View Single Post
  #1  
01-12-2020
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 797 | 0.92 Per Day
Th?*ch vi?t S? ch? Hán Nôm thì v?*o ?ây h?c nha m?i ng??i

S?p ??n t?t nh?ng không ph?i ai c?ng cúng l? gi?i, v??*y t?i sao không thuê vi?t S? ?? g??*i l?i c?u kh?n ??n ông b?*, t? tiên m?t cách ch?*nh xác ? ??u n?m m?i ng??i ??u ?i chùa, ?i t?o m? nh?ng ?a s? vi?c cúng l?, c?u kh?n chúng ta ??u không gi?i, v??*y t?i sao không thuê vi?t S? ? Vi?t S? ch?*nh l?* cách vi?t ra nh?ng l?i c?u kh?n, tâm t? nguy?n v?ng c?a b?n thn, gia ?ình.
V?i nhi?u k?t qu? ki?m ch?ng ?áng tin c??*y, Ban qu?n tr? SEALAW xin trân tr?ng gi?i thi?u ??c gi? th?y ?? V?n Thu?n vi?t S? ch? Hán Nôm (ch? Nho) r?t ch?*nh xác. Th?y V?n Thu?n có th?i gian d?*i nghiên c?u ch? Hán Nôm, ?ây l?* m?t lo?i ch? khó h?c v?* khó s??* d?ng, ?a ph?n nh?ng ng??i vi?t s? t?i các ??n ph? ng?*y nay ??u vi?t b?ng ch? B?c Kinh (ch? hi?n ??i c?a Trung Qu?c) ho?c vi?t “???*y” (vi?t gi? cách do không n?m h?t t? ho?c ng? c?nh). Th?y vi?t h?u h?t các lo?i t?u s? Nho (Hán, Nôm): s? tu?n, s? tr?ng, c?u duyên, c?u an, c?u kinh doanh, c?u t?*i l?c, c?u h?c, khai tr??ng, t?t niên, giao th?a, hoá v?*ng, t?o m? (m?i t? tiên v? ?n t?t...), th?m chùa c?u an ??u n?m.... tu? theo nhu c?u c?a t?ng khách. ??c bi?t, n?u ?ã vi?t quen, l?n th? hai tr? ?i ch? c?n g?i ?i?n ??c mã s? (n?u nh? ho?c ??c thông tin) r?i h?n ??n gi? l?y.
Vi?c s??* d?ng v?* s?u t?m th? pháp Hán Nôm ?òi h?i s? hi?u bi?t nh?t ??nh, chúng ta có th? nh? vi?t nh?ng n?i dung l?i không ?úng ý nguy?n c?a ng??i yêu c?u vi?t ho?c ???c ng??i vi?t s??* d?ng sai t?, chúng ta không th? xin v?* treo s?u t?m th? pháp m?* không hi?u ch? ?ó có ý ngh?a gì, vi?t có ?úng không. Ch? Hán Nôm có nhi?u t? ??ng âm, ??ng ngh?a nh?ng khác cách th? hi?n (cách vi?t) ?òi h?i ph?i s??* d?ng ?úng ng? c?nh v?* m?c ??*ch.
Th?y ?? V?n Thu?n c?ng d?*nh nhi?u n?m nghiên c?u th?c h?*nh th? pháp HÁN - NÔM - VI?T, các tác ph?m th? pháp c?a th?y gi?*nh ???c nhi?u gi?i th??ng uy t?*n, ???c nhi?u cán b? lãnh ??o ??ng, Nh?* n??c, doanh nhân s?u t?m, l?u gi?. M?i d?p l?, t?t r?t nhi?u t? ch?c, doanh nghi?p liên h? xin th?y t?ng ch?. Nhi?u ??n, chùa, l?*ng, h? t?c nh? d?ch gia ph?, vi?t phù ?iêu, ch??ng, ho?*nh phi câu ??i, l?i r?n d?y…. v?i nh?ng ng??i th??*t s? có tâm, chân th?*nh có th? nh? th?y vi?t t?ng, bi?u ho?c vi?t ?? l?*m nh?ng qu?* t?ng ??c ?áo, có th? vi?t trên nhi?u ch?t li?u gi?y/v?i…. Thêm n?a, th? pháp ?a ph?n l?* d?ng tác ph?m mang t?*nh giáo d?c, r?n d?y v?n hoá hay t?*nh cách ho?c dùng l?*m th? t? nên yêu c?u ??i v?i ng??i vi?t th? pháp th??ng l?* ng??i ph?i có ??c, có t?*i, gia ?ình con cái th?*nh ??t viên mãn.


