India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > DISCUSSIONS > E-mails Received

ATCS Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p Ngay khi có liên l?c .....




  #1  
08-08-2019
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 34
:
: 451 | 0.24 Per Day
ATCS Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p


Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

Ngay khi có liên l?c ?? ngh? l?*m d?ch v?, K? TOÁN THU? ATCS s? tr?c ti?p ??n kh?o sát Doanh nghi?p v? th?c t? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, các y?u t? ??u ra, ??u v?*o, tình hình nhân s? ?? có ?ánh giá v?* ??a ra quy trình k? toán v?* h? tr? cung c?p tri?n khai ph?n m?m k? toán (Mi?n ph?* ph?n m?m k? toán).

??nh k?, K? TOÁN THU? ATCS s? c??* cán b? ??n nh??*n v?* b?*n giao h? s? s? li?u ?ã gi?i quy?t xong c?ng nh? trao ??i các v??ng m?c phát sinh ?? ho?*n thi?n các công vi?c k? toán.

??i v?i các ??n v? ? xa có th? tri?n khai d?ch v? k? toán online: Nh??*n b?n scan hóa ??n mua v?*o bán ra, K? TOÁN THU? ATCS s? nh??*p li?u v?* in ?n b?n copy k?p cùng h? s? k? toán h?*ng quý v?* chuy?n phát ??n ??a ch? ??n v?, hóa ??n g?c ??n v? s? l?u tr? v?* k?p theo b?ng kê mua v?*o bán ra theo t? khai VAT h?*ng tháng/ quý. T? ng?*y 01/11/2020 t?t c? s? b?t bu?c to?*n b? các doanh nghi?p to?*n qu?c ph?i tri?n khai s??* d?ng hóa ??n ?i?n t??*, xu th? s? phát tri?n d?ch v? k? toán online.

T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n l?*m v?* theo dõi ki?m soát trên ph?n m?m k? toán chuyên d?ng, l?*m ??n ?âu b?*n giao v?* c??*p nh??*t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? v?* ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n v? t?t c? các v?n ?? nh?: Doanh thu, Chi ph?*, Kê khai thu?, Xu?t nh??*p t?n kho, L??ng ...

Chi ph?* th?a thu??*n tùy theo kh?i l??ng công vi?c th?c hi?n, ??c bi?t h? tr? ??ng h?*nh v?i các Doanh nghi?p, ??n v? m?i th?*nh l??*p, ?ang trong giai ?o?n m?i tri?n khai s?n xu?t kinh doanh. H? tr? cung c?p danh sách doanh nghi?p trong ??a b?*n c?a ??n v?, h? tr? ti?p th? qu?ng cáo kinh doanh.

Tr??ng h?p doanh nghi?p ?ã ?n ??nh phát tri?n có nhu c?u ?? nhân viên c?a mình t? ??m nhi?m s? sách k? toán thu?, K? TOÁN THU? ATCS s? b?*n giao ??y ?? to?*n b? h? s?, d? li?u ph?n m?m, các file l?u ... c?ng nh? h? tr? h??ng d?n ??n v? l?*m ti?p ?n ??nh trên ph?n m?m k? toán chuyên d?ng.


Các công vi?c K? TOÁN THU? ATCS ??m nh??*n th?c hi?n:


1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

H?*ng tháng, quý s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c: Khai n?p thu? môn b?*i, L??*p báo cáo thu? GTGT, t?m t?*nh TNDN h?*ng tháng, quý g??*i c? quan thu?, L??*p báo cáo quy?t toán thu? TNDN, TNCN n?m, L??*p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L??*p báo cáo t?*i ch?*nh, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.


2. Các nghi?p v? k? toán


Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n theo dõi các nghi?p v? k? toán phát sinh. Ki?m tra các hóa ??n ch?ng t? ??u v?*o, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu??*t, H?ch toán v?* ghi s? sách các ch?ng t?, L??*p v?* in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh.

3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng ti?n l??ng, b?o hi?m xã h?i, T? v?n k? toán, thu? v?* hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung v?* ph?m vi công vi?c th?c hi?n, tr?c ti?p l?*m vi?c gi?i trình h? s? s? li?u v?i c? quan thu?, ki?m toán trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.

Liên h?


CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN - ???*I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 - Mr Ti?n

Skype: ketoanthueATCS@gmail.com

Email: ketoanthueATCS@gmail.com

Web: ketoanthue ATCS . vn


Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng English ho?c song ng? Vi?t - Anh cho các ??n v? n??c ngo?*i có nhu c?u

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán chuyên d?ng

Cung c?p tri?n khai hóa ??n ?i?n t??*

K? TOÁN THU? ATCS chuyên v? cung c?p d?ch v? k? toán, báo cáo thu?, ??i lý thu?, kê khai thu?, quy?t toán thu?, t? v?n thu?, l??*p báo cáo t?*i ch?*nh, d?ch v? k? toán thu?, th?*nh l??*p công ty, gi?i th? công ty, l??*p d? án ??u t?, l?*m s? sách k? toán, t? v?n k? toán, d?ch v? k? toán tr??ng, d?ch v? ho?*n thu?, ho?*n thu? giá tr? gia t?ng, ho?*n thu? thu nh??*p cá nhân, d?ch v? ti?n l??ng, ??ng ký kinh doanh, thay ??i ??ng ký kinh doanh, xin phép ??u t?, d?ch v? ki?m toán, th?*nh l??*p doanh nghi?p, gi?i th? doanh nghi?p B?n có th? tham kh?o các d?ch v? c?a Công ty D?ch v? K? toán K? TOÁN THU? ATCS : D?CH V? K? TOÁN D?ch v? k? toán / D?ch v? k? toán tr?n gói / D?ch v? k? toán thu? / D?ch v? ghi s? k? toán / D?ch v? l??*p báo cáo t?*i ch?*nh / L??*p báo cáo t?*i ch?*nh / D?ch v? l??*p báo cáo quy?t toán thu? / T? v?n k? toán / D?ch v? k? toán chuyên nghi?p / D?ch v? soát xét h? s? v?* s? sách k? toán / D?ch v? soát xét báo cáo t?*i ch?*nh / D?ch v? k? toán tr??ng / D?ch v? t? v?n k? toán / D?ch v? xây d?ng h? th?ng thông tin k? toán / L?*m s? sách k? toán / D?ch v? t? v?n k? toán / . D?CH V? TH? T?C THU? - T? V?N THU? - QUY?T TOÁN THU? D?ch v? báo cáo thu? / Báo cáo thu? / D?ch v? ??i lý thu? / ??i lý thu? / D?ch v? ??ng ký thu? / D?ch v? kê khai thu? / D?ch v? ho?*n thu? / D?ch v? ho?*n thu? GTGT / D?ch v? soát xét báo cáo quy?t toán thu? / D?ch v? khai thu? ban ??u / D?ch v? quy?t toán thu? / Quy?t toán thu? / Quy?t toán thu? thu nh??*p cá nhân (TNCN) / Quy?t toán thu? thu nh??*p doanh nghi?p (TNDN) / D?ch v? t? v?n thu? / T? v?n thu? / Quy?t toán thu? / Thu? nh?* th?u / D?ch v? thu? nh?* th?u / Ho?*n thu? / D?ch v? ho?*n thu? / Ho?*n thu? giá tr? gia t?ng / Ho?*n thu? thu nh??*p cá nhân / D?ch v? ho?*n thu? giá tr? gia t?ng (GTGT) / D?ch v? ho?*n thu? thu nh??*p cá nhân (TNCN) / D?ch v? báo cáo thu? thu nhâp doanh nghi?p /D?ch v? báo cáo thu? thu nh??*p cá nhân / D?ch v? báo cáo thu? giá tr? gia t?ng / D?ch v? báo cáo thu? theo tháng / D?ch v? t? v?n ho?*n thu? / D?ch v? t? v?n thu? nh?* th?u/ D?ch v? khai thu? / D?ch v? khai thu? thu nh??*p doanh nghi?p / D?ch v? khai thu? thu nh??*p cá nhân / D?ch v? khai thu? giá tr? gia t?ng / Kê khai thu? . THÀNH L?P CÔNG TY - DOANH NGHI?P Th?*nh l??*p công ty / Th?*nh l??*p công ty có v?n ??u t? n??c ngo?*i / Th?*nh l??*p công ty TNHH / Th?*nh l??*p công ty TNHH MTV/ Th?*nh l??*p công ty TNHH hai th?*nh viên tr? lên / Th?*nh l??*p công ty c? ph?n / Th?*nh l??*p công ty h?p danh / Th?*nh l??*p doanh nghi?p t? nhân / Th?*nh l??*p h? kinh doanh / D?ch v? mua bán công ty / Th?*nh l??*p doanh nghi?p / D?