India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > ANTIRESERVATION FORUM > Introduction

ATCS Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

[b][color=red]Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p[/color][/b][color=#666666] [/color] Ngay khi có liên .....
  #1  
08-13-2019
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 34
:
: 451 | 0.23 Per Day
ATCS Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p


[b][color=red]Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p[/color][/b][color=#666666] [/color]

Ngay khi có liên l?c ?? ngh? l?*m d?ch v?, [b][color=blue]K? TOÁN THU? ATCS[/color][/b] s? tr?c ti?p ??n kh?o sát Doanh nghi?p v? th?c t? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, các y?u t? ??u ra, ??u v?*o, tình hình nhân s? ?? có ?ánh giá v?* ??a ra quy trình k? toán v?* h? tr? cung c?p tri?n khai ph?n m?m k? toán ([b][color=red]Mi?n ph?* ph?n m?m k? toán[/color][/b]).

??nh k?, [b][color=blue]K? TOÁN THU? ATCS[/color][/b] s? c??* cán b? ??n nh??*n v?* b?*n giao h? s? s? li?u ?ã gi?i quy?t xong c?ng nh? trao ??i các v??ng m?c phát sinh ?? ho?*n thi?n các công vi?c k? toán.

??i v?i các ??n v? ? xa có th? tri?n khai [b][color=red]d?ch v? k? toán online[/color][/b]: Nh??*n b?n [b][color=red]scan hóa ??n mua v?*o bán ra[/color][/b], [b][color=blue]K? TOÁN THU? ATCS[/color][/b] s? nh??*p li?u v?* in ?n b?n copy k?p cùng h? s? k? toán h?*ng quý v?* chuy?n phát ??n ??a ch? ??n v?, [b][color=red]hóa ??n g?c[/color][/b] ??n v? s? l?u tr? v?* k?p theo b?ng kê mua v?*o bán ra theo t? khai VAT h?*ng tháng/ quý. T? ng?*y [b][color=red]01/11/2020[/color][/b] t?t c? s? [b][color=red]b?t bu?c to?*n b? các doanh nghi?p to?*n qu?c ph?i tri?n khai s??* d?ng hóa ??n ?i?n t??*[/color][/b], xu th? s? phát tri?n d?ch v? k? toán online.

T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n l?*m v?* theo dõi ki?m soát trên ph?n m?m k? toán chuyên d?ng, l?*m ??n ?âu b?*n giao v?* c??*p nh??*t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? v?* ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n v? t?t c? các v?n ?? nh?: Doanh thu, Chi ph?*, Kê khai thu?, Xu?t nh??*p t?n kho, L??ng ...

Chi ph?* th?a thu??*n tùy theo kh?i l??ng công vi?c th?c hi?n, ??c bi?t h? tr? ??ng h?*nh v?i các Doanh nghi?p, ??n v? m?i th?*nh l??*p, ?ang trong giai ?o?n m?i tri?n khai s?n xu?t kinh doanh. [b][color=red]H? tr? cung c?p danh sách doanh nghi?p[/color][/b] trong ??a b?*n c?a ??n v?, h? tr? ti?p th? qu?ng cáo kinh doanh.

Tr??ng h?p doanh nghi?p ?ã ?n ??nh phát tri?n có nhu c?u ?? nhân viên c?a mình t? ??m nhi?m s? sách k? toán thu?, [b][color=blue]K? TOÁN THU? ATCS[/color][/b] s? b?*n giao ??y ?? to?*n b? h? s?, d? li?u ph?n m?m, các file l?u ... c?ng nh? h? tr? h??ng d?n ??n v? l?*m ti?p ?n ??nh trên ph?n m?m k? toán chuyên d?ng.
[color=#666666] [/color]

[b][color=red]Các công vi?c K? TOÁN THU? ATCS ??m nh??*n th?c hi?n:[/color][/b][color=red] [/color]


[b][color=blue]1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:[/color][/b][color=blue] [/color][color=#666666] [/color]

H?*ng tháng, quý s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c: Khai n?p thu? môn b?*i, L??*p báo cáo thu? GTGT, t?m t?*nh TNDN h?*ng tháng, quý g??*i c? quan thu?, L??*p báo cáo quy?t toán thu? TNDN, TNCN n?m, L??*p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L??*p báo cáo t?*i ch?*nh, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.


[b][color=blue]2. Các nghi?p v? k? toán[/color][/b][color=blue] [/color]
[color=#666666] [/color]

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n theo dõi các nghi?p v? k? toán phát sinh. Ki?m tra các hóa ??n ch?ng t? ??u v?*o, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu??*t, H?ch toán v?* ghi s? sách các ch?ng t?, L??*p v?* in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh.

