India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Nh?ng s? th??*t thú v? v?* kì di?u v? ?ông trùng h? th?o

NH?NG S? TH?T THÚ V? VÀ KÌ DI?U V? ?ÔNG TRÙNG H??* TH?O S? TH?T THÚ V? Tên g?i ?ông .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 600 | 0.81 Per Day
Nh?ng s? th??*t thú v? v?* kì di?u v? ?ông trùng h? th?o


NH?NG S? TH?T THÚ V? VÀ KÌ DI?U V? ?ÔNG TRÙNG H??* TH?O
S? TH?T THÚ V?
Tên g?i ?ông Trùng H? Th?o (?THT) xu?t phát t? quan sát th?c t? ngo?*i thiên nhiên, khi mùa ?ông b?*o t??* n?m thu?c chi Cordyceps lây nhi?m lên ?u trùng c?a lo?*i sâu b??m (? d?ng côn trùng) – “?ông trùng”.
Sau ?ó h?p th? dinh d??ng trong ?u trùng ?? phát tri?n v?* l?*m ch?t v??*t ch?. ??n mùa h? khi g?p ?i?u ki?n thu??*n l?i m?c ra qu? th? n?m trên xác v??*t ch? – “H? th?o”.
D??C CH?T TH?N KÌ TRONG ?THT :
Adenosine l?* ch?t trong t?t c? t? b?*o c? th?, tham gia c?u t?o t? b?*o. Adenosin có tác d?ng ch?a l?*nh - l?*m tr? hoá l?i các t? b?*o, có th? ch?a l?*nh h?u h?t c? quan trong c? th? t? h? tim m?ch ??n quá trình sinh t?ng h?p ? gan, t? gi?i ??c th??*n ??n t?ng c??ng hô h?p,…
Cordycepin l?* ???c phát hi?n n?m 1957, l?* 1 d??c ch?t có th? tiêu di?t các t? b?*o T, th?c b?*o trong c? th?. T? ?ó, ?c ch? s? hình th?*nh t? b?*o u b??u, ng?n ng?a m?c b?nh ung th?, ch?ng viêm, gi?m ?au, t?ng c??ng mi?n d?ch, kháng các lo?i virus, vi khu?n, ký sinh trùng, v?* h? tr? ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng,…
?ây l?* 2 d??c ch?t quý ch? tìm th?y trên ?THT – ?ÔNG TRÙNG H??* TH?O H??*NG TH?NH l?* th??ng hi?u ?em ??n s?n ph?m ch?t l??ng nh?t.
S??* d?ng ch?ng Cordyceps Militaris trong nuôi c?y, theo quy trình công ngh? Nh??*t B?n, mô ph?ng nuôi trên nh?ng t?m gi?ng 80-90% v?i t? nhiên. ???c ch?ng minh có h?*m l??ng d??c ch?t v?* tác d?ng sinh h?c t??ng t? nh? ch?ng Cordyceps Sinensis ngo?*i t? nhiên v?* không th? nuôi tr?ng.
Cam k?t ch?t l??ng sô 1 trên th? tr??ng v?i s?n ph?m nuôi trên nh?ng-t?m, v??t xa các s?n ph?m nuôi trên giá th? l?* các c? ch?t g?o l?t, khoai tây, n??c d?a h?p ch?*n,…
-----------------------------------
Liên h? ?? nh??*n t? v?n mi?n ph?*:
Hotline 1: 0966.888.664
Hotline 2: 0987.762.018
?ÔNG TRÙNG H??* TH?O H??*NG TH?NH
Showroom: 1148 Cách M?ng Tháng 8, Th? D?u M?t ,T?nh Bình D??ng
Website: huongthinhdongtrung.com
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0