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p / Th?*nh l??*p doanh nghi?p có v?n ??u t? n??c ngo?*i / D?ch v? th?*nh l??*p c? s? kinh doanh / Th?*nh l??*p chi nhánh / Th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / Th?*nh l??*p ??a ?i?m kinh doanh / Th?*nh l??*p kho h?*ng / Th?*nh l??*p ?i?m bán h?*ng ??NG KÝ KINH DOANH ??ng ký kinh doanh / D?ch v? ??ng ký kinh doanh / ??ng ký kinh doanh th?*nh l??*p công ty / ??ng ký kinh doanh cho cá nhân / Thay ??i ??ng ký kinh doanh / ??ng ký h? kinh doanh / ??ng ký th?*nh l??*p ??a ?i?m kinh doanh / ??ng ký th?*nh l??*p chi nhánh / ??ng ký th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / ??ng ký th?*nh l??*p ?i?m bán h?*ng / ??ng ký th?*nh l??*p kho h?*ng / THAY ??I ??NG KÝ DOANH NGHI?P Thay ??i tên công ty / Thay ??i v?n ?i?u l? / Thay ??i ng?*nh ngh? kinh doanh / Thay ??i th?*nh viên công ty / Thay ??i c? ?ông công ty / Thay ??i ??i di?n pháp lu??*t / Thay ??i ??a ch? tr? s? ch?*nh / Thay ??i ??a ch? c? s? kinh doanh / Chuy?n nh??ng v?n / Thay ??i giám ??c / Thay ??i lo?i hình công ty / GI?I TH? CÔNG TY - DOANH NGHI?P Gi?i th? công ty / D?ch v? gi?i th? công ty / T? v?n gi?i th? công ty / Gi?i th? chi nhánh / Gi?i th? v?n phòng ??i di?n / Gi?i th? doanh nghi?p / D?ch v? gi?i th? doanh nghi?p D?CH V? CHO V?N PHÒNG ???*I DI?N N??C NGOÀI D?ch v? th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / Th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / D?ch v? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? ti?n l??ng cho v?n phòng ??i di?n /D?ch v? khai thu? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? quy?t toán thu? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? ti?n l??ng / D?ch v? thanh toán ti?n l??ng D?CH V? NHÂN S?- LAO ??NG - TI?N L??*NG D?ch v? ti?n l??ng v?* l?*m BHXH / D?ch v? qu?n tr? ti?n l??ng / D?ch v? ti?n l??ng / D?ch v? thanh toán ti?n l??ng / D?ch v? ??ng ký lao ??ng / D?ch v? khai thu? v?* quy?t toán thu? TNCN / D?ch v? ??ng ký BHXH, BHYT, BHTN / D?ch v? xây d?ng v?* ??ng ký thang l??ng, b?ng l??ng / D?CH V? T? V?N ??U T? – T? V?N TÀI CHÍNH L??*p d? án ??u t? / Xin phép ??u t? / Th?m ??nh d? án ??u t? / Phân t?*ch t?*i ch?*nh / D?ch v? th?m ??nh doanh nghi?p / D?ch v? t? v?n th?m ??nh giao d?ch / D?ch v? xin phép ??u t? / D?ch v? l??*p d? án ??u t? / D?ch v? t? v?n l??*p d? án ??u t? / D?ch v? th?m ??nh d? án ??u t? / D?ch v? phân t?*ch d? án ??u t? / D?CH V? KI?M TOÁN Ki?m toán báo cáo t?*i ch?*nh / Ki?m toán ho?t ??ng / Ki?m toán tuân th? / Ki?m toán báo cáo quy?t toán v?n ??u t? ho?*n th?*nh / Ki?m toán báo cáo quy?t toán d? án / Ki?m toán n?i b? / ?? nh??*n ???c thông tin rõ h?n v? d?ch v?, ph?* d?ch v?, m?i liên h? K? TOÁN THU? ATCS

  #2  
07-16-2022
Member
 
: Oct 2018
: Yên Bái
: 43
:
: 30 | 0.02 Per Day

5 cách lo?i b? m?n nhanh chóng b?n có th? áp d?ng ngay
SK?S - Trong quá trình ch?m sóc da, m?n l?* tr? ng?i ph? bi?n nh?t. H?u h?t chúng ta không th? ch?u ??ng v?* ch? ??i cho ??n khi m?n t? bi?n m?t.
Vì v??*y, gi?i chuyên gia ?ã nghiên c?u nh?ng thu?c tr? s?o cách giúp b?n lo?i b? m?n nhanh chóng.