[b][color=blue]3. T? v?n, gi?i trình thu?[/color][/b][color=blue] [/color][color=#666666] [/color]

H? tr? t? v?n v? lao ??ng ti?n l??ng, b?o hi?m xã h?i, T? v?n k? toán, thu? v?* hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung v?* ph?m vi công vi?c th?c hi?n, tr?c ti?p l?*m vi?c gi?i trình h? s? s? li?u v?i c? quan thu?, ki?m toán trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.

[b][color=blue]Liên h?[/color][/b]


[b][color=blue]CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN - ???*I LÝ THU? ATCS VI?T NAM[/color][/b]

[b][color=blue]Hotline + Zalo: [/color][/b][b][color=red]0947 566 951[/color][/b][b][color=blue] - Mr Ti?n[/color][/b]

[b][color=blue]Skype: ketoanthueATCS@gmail.com[/color][/b]

[b][color=blue]Email: ketoanthueATCS@gmail.com[/color][/b]

[b][color=blue]Web: ketoanthue ATCS . vn[/color][/b]

[color=#666666] [/color]
[b][color=red]Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p [/color][/b]

[b][color=red]Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng English ho?c song ng? Vi?t - Anh cho các ??n v? n??c ngo?*i có nhu c?u[/color][/b]

[b][color=red]Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán chuyên d?ng[/color][/b]

[b][color=red]Cung c?p tri?n khai hóa ??n ?i?n t??*[/color][/b]

