India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > ANTIRESERVATION FORUM > DISCUSSIONS on Reservation > Opinion

ATCS - D?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p m?i H?* N?i - B?c Ninh

ATCS nh??*n l?*m h? s? th? t?c th?*nh l??*p Doanh nghi?p B?c Ninh - H?* N?i T? v?n lo?i hình .....
  #1  
08-16-2019
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 34
:
: 451 | 0.24 Per Day
ATCS - D?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p m?i H?* N?i - B?c Ninh


ATCS nh??*n l?*m h? s? th? t?c th?*nh l??*p Doanh nghi?p B?c Ninh - H?* N?iT? v?n lo?i hình doanh nghi?p, l?a ch?n ng?*nh ngh? v?* h? tr? tri?n khai ho?t ??ng sau khi th?*nh l??*p: Kê khai thu?, k? toán, tri?n khai hóa ??n, ph?n m?m qu?n tr? … ***********
  #2  
08-30-2019
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 34
:
: 451 | 0.24 Per Day

COMING SOON
Khóa h?c th?c h?*nh k? toán online trên ph?n m?m k? toán Fast Accounting v?* Misa Sme

H?c viên ??ng ký h?c s? ???c c?*i ??t 2 ph?n m?m k? toán thông d?ng nh?t hi?n nay: Fast Accounting v?* Misa Sme, ???c cung c?p ch?ng t? ?? th?c h?*nh, ???c gi?i ?áp v?* h??ng d?n khi có sai sót, v??ng m?c.

M?c tiêu khóa h?c:

- H?c viên hi?u ???c các ch?c n?ng c? b?n c?a các ph?n h?*nh nghi?p v? k? toán th?c t? v?* s? liên quan ??n các t?*i kho?n c?a t?ng ph?n h?*nh: Công n? khách h?*ng, t?m ?ng cá nhân, kê khai thu?, k? toán bán h?*ng, k? toán kho, k? toán thu?, k? toán t?ng h?p...

- Hi?u ???c cách kê khai thu? GTGT theo ph??ng pháp tr?c ti?p v?* gián ti?p, bi?t lên t? khai, x??* lý các l?i thông th??ng khi n?p t? khai thu? online trên thu? ?i?n t??*.

- Hi?u ???c các v??ng m?c trong quá trình l?*m chuyên môn k? toán th?c t?: Không có hóa ??n ??u v?*o, không có t?n kho, không có h? s? l??ng, nhân công ...

- Th?*nh th?o các thao tác nghi?p v? trên ph?n m?m k? toán, Bi?t lên báo cáo t?*i ch?*nh v?* các báo cáo quy?t toán cu?i n?m trên ph?n m?m k? toán, HTKK.- Bi?t cách l?u tr?, b?o m??*t d? li?u k? toán.

Quy?n l?i h?c viên:

???c h??ng d?n ??*o t?o th?c h?*nh không gi?i h?n th?i gian ??n khi th?*nh th?o 1 trong 2 ph?n m?m k? toán thông d?ng.

???c h? tr? ph?n m?m k? toán mi?n ph?*, ???c h? tr? t? v?n, h??ng d?n trong quá trình l?*m vi?c th?c t? t?i ??n v? sau khi k?t thúc khóa h?c, ???c h??ng d?n các k? n?ng xin vi?c, các h?c viên th?*nh th?o các nghi?p v? k? toán thu? ???c xác nh??*n gi?i thi?u khi xin vi?c, ???c t? v?n trong quá trình tri?n khai t?i ??n v?: L?a ch?n ph?n m?m k? toán, th?c t? tri?n khai công tác k? toán.

Các h?c viên ? g?n v?n phòng Công ty khi ?ã th?*nh th?o các ph?n h?*nh k? toán n?u mu?n có th? ??n V?n phòng ?? tr?c ti?p th?c h?*nh v?* lên các báo cáo cu?i n?m.Th?i gian khóa h?c: H?c viên ?ã ??ng ký ???c tham gia nhóm FB, Zalo h? tr? mi?n ph?*
Liên h?: 0947 566 951 - ketoanthueATCS.vn


  #3  
09-01-2019
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 34
:
: 451 | 0.24 Per Day

???*I LÝ THU? ATCS NH?N CUNG C?P:PH?N M?M K? TOÁN MISA SME 2019CH? KÝ S? NEW-CAHÓA ??*N ?I?N T? EASY-ENVOICE(B?n quy?n ch?*nh th?c, có hóa ??n GTGT)H? tr? c?*i ??t, H??ng d?n ??*o t?o s??* d?ng ph?n m?mH??ng d?n kê khai thu?, lên BCTC, quy?t toán TNDN, TNCN n?mT? v?n tri?n khai Ph?n m?m k? toán v?i ??n v? n??c ngo?*i ... v?* nhi?u h? tr? khác khi s??* d?ng các d?ch v? t? ??i Lý Thu? ATCS
  #4  
09-03-2019
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 34
:
: 451 | 0.24 Per Day

??i lý thu? ATCS nh??*n l?*m h? s? th? t?c th?*nh l??*p Doanh nghi?p B?c Ninh - H?* N?iT? v?n lo?i hình doanh nghi?p, l?a ch?n ng?*nh ngh? v?* h? tr? tri?n khai ho?t ??ng sau khi th?*nh l??*p: Kê khai thu?, k? toán, tri?n khai hóa ??n, ph?n m?m qu?n tr? … ***********
  #5  
09-04-2019
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 34
:
: 451 | 0.24 Per Day

??i lý thu? ATCS nh??*n l?*m d?ch v? th?*nh l??*p Doanh nghi?p B?c Ninh - H?* N?iT? v?n lo?i hình doanh nghi?p, l?a ch?n ng?*nh ngh? v?* h? tr? tri?n khai ho?t ??ng sau khi th?*nh l??*p: Kê khai thu?, k? toán, tri?n khai hóa ??n, ph?n m?m qu?n tr? … ***********
  #6  
09-06-2019
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 34
:
: 451 | 0.24 Per Day

B?n n?*o có ai gi?i thi?u mình 01 b?n n? k? toán bi?t kê khai thu?, lên BCTC, t?*nh toán lãi l?.
  #7  
09-20-2019
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 34
:
: 451 | 0.24 Per Day

ATCS - D?ch v? tuy?n d?ng k? toán doanh nghi?p - D?ch v? cung c?p nhân s? k? toán - Cung c?p nhân s? k? toán chuyên nghi?p???*I LÝ THU? ATCS NH?N TUY?N D?NG VÀ CUNG C?P NHÂN S? K? TOÁN

H? tr? tìm ki?m các nhân s? ?n ??nh phù h?p v?i k? ho?ch kinh doanh c?a doanh nghi?p

Lên k? ho?ch ??*o t?o h??ng d?n quy trình k? toán phù h?p v?i ??c thù kinh doanh

Cung c?p mi?n ph?* PH?N M?M K? TOÁN CHUYÊN NGHI?P

H? tr? t? v?n kê khai thu?, lên các báo cáo quy?t toán, BCTC cu?i n?m
Liên h?:0947566951 - ketoanthueATCS@gmail.comketoanthueatcs.vn


 India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0