Quy t?c s? 1 m?* các chuyên gia th??ng khuyên b?n ch?*nh l?* ??ng bao gi? c? n?n m?n. Th?c t?, vi?c n?n m?n có th? l?* thói quen gây nghi?n ??i v?i m?t s? ng??i. Nh?ng ?i?u duy nh?t chúng ta ??t ???c khi n?n m?n l?* khi?n chúng ?? h?n v?* ?au h?n. Th??*m ch?*, khi chúng ta m?nh tay véo ho?c n?n m?n có th? l?*m t?n th??ng vùng da xung quanh. ?i?u n?*y không ch? khi?n khu v?c n?*y tr? nên tr?m tr?ng h?n m?* còn có th? ?? l?i s?o ho?c r? lâu d?*i.

M?n nh?t l?* gì v?* nguyên nhân gây ra m?n?

M?n nh?t l?* tình tr?ng l? chân lông b? t?c ngh?n b?i các t? b?*o da ch?t v?* d?u (g?i l?* bã nh?n) t? các tuy?n lân c??*n. Khi các l? chân lông b? t?c ngh?n, chúng hình th?*nh các m?n nh? m?*u ?? m?* chúng ta g?i l?* m?n nh?t. L? chân lông b? t?c c?ng có th? bi?n th?*nh m?n ??u ?en v?* m?n ??u tr?ng, ho?c t? h?n, các v?t s?ng viêm ch?a ??y m? ???c g?i l?* m?n m?, m?n nang c?ng v?* ?au.

Có nhi?u y?u t? góp ph?n gây ra m?n nh?t, v?* chúng th??ng ???c k?*ch ho?t b?i s? thay ??i n?i ti?t t? trong c? th? chúng ta. Các giai ?o?n trong cu?c ??i nh? d??*y thì, mang thai v?* mãn kinh có th? khi?n c? th? s?n xu?t quá nhi?u d?u ho?c r?ng quá nhi?u t? b?*o da.

Khi ?ã hi?u m?n nh?t l?* gì v?* chúng phát tri?n nh? th? n?*o, ?ã ??n lúc b?n c?n bi?t nh?ng ph??ng pháp h?*ng ??u m?* gi?i chuyên gia t?ng nghiên c?u ?? lo?i b? m?n nh?t nhanh nh?t có th?.

1. Ch??m ?á lên m?n

B??c ??u tiên ?? l?*m d?u v?t m?n s?ng t?y l?* ch??m ?á: Dùng ?á viên ch??m lên vùng b? viêm trong 3 ??n 4 phút m?i l?n. N?u ?á tan quá nhanh, hãy ??t m?t v?*i viên v?*o chi?c túi v?i ho?c kh?n m?m. B?n nên l?p l?i cách n?*y nhi?u l?n trong ng?*y ?? l?*m d?u da v?* gi?m s?ng t?y.

Ch??m ?á giúp gi?m ?au v?* s?ng t?y.

2. Thoaaspirin lên n?t m?n

Aspirin có ch?a axit salicylic, siêu hi?u qu? trong vi?c lo?i b? d?u th?a v?* da ch?t. Nghi?n m?t ho?c hai viên aspirin v?* tr?n v?i v?*i gi?t n??c ?? t?o th?*nh h?n h?p s?n s?t. Sau ?ó ch?m tr?c ti?p h?n h?p lên m?n. ?? h?n h?p trong 10 ??n 15 phút r?i r??*a l?i th??*t s?ch b?ng n??c ?m. Cách l?*m n?*y s? l?*m gi?m s?ng, m?n b?t ?au h?n.

