India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Các khu v?c th??ng ???c trang b? h? th?ng báo cháy, ch?a cháy FM 200

FM-200 ™ LÀ GÌ? FM200 ™ ???c hình th?*nh trong kho?ng các nguyên t? carbon, flo v?* hydro (CF3CHFCF3-heptafluoropropane). C? .....
  #1  
10-01-2020
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 797 | 0.92 Per Day
Các khu v?c th??ng ???c trang b? h? th?ng báo cháy, ch?a cháy FM 200


FM-200 ™ LÀ GÌ?
FM200 ™ ???c hình th?*nh trong kho?ng các nguyên t? carbon, flo v?* hydro (CF3CHFCF3-heptafluoropropane).
C? ch? d??*p t?t ch?*nh c?a FM-200 ™ l?* s? ti?p nh??*n nhi?t, mang s? ?óng góp hóa h?c th? c?p trong kho?ng s? phân h?y nhi?t c?a FM-200 ™ trong ng?n l??*a.
Ch?t ch?ng cháy FM-200 ™ mang th? ???c tiêu dùng an to?*n mang con ng??i trong khu v?c tiêu dùng. khi ???c s??* d?ng ? n?ng ?? ki?u dáng tiêu chu?n, nó an to?*n cho ko gian b? chi?m ?óng.
FM-200 ™ không ?? l?i d? l??ng. ph?n ?ông nh?ng kim lo?i nhi?u, ch?ng h?n nh? nhôm, ??ng thau, thép, gang, chì, thép ko g? v?* ??ng, c?ng nh? cao su, nh?a v?* linh ki?n ?i?n t??*, ko b? ?nh h??ng khi ti?p xúc s? h?u FM-200 ™ .
1/ Nguyên lý ho?t ??ng c?a h? th?ng FM200:
H? th?ng ho?t ??ng ? hai ch? ??: t? ??ng v?* b?ng tay.
Ch? ?? t? ??ng: khi ch? có m?t m?u ??u báo cháy (??u báo nhi?t ho?c ??u báo khói) c?m bi?n ???c nhi?t ho?c khói trong c?ng khu v?c, t? trung tâm phát t?*n hi?u c?nh báo m?c 1.
?nh h??ng chuông c?a khu v?c ??y ?? c?nh báo m?i ng??i mang s? c? cháy, van ?i?u khi?n (solenoid) k?*ch h? th?ng bình ch?a kh?* FM-200 ch?a b? tác ??ng. lúc c? 2 lo?i chi?c ??u báo cháy khác m?u (v?a nhi?t v?a khói) trong cùng khu v?c b? tác ??ng, t? tr?ng tâm phát t?*n hi?u c?nh báo m?c 2 (khác mang t?*n hi?u m?c 1)
?nh h??ng chuông v?* còi c?a khu v?c ?ó. Sau m?t th?i gian tr? (30 giây) ?? cho m?i ng??i s? tán ra kh?i khu v?c nguy hi?m, t? tr?ng tâm c?p ?i?n cho van ?i?u khi?n (solenoid) ?? k?*ch ho?t h? th?ng bình ch?a kh?* FM-200.
Lúc n?*y kh?* FM200 ???c phun ra ?? d??*p t?t ?ám cháy. v?* nh? trong th?i kì 30 giây (nói trong kho?ng khi v?i c?nh báo c?p hai), có th? nh?n v?* gi? nút Abort c?a khu v?c ??y, ?? trì hoãn quá trình k?*ch ho?t van ?i?u khi?n h? th?ng ch?a cháy.
Khi buông nút nh?n n?*y ra, h? th?ng s? b? k?*ch ho?t sau 30 giây.
2/ Ch? ?? b?ng tay:
H? th?ng s? ?nh h??ng phun kh?* FM200, lúc nút nh?n EXTINGHUISHANTRELEASE b? tác ??ng, khi n?*y tr?ng ?i?m phát t?*n hi?u c?nh báo (tác ??ng còi c?a khu v?c ?ó) x? kh?* FM-200 v?*o khu v?c c?n ki?m soát an ninh.
Ngo?*i vi?c k?*ch ho?t h? th?ng ch?a cháy, t? trung tâm còn c?p ti?p ?i?m ho?c ngu?n 24VDC ?? c?t h? th?ng qu?t thông gió, c?t ngu?n phân ph?i, giao du có h? th?ng báo cháy c?a to?* nh?*.
3/ Các khu v?c th??ng ???c trang b? h? th?ng báo cháy, ch?a cháy FM 200
C? s? vi?n thông
Phòng máy t?*nh
Phòng ?i?u khi?n
B?o t?*ng L?u tr? l?ch s??* l?u tr?
Phòng tr?ng b?*y ngh? thu??*t
C? s? d??c ph?m
L?u tr? h? s?
N?n t?ng ngo?*i kh?i
Phòng ??ng c? / máy phát ?i?n trên t?*u bi?n
C?u t?*u …..

4/ T?i sao nên mua các thi?t b? PCCC h? th?ng FM200 t?i Qu?c An PCCC
Qu?c An PCCC l?* ??i di?n cho các th??ng hi?u cung c?p thi?t b? phòng cháy ch?a cháy n?i ti?ng th? gi?i t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Qúy khách có th? yên tâm v? ch?t l??ng c?a các thi?t b? pccc ???c cung c?p t?i Qu?c An.

CÔNG TY C? PH?N TM-XD PCCC QU?C AN
?/c: 231/18 Nguy?n Phúc Chu, P15, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Hotline: 0907080979 – 028.2247.1234
Email: quocan@ quocanpccc.com
Website: https://quocanpccc.com/pccc/he-thong-chua-chay-foam/
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0