View Single Post
  #2  
08-21-2022
vanphong11021
Member
 
: Oct 2018
: Yên Bái
: 43
:
: 30 | 0.02 Per Day

Trong b?*i vi?t n?*y, tr?ng ?i?m Thu?c Central Pharmacy xin g??*i t?i b?n ??c các thông tin chi ti?t v? Derma Forte.


m?t Th?*nh ph?n

D?ng b?*o ch?: Kem bôi ngo?*i da.

Th?*nh ph?n: Kem tr? s?o Derma Forte 15g s? h?u ??ng th?*nh ph?n ch?*nh sau:

Coenzyme Q10, Centella Asiatica Extract (tinh ch?t Rau Má).

Azelaic Acid, Curcuma Longa Root Extract (tinh ch?t ngh?), Squalane.

Vitamin E, Vitamin C, Carbomer, Collagen, Glycolic acid.

Potassium Sorbate, Deionized Water, Sodium Hydroxide.

2 Công d?ng - Ch? ??nh

2.1 Kem tr? m?n Derma forte mang tác d?ng gì?

Kem tr? m?n Derma forte có c?t th?*nh ph?n ph?n Azelaic acid, ?ây l?* m?t acid dicarboxylic s? h?u kh?i th?y trong kho?ng các dòng ng? c?c. B?ng cách th?c ?c ch? s? s?ng hóa c?a da, Azelaic acid v?i tác d?ng ?i?u tr? m?n tr?ng cá t? ch?ng ?? nh? ??n nh?*ng nh?*ng. tuy nhiên, Azelaic acid v?i kh? n?ng l?*m cho gi?m s? l??ng vi khu?n P. acnes v?* t? c?u - c?i ngu?n gây m?n trên da, trong kho?ng ?ó, giúp l? chân lông không b? b?*t t?c gây m?n, tình tr?ng m?n tr?ng cá ???c c?i thi?n rõ r?t.

S? k?t h?p c?a các th?*nh ph?n v?i trong s?n ph?m giúp Derma forte mang tác d?ng trong vi?c ng?n ng?a v?* khi?n gi?m hi?n tr?ng m?n tr?ng cá, m?n viêm s?ng ??, m?n ??u ?en, cùng lúc ?? phòng thâm, m? s?o do m?n ?? l?i, giúp l?*n da phát tri?n th?*nh m?n m?*ng.

2.2 ??i t??ng tiêu dùng thu?c tr? m?n Derma forte

Thu?c tr? m?n Derma forte ???c dùng trong nh?ng tr??ng h?p sau:

?i?u tr? v?* ?? phòng h? h?t nh?ng cái m?n tr?ng cá, m?n viêm, m?n ??u tr?ng, m?n ??u ?en,...

t??ng tr? th?i k? li?n s?o, giúp m? s?o, ng?a v?t thâm,...

Ng?n d? phòng m?n tái phát, giúp khi?n cho s?ch bã nh?n trên da.

D??ng tr?ng da, giúp l?*n da kh?e m?nh, m?n m?*ng.

==>> Quý ??c gi? có th? tham kh?o thêm th?c ph?m ch?c n?ng s? h?u c?ng công d?ng: Thu?c tr? m?n Adalcrem: công d?ng, ch? ??nh, t?m giá
3 Li?u tiêu dùng - cách s??* d?ng

3.1 Li?u s??* d?ng kem tr? m?n Derma forte

Tùy thu?c v?*o hi?n tr?ng m?n, m?c ?? nh?y c?m c?a da b?n s? mang li?u tiêu dùng khác nhau. Li?u dùng th??ng nh??*t l?* m?i ng?*y bôi trong kho?ng 2 - 4 l?n. n?u nh??*n th?y li?u tiêu dùng th??ng nh??*t ko hi?u qu?, b?n mang th? nâng cao t?n su?t tiêu dùng.

3.2 ph??ng pháp s??* d?ng Derma forte hi?u qu? nh?t

Derma forte s? h?u th? bôi to?*n m?t, tr? các vùng da m?n c?m nh? b?ng m?t.

tr??c h?t, b?n c?n v? sinh s?ch s? vùng da c?n ???c ?i?u tr?, song song c?n r??*a s?ch tay tr??c khi bôi thu?c, sau ?ó lau khô vùng da v?a r??*a.

L?y 1 l??ng v?a ?? thu?c lên ngón tay, bôi 1 l?p m?ng lên vùng da b? m?n sau lúc ?ã r??*a s?ch v?* khi?n khô.

??i cho thu?c khô ho?*n to?*n.

?? cho thu?c ??t hi?u qu? r? nh?t, b?n nên bôi Derma forte ??u ??n h?ng ng?*y.

4 Ch?ng ch? ??nh

Ch?ng ch? ??nh dùng Derma forte cho nh?ng tr??ng h?p sau:

Ng??i b? nh?y c?m ho?c d? ?ng v?i b?t k? th?*nh ph?n n?*o trong s?n ph?m.

Ng??i s? h?u m?n l?* nh?ng v?t th??ng h?, ??u m?n ch?a se kh?*t.

5 Tác d?ng ph?

Trong giai ?o?n s??* d?ng thu?c tr? m?n Derma forte, ng??i mua c?ng s? h?u th? g?p ph?i 1 s? tác d?ng ph? nh?:

Da khô, bong tróc.

K?*ch ?ng da.

Phát ban, m?n ng?a, tình tr?ng m?n ko thuyên gi?m m?* phát tri?n th?*nh n?ng h?n.

nh?ng gi??*n d? trên v?* nh? kéo d?*i thì b?n nên ng?ng dùng v?* c?n ??a ch? có bác s? ho?c d??c s? ?? ???c t? v?n v?* x??* lý k?p th?i.