3. S??* d?ng s?n ph?m trang ?i?mcó ch?a axit salicylic ?? che m?n

Hi?n nay, m?t s? s?n ph?m trang ?i?m có s?n có th? giúp chúng ta che ph? khuy?t ?i?m m?t cách an to?*n. Chúng th??ng ch?a các th?*nh ph?n t??ng t? ???c tìm th?y trong các ph??ng pháp ?i?u tr? không kê ??n. M?t trong nh?ng ch?t ph? bi?n nh?t trong s? n?*y l?* axit salicylic. N?n t?ng ch?ng m?n tr?ng cá v?i axit salicylic cung c?p ?? che ph? t? nhiên cho m?n, ??ng th?i ?i?u tr? m?n tr?ng cá hi?n có v?* ng?n ng?a các ??t bùng phát m?i.

M?t s? s?n ph?m trang ?i?m có th? giúp che ph? khuy?t ?i?m m?t cách an to?*n.

Axit salicylic l?*m gi?m d?u v?* thông thoáng l? chân lông; trong khi ?ó, axit hyaluronic giúp ch?ng l?i tác ??ng l?*m khô c?a các th?*nh ph?n khác v?* gi? ?? ?m cho da. Tuy nhiên, ??i v?i các ph??ng pháp ?i?u tr? t?i ch?, b?n s? c?n ph?i xem xét lo?i da c?a mình khi ch?n s?n ph?m ?? s??* d?ng. N?u da b?n ?ã khô, b?n có th? mu?n t??*p trung v?*o các s?n ph?m giúp l? chân lông thông thoáng m?* không l?*m khô da.

4. ??p m?t n? tr? m?n

Có r?t nhi?u lo?i m?t n? trên th? tr??ng d?*nh cho da m?n. B?n s? th?y các th?*nh ph?n nh? axit salicylic v?* benzoyl peroxide, giúp ?i?u tr? m?n tr?c ti?p b?ng cách l?*m thông thoáng l? chân lông v?* gi?m viêm. M?t th?*nh ph?n khác ho?t ??ng theo cách t??ng t? l?* l?u hu?nh.

L?u hu?nh d?u nh? h?n axit salicylic v?* benzoyl peroxide, có th? l?* l?a ch?n t?t h?n n?u b?n có l?*n da nh?y c?m.

Th? tr??ng hi?n nay có r?t nhi?u lo?i m?t n? d?*nh cho da m?n.

Trong vi?c ch?n m?t n? tr? m?n, các t? khóa b?n c?n tìm l?* ‘t?y t? b?*o ch?t’, ‘ch?ng viêm’. Tùy thu?c v?*o lo?i da, b?n c?ng có th? ch?n các s?n ph?m ‘l?*m d?u’, ‘d??ng ?m’, ho?c ‘gi?i ??c’ cho da v?* có ??c t?*nh ‘ch?ng oxy hóa’ ho?c ‘kháng khu?n’.

T?t c? các lo?i m?t n? ??u có công th?c khác nhau giúp bù ??p tác d?ng l?*m khô da c?a các th?*nh ph?n tr? m?n v?* l?*m d?u da. Nhi?u ng??i s??* d?ng th?c v??*t nh? d?u cây tr?* ho?c tr?* xanh, c? hai ??u có ??c t?*nh ch?ng oxy hóa v?* ch?ng viêm.

5. Tiêm cortisone ?? nhanh chóng thoát kh?i m?n

??i v?i nh?ng n?t m?n l?n, s?ng t?y, các ph??ng pháp ?i?u tr? không kê ??n có th? không ?? hi?u qu?. Trong tr??ng h?p ?ó, cách t?t nh?t có th? l?* tiêm cortisone tr?c ti?p v?*o u nang.

???c th?c hi?n b?ng m?t cây kim r?t m?ng, vi?c tiêm cortisone s? thu nh? các mô s?ng t?y ? m?n, l?*m d?u tình tr?ng viêm, giúp m?n l?*nh l?i. Bác s? da li?u có th? th?c hi?n quy trình n?*y m?t cách nhanh chóng, d? d?*ng v?* b?n s? th?y c?i thi?n rõ r?t trong vòng 24 gi?.
__________________
hiruscar gel 20g

http://www.kemtriseo.com/kem-tri-seo...ar-gel-20g.htm

 



India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0