th?i k? 4.0 H??*u Covid, ng??i ng??i nh?* nh?* ?? xô v?*o kinh doanh online.N?u nh? không hi?u rõ th? tr??ng, không nâng cao kh? n?ng kinh doanh c?a b?n thân thì s? khó m?* ?i lên gi?a th?i th? hi?n t?i
T? x?a ??n nay “ Bi?t ng??i bi?t ta tr?m tr??*n tr?m th?ng”
B?n c?n ph?i n?m rõ nh?ng v?n ?? xoay quanh th? tr??ng hi?n nay :
??i th? tr?c ti?p v?* ??i th? ti?m ?n c?a b?n l?* ai?
B?n có ?i?m n?*o y?u h?n so v?i ??i th? không?
Trên th? tr??ng ?ó, c? h?i ?? b?n xâm nh??*p ???c v?*o l?* bao nhiêu ph?n tr?m?
Thông tin t?ng quan v? th? tr??ng ?? có th? ??a ra quy?t ??nh kinh doanh v?* quy mô kinh doanh?
Thông tin s?n ph?m b?n ?ang cung c?p trên th? tr??ng ( m?c ?? ph? bi?n,giá th?*nh, ?ánh giá v?* nhu c?u)?
Phân t?*ch l?i th? c?nh tranh c?a ??i th??
Phân t?*ch cách th?c ??i th? ?ang l?*m th??ng hi?u, marketing online? Cách th?c h? ti?p c??*n v?i khách h?*ng?
C?*ng Tìm hi?u k? v? thông tin th? tr??ng v?* ??i th? c?nh tranh thì s? giúp b?n ??a ra ???c nh?ng chi?n l??c kinh doanh ??t hi?u qu? cao.Hãy nh? r?ng b?n c?n ph?i ch? ??ng tìm ki?m khách h?*ng ?? t?ng m?c ?? “hi?n th?” c?a th??ng hi?u c?a b?n lên.


B??C 3: HI?U KHÁCH HÀNG
Tìm ki?m v?* khai thác khách h?*ng ti?m n?ng l?* y?u t? h?t s?c quan tr?ng, vì th? các công ty ?ang c? g?ng ??a ra nh?ng chi?n l??c m?i nh?m duy trì v?* khai thác l?i nhu??*n t? l??ng khách h?*ng n?*y cho t??ng lai.
1. Tìm ki?m khách h?*ng ti?m n?ng
Hãy ch? ??ng nh?t có th? ?i tìm h?. B?n c?*ng có nhi?u thông tin v? khách h?*ng ti?m n?ng, khách h?*ng hi?n có v?* nh?ng ng??i có ?nh h??ng ??n khách h?*ng ti?m n?ng v?* khách h?*ng hi?n có c?a b?n, thì c?*ng d? d?*ng quy?t ??nh ?? l?n c?a nhóm khách h?*ng b?n nh?m ??n. Nhóm khách h?*ng b?n nh?m ??n có th? có chung ??c ?i?m nh? m?c thu nh??*p, công vi?c, l?i s?ng, gi?i t?*nh v?* s? th?*ch tiêu dùng
B?n c?n xác ??nh Khách h?*ng ti?m n?ng c?a b?n : ? ?âu ? Gi?i t?*nh? ?? tu?i? Kh? n?ng chi tr? cho s?n ph?m c?a b?n ? H?*nh vi v?* s? th?*ch (D?a trên vi?c phân t?*ch h?*nh vi v?* s? th?*ch m?* khách h?*ng c? có) ?
Thông tin v? cách s?ng; bao g?m:ngh? nghi?p, l?i s?ng, xu h??ng chi tiêu (thu nh??*p, s? th?*ch, s? th?*ch mua bán)
Thông tin v? s? th??ng xuyên: H? th??ng mua s?n ph?m khi n?*o? Bao nhiêu l?n? H? có hay thay ??i nhãn hi?u ho?c ng??i cung c?p không? Bao nhiêu l?n? H? có nhi?u thông tin không? H? có ph?i l?* ng??i quy?t ??nh trong gia ?ình? H? c?n bi?t nh?ng thông tin gì v? s?n ph?m c?a b?n? H? có ph?i l?* ng??i nh?y c?m v? giá c??
