India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > JAN LOKPAL BILL

Nh??*n l?*m d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p m?i t?i H?* N?i - B?c Ninh

Nh??*n l?*m d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p m?i t?i H?* N?i - B?c Ninh Quý doanh nghi?p ?ang c?n .....
  #1  
08-31-2020
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 34
:
: 451 | 0.23 Per Day
Nh??*n l?*m d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p m?i t?i H?* N?i - B?c Ninh


Nh??*n l?*m d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p m?i t?i H?* N?i - B?c Ninh

Quý doanh nghi?p ?ang c?n tìm ??n v? l?*m d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p uy t?*n chuyên nghi?p giá r? nh?t hi?n nay ? ??i lý thu? ATCS chuyên cung c?p các gói d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p v?* d?ch v? k? toán tr?n gói chuyên nghi?p do v??*y khi quý Anh Ch? l?a ch?n gói d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p Công ty ??i lý thu? ATCS s? h? tr? t? v?n ho?*n to?*n mi?n ph?* các th? t?c ban ??u v? thu? v?* k? toán. V?i m?c chi ph?* h?p lý v?* th? t?c nhanh g?n quý Anh Ch? hãy yên tâm khi l?a ch?n ??i lý thu? ATCS l?* n?i tin t??ng ?? l?*m th? t?c d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p nhé

Chúng tôi ti?p nh??*n d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p t?i ?ông Anh, Gia Lâm, Ho?*i ??c, Mê Linh, M? ??c, Phú Xuyên, Phúc Th?, Qu?c Oai, Sóc S?n, Th?ch Th?t, Thanh Oai, Thanh Trì, Th??ng T?*n, ?ng Hòa, Ba ?ình, T? Liêm, C?u Gi?y, ??ng ?a, H?* ?ông, Hai B?* Tr?ng, Ho?*n Ki?m, Ho?*ng Mai, Long Biên, Tây H?, Thanh Xuân, Ch??ng M?, ?an Ph??ng

N?i dung d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p

Tr??c tiên chúng tôi ti?p nh??*n thông tin c?a quý khách

- L?y thông tin theo yêu c?u g?m H? s? th?*nh l??*p công ty - So?n h? s? th?*nh l??*p, so?n th?o ho?*n thi?n h? s? ??ng ký kinh doanh

- ??i di?n khách h?*ng n?p h? s? th?*nh l??*p công ty t?i S? k? ho?ch v?* ??u t?;

- ??i di?n theo dõi ti?n trình x??* lý v?* thông báo k?t qu? n?p h? s? cho khách h?*ng;

- ??i di?n theo dõi h? s? v?* tr? l?i c?a S? k? ho?ch v?* ??u t?, thông báo k?t qu? cho khách h?*ng;

- ??i di?n nh??*n Gi?y phép kinh doanh t?i S? K? Ho?ch v?* ??u T? cho khách h?*ng;

- ??i di?n theo ?y quy?n cho khách h?*ng th?c hi?n vi?c ??ng ký kinh doanh t?i C? quan nh?* n??c có th?m quy?n trong vi?c xin phép th?*nh l??*p công ty, xin c?p con d?u v?* mã s? thu? cho doanh nghi?p.

Trong su?t quá trình l?*m th? t?c d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p ch? duy nh?t m?t l?n ng??i ??i di?n theo pháp lu??*t c?a công ty/doanh nghi?p ?i ??n c? quan công an ?? l?*m th? t?c nh??*n d?u pháp nhân c?a công ty/ doanh nghi?p mình ( chúng tôi s? liên h? báo tr??c ng?*y, gi? c? th? ?? ?? m?t th?i gian c?a quý khách).

M?i vi?c ti?p xúc khác v?i c? quan nh?* n??c chúng tôi thay m?t quý khách ?? l?*m vi?c v?i h?. K?t qu? c?a d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p quý khách s? nh??*n ???c

- Gi?y ch?ng nh??*n ??ng ký doanh nghi?p

- Gi?y ch?ng nh??*n m?u d?u do c? quan công an c?p

- D?u tròn công ty

- Gi?y ch?ng nh??*n mã s? xu?t nh??*p kh?u

- ?i?u l?, h? s? n?i b? công ty

Trong tr??ng quý khách h?*ng ch?a có ng??i l?*m k? toán chúng tôi s? h??ng d?n k? cách kê khai thu? h?*ng tháng v?* h?*ng quý ?? công ty ch? ??ng trong vi?c kê khai thu? ( Tránh v??ng m?c không ?áng có khi l?*m vi?c v?i c? quan thu? ).