K? TOÁN THU? ATCS chuyên v? cung c?p d?ch v? k? toán, báo cáo thu?, ??i lý thu?, kê khai thu?, quy?t toán thu?, t? v?n thu?, l??*p báo cáo t?*i ch?*nh, d?ch v? k? toán thu?, th?*nh l??*p công ty, gi?i th? công ty, l??*p d? án ??u t?, l?*m s? sách k? toán, t? v?n k? toán, d?ch v? k? toán tr??ng, d?ch v? ho?*n thu?, ho?*n thu? giá tr? gia t?ng, ho?*n thu? thu nh??*p cá nhân, d?ch v? ti?n l??ng, ??ng ký kinh doanh, thay ??i ??ng ký kinh doanh, xin phép ??u t?, d?ch v? ki?m toán, th?*nh l??*p doanh nghi?p, gi?i th? doanh nghi?p B?n có th? tham kh?o các d?ch v? c?a Công ty D?ch v? K? toán K? TOÁN THU? ATCS : D?CH V? K? TOÁN D?ch v? k? toán / D?ch v? k? toán tr?n gói / D?ch v? k? toán thu? / D?ch v? ghi s? k? toán / D?ch v? l??*p báo cáo t?*i ch?*nh / L??*p báo cáo t?*i ch?*nh / D?ch v? l??*p báo cáo quy?t toán thu? / T? v?n k? toán / D?ch v? k? toán chuyên nghi?p / D?ch v? soát xét h? s? v?* s? sách k? toán / D?ch v? soát xét báo cáo t?*i ch?*nh / D?ch v? k? toán tr??ng / D?ch v? t? v?n k? toán / D?ch v? xây d?ng h? th?ng thông tin k? toán / L?*m s? sách k? toán / D?ch v? t? v?n k? toán / . D?CH V? TH? T?C THU? - T? V?N THU? - QUY?T TOÁN THU? D?ch v? báo cáo thu? / Báo cáo thu? / D?ch v? ??i lý thu? / ??i lý thu? / D?ch v? ??ng ký thu? / D?ch v? kê khai thu? / D?ch v? ho?*n thu? / D?ch v? ho?*n thu? GTGT / D?ch v? soát xét báo cáo quy?t toán thu? / D?ch v? khai thu? ban ??u / D?ch v? quy?t toán thu? / Quy?t toán thu? / Quy?t toán thu? thu nh??*p cá nhân (TNCN) / Quy?t toán thu? thu nh??*p doanh nghi?p (TNDN) / D?ch v? t? v?n thu? / T? v?n thu? / Quy?t toán thu? / Thu? nh?* th?u / D?ch v? thu? nh?* th?u / Ho?*n thu? / D?ch v? ho?*n thu? / Ho?*n thu? giá tr? gia t?ng / Ho?*n thu? thu nh??*p cá nhân / D?ch v? ho?*n thu? giá tr? gia t?ng (GTGT) / D?ch v? ho?*n thu? thu nh??*p cá nhân (TNCN) / D?ch v? báo cáo thu? thu nhâp doanh nghi?p /D?ch v? báo cáo thu? thu nh??*p cá nhân / D?ch v? báo cáo thu? giá tr? gia t?ng / D?ch v? báo cáo thu? theo tháng / D?ch v? t? v?n ho?*n thu? / D?ch v? t? v?n thu? nh?* th?u/ D?ch v? khai thu? / D?ch v? khai thu? thu nh??*p doanh nghi?p / D?ch v? khai thu? thu nh??*p cá nhân / D?ch v? khai thu? giá tr? gia t?ng / Kê khai thu? . THÀNH L?P CÔNG TY - DOANH NGHI?P Th?*nh l??*p công ty / Th?*nh l??*p công ty có v?n ??u t? n??c ngo?*i / Th?*nh l??*p công ty TNHH / Th?*nh l??*p công ty TNHH MTV/ Th?*nh l??*p công ty TNHH hai th?*nh viên tr? lên / Th?*nh l??*p công ty c? ph?n / Th?*nh l??*p công ty h?p danh / Th?*nh l??*p doanh nghi?p t? nhân / Th?*nh l??*p h? kinh doanh / D?ch v? mua bán công ty / Th?*nh l??*p doanh nghi?p / D?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p / Th?*nh l??*p doanh nghi?p có v?n ??u t? n??c ngo?*i / D?ch v? th?*nh l??*p c? s? kinh doanh / Th?*nh l??*p chi nhánh / Th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / Th?*nh l??*p ??a ?i?m kinh doanh / Th?*nh l??*p kho h?*ng / Th?*nh l??*p ?i?m bán h?*ng ??NG KÝ KINH DOANH ??ng ký kinh doanh / D?ch v? ??ng ký kinh doanh / ??ng ký kinh doanh th?*nh l??*p công ty / ??ng ký kinh doanh cho cá nhân / Thay ??i ??ng ký kinh doanh / ??ng ký h? kinh doanh / ??ng ký th?*nh l??*p ??a ?i?m kinh doanh / ??ng ký th?*nh l??*p chi nhánh / ??ng ký th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / ??ng ký th?*nh l??*p ?i?m bán h?*ng / ??ng ký th?*nh l??*p kho h?*ng / THAY ??I ??NG KÝ DOANH NGHI?P Thay ??i tên công ty / Thay ??i v?n ?i?u l? / Thay ??i ng?*nh ngh? kinh doanh / Thay ??i th?*nh viên công ty / Thay ??i c? ?ông công ty / Thay ??i ??i di?n pháp lu??*t / Thay ??i ??a ch? tr? s? ch?*nh / Thay ??i ??a ch? c? s? kinh doanh / Chuy?n nh??ng v?n / Thay ??i giám ??c / Thay ??i lo?i hình công ty / GI?I TH? CÔNG TY - DOANH NGHI?P Gi?i th? công ty / D?ch v? gi?i th? công ty / T? v?n gi?i th? công ty / Gi?i th? chi nhánh / Gi?i th? v?n phòng ??i di?n / Gi?i th? doanh nghi?p / D?ch v? gi?i th? doanh nghi?p D?CH V? CHO V?N PHÒNG ???*I DI?N N??C NGOÀI D?ch v? th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / Th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / D?ch v? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? ti?n l??ng cho v?n phòng ??i di?n /D?ch v? khai thu? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? quy?t toán thu? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? ti?n l??ng / D?ch v? thanh toán ti?n l??ng D?CH V? NHÂN S?- LAO ??NG - TI?N L??*NG D?ch v? ti?n l??ng v?* l?*m BHXH / D?ch v? qu?n tr? ti?n l??ng / D?ch v? ti?n l??ng / D?ch v? thanh toán ti?n l??ng / D?ch v? ??ng ký lao ??ng / D?ch v? khai thu? v?* quy?t toán thu? TNCN / D?ch v? ??ng ký BHXH, BHYT, BHTN / D?ch v? xây d?ng v?* ??ng ký thang l??ng, b?ng l??ng / D?CH V? T? V?N ??U T? – T? V?N TÀI CHÍNH L??*p d? án ??u t? / Xin phép ??u t? / Th?m ??nh d? án ??u t? / Phân t?*ch t?*i ch?*nh / D?ch v? th?m ??nh doanh nghi?p / D?ch v? t? v?n th?m ??nh giao d?ch / D?ch v? xin phép ??u t? / D?ch v? l??*p d? án ??u t? / D?ch v? t? v?n l??*p d? án ??u t? / D?ch v? th?m ??nh d? án ??u t? / D?ch v? phân t?*ch d? án ??u t? / D?CH V? KI?M TOÁN Ki?m toán báo cáo t?*i ch?*nh / Ki?m toán ho?t ??ng / Ki?m toán tuân th? / Ki?m toán báo cáo quy?t toán v?n ??u t? ho?*n th?*nh / Ki?m toán báo cáo quy?t toán d? án / Ki?m toán n?i b? / ?? nh??*n ???c thông tin rõ h?n v? d?ch v?, ph?* d?ch v?, m?i liên h? K? TOÁN THU? ATCS

[color=#666666] [/color]

 India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0