Thông tin v? cách s??* d?ng s?n ph?m: H? s??* d?ng s?n ph?m l?*m gì? Có th??ng xuyên không? H? mong ??i gì ? vi?c tiêu dùng s?n ph?m?
Thông tin b?n thu th??*p ???c v? khách h?*ng c?ng ??ng th?i cho b?n bi?t l?*m th? n?*o ?? có th? ti?p c??*n v?i khách h?*ng trong t??ng lai.V?* d? : S?n ph?m m? ph?m h?u c? Organic , khách h?*ng target c?a b?n l?* ph? n? có ?? tu?i t? 20-35t. Thì b?n có th? tìm ki?m h? trong nh?ng group v?* page liên quan ??n : Ch?m sóc s?c kho? gia ?ình,M? b?m s?a, ??p sang ch?nh
Không ch? ? các group, B?n có th? tìm ki?m h? trong Page c?a ??i th?, nh?ng b?*i post nhi?u t??ng tác.Hay ??n gi?n ch? l?* v?*o t?p b?n bè c?a nh?ng khách h?*ng c? v?* khai thác.
2. Xây d?ng t?p Khách h?*ng
Quét Khách h?*ng ti?m n?ng t? các group ch?t l??ng
Quét Khách h?*ng t? Page v?* post c?a ??i th?
Khai thác nh?ng thông tin v?* b?n bè t? Khách h?*ng c? (80% khách h?*ng s? ??n v?i b?n t? khách h?*ng c?, 20% s? l?* khách h?*ng m?i ho?*n to?*n)
????? ????? ??? ??? ??? ????? ???? ????? ???? : ????? ??? ???? ?????? ??? ????? ??? ???, ??? ???? ??? ??? ?????? ????? ???? ???? ??? ???? ????? ???. ????? ?????? ??? ???? ??? ??? ????? ???? ???????? ????? ????? ??? ???? ???. ????? ????? ???? ???? ??? ??? ????? ???????? ????? ????? ??? ???? ???
B?n có th? s? th?y c?n thi?t ph?i thay ??i chi?n l??c ti?p th? c?a mình sau khi thu th??*p ???c thông tin v? khách h?*ng. V?* d?, n?u khách h?*ng c?a b?n không ??c báo thì không nên t?n ti?n ??ng qu?ng cáo trên lo?i hình thông tin n?*y n?a. Ngo?*i ra, n?u khách h?*ng c?a b?n d? d?*ng chuy?n nhãn hi?u v?* nh?y c?m v?i giá c?, b?n nên gi?i thi?u ch?*nh sách gi?m giá cho nh?ng ??n ??t h?*ng v?i s? l??ng l?n ?? gi? nhóm khách h?*ng m?* b?n nh?m t?i. N?u khách h?*ng c?a b?n không ???c thông báo v? m?i m?t c?a s?n ph?m, b?n c?n ph?i cung c?p nh?ng t? r?i ?i kèm v?i nh?ng gói h?*ng.Ngo?*i ra, n?u b?n nh??*n th?y r?ng khách h?*ng c?a b?n hay s??* d?ng m?ng internet, b?n nên t?ng c??ng ??u t? v?*o công ngh? thông tin, c??*p nh??*t v?* ho?*n thi?n trang web r?i chuy?n qua mua bán trên m?ng.
Trên ?ây l?* ba b??c c? b?n m?* mình t?ng h?p th??ng áp d?ng ?? tìm ki?m khách h?*ng ti?m n?ng.
Chúc các b?n sau b?*i vi?t n?*y có th? d? d?*ng target khách h?*ng h?n trong vi?c kinh doanh online ^^
HOTLINE : 0346.763.525
#phanmemninja #bigdata

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0