Quý khách h?*ng c?n cung c?p:

- Cung c?p thông tin (tên công ty, ??a ch? công ty, ý t??ng ng?*nh ngh?…) các thông tin ??i lý thu? ATCS s? t? v?n cùng khách h?*ng.

- Ch? c?n ch?ng CMND ho?c h? chi?u c?a th?*nh viên góp v?n

Nh?ng ??a ?i?m m?* ??i lý thu? ATCS ??m Nh??*n l?*m d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p

-T?i t?t c? các qu??*n huy?n trên ??a b?*n th?*nh ph? H?* N?i nh? Thanh Xuân, Long Biên, C?u Gi?y, H?* ?ông, Tây H?, Ba ?ình, ??ng ?a, Ho?*n Ki?m, Ho?*ng Mai, Hai B?* Tr?ng, Thanh Trì, T? Liêm, Gia Lâm, S?n Tây, Phúc Th?, Phú Xuyên, Th?ch Th?t, Mê Linh, Thanh Trì, Thanh Oai, M? ??c, Ch??ng M?, Ba Vì, huy?n Qu?c Oai, huy?n Ho?*i ??c, huy?n ?ng Hòa, huy?n ?an Ph??ng, huy?n Th??ng T?*n, huy?n ?ông Anh, huy?n Sóc S?n -T?i các t?nh H?i Phòng, B?c Ninh, H?i D??ng Quý Anh(Ch?)

-T?i t?t c? các qu??*n huy?n trên ??a b?*n th?*nh ph? TPHCM Cam k?t c?a ??i lý thu? ATCS sau d?ch v? th?*nh l??*p công ty

– Th?*nh l??*p doanh nghi?p:

– H? tr? T? v?n ho?*n thi?n h? s? n?i b? c?a doanh nghi?p sau khi th?*nh l??*p doanh nghi?p;

– H? tr? T? v?n cho doanh nghi?p c?n ph?i ti?n h?*nh các th? t?c pháp lý gì sau khi th?*nh l??*p doanh nghi?p;

- H? tr? t? v?n nghi?p v? k? toán mi?n ph?* sau khi th?*nh l??*p doanh nghi?p

– Cung c?p v?n b?n pháp lu??*t trong l?nh v?c ho?t ??ng cho các doanh nghi?p sau th?*nh l??*p. Ngo?*i d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p chúng tôi còn cung c?p các gói:

Gói 1:T? v?n th?*nh l??*p m?i Công ty Công ty TNHH 1 th?*nh viên Công ty TNHH 2 th?*nh viên Công ty C? ph?n t? 3 th?*nh viên tr? lên Công ty h?p danh Công ty có y?u t? n??c ngo?*i Công ty 100% v?n n??c ngo?*i

Gói 2:T? v?n th?*nh l??*p Chi nhánh, V?n phòng ??i di?n c?a: Công ty TNHH 1 th?*nh viên Công ty TNHH 2 th?*nh viên Công ty C? ph?n t? 3 th?*nh viên tr? lên Công ty có y?u t? n??c ngo?*i Công ty 100% v?n n??c ngo?*i

Gói 3:Thay ??i n?i dung ??ng ký kinh doanh

- Ng?*nh ngh? ??ng ký kinh doanh c?a công ty, chi nhánh;

- Tr? s? ch?*nh c?a công ty, chi nhánh, v?n phòng ??i di?n;

- V?n ?i?u l? công ty (T?ng v?n ho?c gi?m v?n);

- Th?*nh viên/c? ?ông công ty; - Con d?u, mã s? thu? c?a công ty;

- Ng??i ??i di?n theo pháp lu??*t, ng??i ??ng ??u chi nhánh, v?n phòng ??i di?n;

- Thay ??i các thông tin khác c?a ??ng ký kinh doanh c?a công ty, chi nhánh, v?n phòng ??i di?n.

Gói 4:T?m ng?ng, gi?i th? doanh nghi?p Quý Anh(Ch?) c?n t? v?n v? d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p vui lòng ?? l?i s? ?i?n tho?i chúng tôi s? g?i l?i h? tr? ngay ! Ch?*o b?n !

