India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Ph?n m?m ninja - gi?i pháp bán h?*ng marketing online hi?u qu?

1./ Tool Nuôi nick ch?t trên ?i?n tho?i ho?c gi? l??*p android Ninja System : Ch?m nick bán h?*ng, kéo .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 530 | 0.76 Per Day
Ph?n m?m ninja - gi?i pháp bán h?*ng marketing online hi?u qu?


1./ Tool Nuôi nick ch?t trên ?i?n tho?i ho?c gi? l??*p android Ninja System : Ch?m nick bán h?*ng, kéo view chi?n Ad Breaks
2./ Tool Nuôi nick s? l??ng l?n chuyên nghi?p t? ??ng Ninja Care, h? tr? m? khóa check point
3./ Tool Auto Share group Ninja Share Live Stream : H? tr? share h?*ng lo?t v?*o các h?i nhóm ho?*n to?*n t? ??ng
4./ Tool Auto K?t B?n Ninja Add Friend : K?t b?n theo t?p UID có s?n, l?c khu v?c, gi?i t?*nh
5./ Tool Auto ??ng B?*i Ninja Auto post : H? tr? tham gia nhóm theo t? khóa v?* lên l?ch ??ng b?*i ho?*n to?*n t? ??ng
6./ Tool Ninja Fanpage : Qu?n lý cmt, inbox profile cá nhân v?* fanpage, t? ??ng tr? l?i v?* lên chi?n d?ch g??*i tin nh?n chatbot
7./ Tool Ninja Zalo : H? tr? ??ng b?*i, k?t b?n, g??*i tin nh?n h?*ng lo?t ho?*n to?*n t? ??ng, qu?n lý shop Zalo
8./ Tool Ninja Comment : quét comment live stream t?t c? các b?*i vi?t trên Facebook xu?t ra file báo cáo
9./ Tool Ninja Shopee : T? ??ng ??ng b?*i,uptop s?n ph?m, qu?n lý inbox shop, t? ??ng nh?n tin t?i ng??i theo dõi shop
10./ Tool Convert UID sang phone( chuy?n h?*ng tri?u t?*i kho?n F.B sang S?T)
......... v?* còn h?*ng ch?c ph?n m?m mi?n ph?* khác
PhanmemNinja. com
Liên h? t? v?n mi?n ph?* : 0346.763.525
#phanmemninja #bigdata


Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0