6 T??ng tác

hi?n gi?, ch?a mang Th?ng kê v? t??ng tác b?t l?i lúc s??* d?ng Derma forte mang nh?ng thu?c ho?c th?c ph?m ch?c n?ng khác. tuy nhiên, b?n c?ng ko nên bôi thêm b?t k? cái thu?c n?*o trên vùng da ?ang ???c bôi kem tr? m?n Derma forte ?? tránh x?y ra các tác d?ng ph? không ?áng có.

7 L?u ý lúc tiêu dùng v?* b?o qu?n

7.1 L?u ý v?* th??*n tr?ng

ko dùng Derma forte cho v?t th??ng h? ho?c vùng vòng quanh m?t.

B?n không nên tiêu dùng mi?ng dán m?n ho?c b?ng k?*n n?t m?n lúc s??* d?ng thu?c Derma forte.

ko s??* d?ng s?n ph?m ?ã quá h?n s??* d?ng ho?c có d?u hi?u h? h?ng, m?*u s?c, t?*nh ch?t c?a thu?c bi?n ??i.

khi s??* d?ng thu?c Derma forte v?i th? l?*m l?*n da c?a b?n tr? nên m?n c?m. th?*nh ra, nên tránh ?? vùng da xúc ti?p có ánh n?ng m?t tr?i b?ng b?* quy?t che ???*y tr??c khi ra ngo?*i.

???*y k? n?p sau m?i l?n s??* d?ng s?n ph?m.

7.2 L?u ý cho ??*n b?* có thai v?* b?* m? ?ang cho con bú

??i mang n? gi?i có thai v?* ?ang cho con bú, hãy cân nói tr??c lúc s??* d?ng Derma forte trong th?i gian n?*y. Hãy tham kh?o quan ni?m c?a th?y thu?c gi?a ?*ch l?i, nguy c? tr??c lúc dùng.

7.3 B?o qu?n

B?o qu?n Derma forte n?i khô ráo, thoáng mát, gi?m thi?u ánh sáng tr?c ti?p m?t tr?i.

Nhi?t ?? b?o qu?n phù h?p t? 25-30 ?? C.

không ?? Derma forte ? n?i ?m ??t v?* ?? xa t?m tay con nh?.

8 Combo tr? m?n Differin v?* Derma Fort

Differin l?* s?n ph?m có ch?a th?*nh ph?n ch?*nh bao g?m: Adapalene có n?ng ?? 0.1%. ?ây l?* th?*nh ph?n s? h?u tác d?ng ch?ng viêm hi?u qu?, ng?n c?n quá trình s?ng viêm, xúc ti?n tiêu nhân m?n chóng vánh.

8.1 lúc n?*o nên h?*i hòa Differin v?* Derma Fort

khi ? m?c ?? m?n nh?, ch?a xu?t hi?n các m?n viêm, m?n m?,.. ng??i dùng mang th? s??* d?ng Derma Fort ho?c Differin ??u ???c, ??u mang hi?u qu? t??ng ???ng nhau.

tuy nhiên ? m?c ?? m?n n?ng h?n, xu?t hi?n m?n viêm, nên h?*i hòa c? hai s?n ph?m ?? có hi?u qu? th?p nh?t.

Vi?c s??* d?ng Differin v?* Derma Fort giúp l?*n da v?a ???c khi?n s?ch hi?u qu?, ng?n phòng ng?a nhân m?n hình th?*nh v?* tái phát, ?em ??n l?*n da sáng kh?e.

8.2 ph??ng pháp k?t h?p Differin v?* Derma Fort

Bu?i t?i: tiêu dùng Differin m?i l?n v?*o bu?i t?i tr??c lúc ?i ng?.

Sáng, chi?u dùng: Derma Fort.

b?* quy?t dùng: tiêu dùng 1 l??ng kem v?a ?? mang di?n t?*ch c?a vùng m?n.

==>> b?n ??c s? h?u th? tham kh?o thêm: Kem bôi da Differin 0.1% Cream 30g ?i?u tr? m?n tr?ng cá hi?u qu?
9 d?ch v?

Nh?* s?n xu?t: Kem tr? m?n Derma forte ???c s?n xu?t b?i Gamma Chemicals PTE – Vi?t Nam.

?óng gói: ?óng gói d??i d?ng h?p, m?i h?p v?i ch?a m?t tuýp kh?i l??ng 15g.

S?n ph?m Derma forte không h? l?* thu?c, không v?i tác d?ng thay th? thu?c ch?a b?nh.

10 Thu?c tr? m?n Derma forte giá bao nhiêu?

Derma forte ng?*y nay ?ang ???c bán ? nh?* thu?c online tr?ng tâm Thu?c Central Pharmacy, giá s?n ph?m có th? ?ã ???c c??*p nh??*t ? ??u trang. Ho?c ?? bi?t chi ti?t v? giá s?n ph?m c?ng nh?ng ch??ng trình ?u ?ãi, b?n mang th? ??a ch? có viên ch?c nh?* thu?c qua s? hotline 1900 888 633 ?? ???c gi?i ?áp thêm.

11 Derma forte s?m ? ?âu ch?*nh hãng?

Derma forte tìm ? ?âu x?n, uy t?*n nh?t? Derma forte v?i bán ? hi?u thu?c tr?ng tâm Thu?c Central Pharmacy t?i ??a ch?: Ngõ 116, Nhân Hòa, Thanh Xuân, H?* N?i. Ho?c liên h? qua s? hotline/ nh?n tin trên website ?? ??t h?*ng c?ng nh? ???c t? v?n dùng ?úng cách.

Hình ?nh Derma Forte
__________________
hiruscar gel 20g

http://www.kemtriseo.com/kem-tri-seo...ar-gel-20g.htm