D?CH V? THÀNH L?P DOANH NGHI?P Gi?i pháp an to?*n, ho?*n h?o cho doanh nghi?p CH? T? 1.000.000? ??N 3.000.000?


Liên h?CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ???*I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 - Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS . vn


Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng English ho?c song ng? Vi?t - Anh cho các ??n v? n??c ngo?*i có nhu c?u

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán chuyên d?ng

ATCS chuyên v? cung c?p d?ch v? k? toán, báo cáo thu?, ??i lý thu?, kê khai thu?, quy?t toán thu?, t? v?n thu?, l??*p báo cáo t?*i ch?*nh, d?ch v? k? toán thu?, th?*nh l??*p công ty, gi?i th? công ty, l??*p d? án ??u t?, l?*m s? sách k? toán, t? v?n k? toán, d?ch v? k? toán tr??ng, d?ch v? ho?*n thu?, ho?*n thu? giá tr? gia t?ng, ho?*n thu? thu nh??*p cá nhân, d?ch v? ti?n l??ng, ??ng ký kinh doanh, thay ??i ??ng ký kinh doanh, xin phép ??u t?, d?ch v? ki?m toán, th?*nh l??*p doanh nghi?p, gi?i th? doanh nghi?p B?n có th? tham kh?o các d?ch v? c?a Công ty D?ch v? K? toán ATCS : D?CH V? K? TOÁN D?ch v? k? toán / D?ch v? k? toán tr?n gói / D?ch v? k? toán thu? / D?ch v? ghi s? k? toán / D?ch v? l??*p báo cáo t?*i ch?*nh / L??*p báo cáo t?*i ch?*nh / D?ch v? l??*p báo cáo quy?t toán thu? / T? v?n k? toán / D?ch v? k? toán chuyên nghi?p / D?ch v? soát xét h? s? v?* s? sách k? toán / D?ch v? soát xét báo cáo t?*i ch?*nh / D?ch v? k? toán tr??ng / D?ch v? t? v?n k? toán / D?ch v? xây d?ng h? th?ng thông tin k? toán / L?*m s? sách k? toán / D?ch v? t? v?n k? toán / . D?CH V? TH? T?C THU? - T? V?N THU? - QUY?T TOÁN THU? D?ch v? báo cáo thu? / Báo cáo thu? / D?ch v? ??i lý thu? / ??i lý thu? / D?ch v? ??ng ký thu? / D?ch v? kê khai thu? / D?ch v? ho?*n thu? / D?ch v? ho?*n thu? GTGT / D?ch v? soát xét báo cáo quy?t toán thu? / D?ch v? khai thu? ban ??u / D?ch v? quy?t toán thu? / Quy?t toán thu? / Quy?t toán thu? thu nh??*p cá nhân (TNCN) / Quy?t toán thu? thu nh??*p doanh nghi?p (TNDN) / D?ch v? t? v?n thu? / T? v?n thu? / Quy?t toán thu? / Thu? nh?* th?u / D?ch v? thu? nh?* th?u / Ho?*n thu? / D?ch v? ho?*n thu? / Ho?*n thu? giá tr? gia t?ng / Ho?*n thu? thu nh??*p cá nhân / D?ch v? ho?*n thu? giá tr? gia t?ng (GTGT) / D?ch v? ho?*n thu? thu nh??*p cá nhân (TNCN) / D?ch v? báo cáo thu? thu nhâp doanh nghi?p /D?ch v? báo cáo thu? thu nh??*p cá nhân / D?ch v? báo cáo thu? giá tr? gia t?ng / D?ch v? báo cáo thu? theo tháng / D?ch v? t? v?n ho?*n thu? / D?ch v? t? v?n thu? nh?* th?u/ D?ch v? khai thu? / D?ch v? khai thu? thu nh??*p doanh nghi?p / D?ch v? khai thu? thu nh??*p cá nhân / D?ch v? khai thu? giá tr? gia t?ng / Kê khai thu? . THÀNH L?P CÔNG TY - DOANH NGHI?P Th?*nh l??*p công ty / Th?*nh l??*p công ty có v?n ??u t? n??c ngo?*i / Th?*nh l??*p công ty TNHH / Th?*nh l??*p công ty TNHH MTV/ Th?*nh l??*p công ty TNHH hai th?*nh viên tr? lên / Th?*nh l??*p công ty c? ph?n / Th?