Hi?n nay th?y ?? V?n Thu?n th??ng xuyên d?y ??c vi?t Hán Nôm, có nhi?u t? ch?c tôn giáo ph?i h?p ho?c tham gia. Nh?m truy?n bá, duy trì s? t?n t?i mãi mãi m?t ki?u ch? riêng bi?t c?a dân t?c, m?i n?m tu? theo ?i?u ki?n s?c kho?, th?y ?? V?n Thu?n nh??*n d?y kèm riêng cho 4 ??n 5 h?c viên h?c ch? Hán Môm ho?c vi?t S? ch? Nho. V?i kinh nghi?m nghiên c?u, th?i gian h?c ng?n, hi?u qu?, t? s??* d?ng ch?*nh xác.
Các công vi?c th?y V?n Thu?n có th? nh??*n:


1. Vi?t S? ch? nho (Hán, Nôm): s? tu?n, s? tr?ng, c?u duyên, c?u an, c?u kinh doanh, c?u t?*i l?c, c?u h?c, khai tr??ng... N?u ?ã vi?t quen, l?n 2 tr? ?i ch? c?n g?i ?i?n ??c mã s? r?i h?n ??n gi? l?y l?* ok. Links : omaibathu.com/home/channel.asp?iChannel=61&nChannel=News


2. Vi?t s? t?t: t?t niên, giao th?a, hoá v?*ng, t?o m? (m?i t? tiên v? ?n t?t...), th?m chùa c?u an ??u n?m.

3. Vi?t TH? PHÁP, các lo?i v?n b?n khác b?ng ch? Nho (Hán), ch? Vi?t ho?c th? pháp theo yêu c?u, trên m?i ch?t li?u. Links : omaibathu.com/home/channel.asp?iChannel=61&nChannel=News

4. D?y vi?t s? ch? nho. Th?i gian h?c ng?n, hi?u qu?, t? s??* d?ng ch?*nh xác. Links : omaibathu.com/home/channel.asp?iChannel=61&nChannel=News

Kinh nghi?m, uy t?*n: gi?ng d?y, ??*o t?o trên 500 h?c viên. Vi?t th? pháp, vi?t s? nhi?u n?m t?i Chù, Ph?, V?n Mi?u, ??n Ng?c S?n….

Liên h?:
Ông Nguy?n V?n Thu?n
??a ch?: 7A ngõ 113 ???ng Âu C?, ph??ng T? Liên, Tây H?, H?* N?i
?i?n tho?i/ZALO/VIBER: 024.38225406 / 0904569090
website: omaibathu.com

Thông tin ???c t?*i tr? b?i:
CÔNG TY LU?T H?P DANH ?ÔNG NAM Á SEALAW
Tr? s?: s? 76 Cù Ch?*nh Lan, Thanh Xuân, H?* N?i
?i?n tho?i: 024.35656 858 - 024.22178898
Email: luatsudongnama@ gmail.com
website: luatsudongnama.com / sealaw.vn
D?ch v? thu n? doanh nghi?p: dichvuthuno.com
Cung c?p m?u v?n b?n mi?n ph?*: tracuuvanban.com
??i di?n, qu?n lý quy?n tác gi?: quyentacgia.org
Danh b? Lu??*t s? Vi?t Nam: danhbaluatsu.com
Th?c ph?m s?ch Ô mai Ba Thu: omaibathu.com

Reply With Quote