*nh l??*p công ty h?p danh / Th?*nh l??*p doanh nghi?p t? nhân / Th?*nh l??*p h? kinh doanh / D?ch v? mua bán công ty / Th?*nh l??*p doanh nghi?p / D?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p / Th?*nh l??*p doanh nghi?p có v?n ??u t? n??c ngo?*i / D?ch v? th?*nh l??*p c? s? kinh doanh / Th?*nh l??*p chi nhánh / Th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / Th?*nh l??*p ??a ?i?m kinh doanh / Th?*nh l??*p kho h?*ng / Th?*nh l??*p ?i?m bán h?*ng ??NG KÝ KINH DOANH ??ng ký kinh doanh / D?ch v? ??ng ký kinh doanh / ??ng ký kinh doanh th?*nh l??*p công ty / ??ng ký kinh doanh cho cá nhân / Thay ??i ??ng ký kinh doanh / ??ng ký h? kinh doanh / ??ng ký th?*nh l??*p ??a ?i?m kinh doanh / ??ng ký th?*nh l??*p chi nhánh / ??ng ký th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / ??ng ký th?*nh l??*p ?i?m bán h?*ng / ??ng ký th?*nh l??*p kho h?*ng / THAY ??I ??NG KÝ DOANH NGHI?P Thay ??i tên công ty / Thay ??i v?n ?i?u l? / Thay ??i ng?*nh ngh? kinh doanh / Thay ??i th?*nh viên công ty / Thay ??i c? ?ông công ty / Thay ??i ??i di?n pháp lu??*t / Thay ??i ??a ch? tr? s? ch?*nh / Thay ??i ??a ch? c? s? kinh doanh / Chuy?n nh??ng v?n / Thay ??i giám ??c / Thay ??i lo?i hình công ty / GI?I TH? CÔNG TY - DOANH NGHI?P Gi?i th? công ty / D?ch v? gi?i th? công ty / T? v?n gi?i th? công ty / Gi?i th? chi nhánh / Gi?i th? v?n phòng ??i di?n / Gi?i th? doanh nghi?p / D?ch v? gi?i th? doanh nghi?p D?CH V? CHO V?N PHÒNG ???*I DI?N N??C NGOÀI D?ch v? th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / Th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / D?ch v? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? ti?n l??ng cho v?n phòng ??i di?n /D?ch v? khai thu? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? quy?t toán thu? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? ti?n l??ng / D?ch v? thanh toán ti?n l??ng D?CH V? NHÂN S?- LAO ??NG - TI?N L??*NG D?ch v? ti?n l??ng v?* l?*m BHXH / D?ch v? qu?n tr? ti?n l??ng / D?ch v? ti?n l??ng / D?ch v? thanh toán ti?n l??ng / D?ch v? ??ng ký lao ??ng / D?ch v? khai thu? v?* quy?t toán thu? TNCN / D?ch v? ??ng ký BHXH, BHYT, BHTN / D?ch v? xây d?ng v?* ??ng ký thang l??ng, b?ng l??ng / D?CH V? T? V?N ??U T? – T? V?N TÀI CHÍNH L??*p d? án ??u t? / Xin phép ??u t? / Th?m ??nh d? án ??u t? / Phân t?*ch t?*i ch?*nh / D?ch v? th?m ??nh doanh nghi?p / D?ch v? t? v?n th?m ??nh giao d?ch / D?ch v? xin phép ??u t? / D?ch v? l??*p d? án ??u t? / D?ch v? t? v?n l??*p d? án ??u t? / D?ch v? th?m ??nh d? án ??u t? / D?ch v? phân t?*ch d? án ??u t? / D?CH V? KI?M TOÁN Ki?m toán báo cáo t?*i ch?*nh / Ki?m toán ho?t ??ng / Ki?m toán tuân th? / Ki?m toán báo cáo quy?t toán v?n ??u t? ho?*n th?*nh / Ki?m toán báo cáo quy?t toán d? án / Ki?m toán n?i b? / ?? nh??*n ???c thông tin rõ h?n v? d?ch v?, ph?* d?ch v?, m?i liên h? ATCS


 India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0