India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Pallet Nh?a Chân C?c PLC1210 Giá R? - Nh?a Vi?t Ti?n

Pallet chân c?c m?*u ?en [?IMG] Pallet chân c?c m?*u ?en ???c s??* d?ng b?ng nh?a nguyên sinh HDPE do .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 37
:
: 1,139 | 1.12 Per Day
Pallet Nh?a Chân C?c PLC1210 Giá R? - Nh?a Vi?t Ti?n


Pallet chân c?c m?*u ?en[?IMG]
Pallet chân c?c m?*u ?en ???c s??* d?ng b?ng nh?a nguyên sinh HDPE do ?ó mang nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i c?a ch?t li?u n?*y nh?: ch?ng th?m, ch?ng n??c, không m?i m?t, ?? b?n cao… Pallet chân c?c th?*ch h?p ?? s??* d?ng trong các kho l?nh, trên congtener chuy?n h?*ng trên bi?n trong th?i gian d?*i.

Pallet nh?a chân c?c có c?u t?o tuân th? theo các yêu c?u v? các chi ti?t c?n có c?a m?t pallet thông th??ng. C? th?, s?n ph?m có các ??c ?i?m nh?:

B? m?t pallet l?* m?t ph?ng, li?n kh?i có các l? thông v?* các thanh ngang k?t n?i.
Pallet ???c c?u t?o g?m 9 chân, các chân ho?*n to?*n ??c l??*p. Ph?*a trong các chân ???c c?u t?o r?ng nh?m gi?m thi?u t?i ?a tr?ng l??ng pallet.
K?*ch th??c pallet có chi?u d?*i 1200mm, chi?u r?ng 1000mm, chi?u cao 150mm.
M?*u s?c: m?*u ?en
T?i tr?ng ??ng c?a pallet l?* 1000 kg. T?i tr?ng t?nh l?* 3000 kg.


Nh? có các c?u t?o chuyên bi?t, pallet l?* công c? h?u ?*ch giúp gi?i quy?t b?*i toán v? n?ng su?t cho các nh?* máy. Khi k?t h?p pallet v?* máy nâng, quá trình v??*n chuy?n h?*ng hóa s? ???c gi?m thi?u th?i gian, công s?c v?* nhân l?c. Chi ph?* ???c ti?t ki?m h?n r?t nhi?u.

Ngo?*i ra, v?i các ??c t?*nh ???c k? th?a khi s??* d?ng nh?a HDPE v?*o s?n xu?t ?ó l?* ch?ng th?m, ch?ng m?i m?t, ?? b?n cao, tu?i th? d?*i d? d?*ng lau r??*a l?* m?t ?i?m c?ng l?n cho s?n ph?m pallet chân c?c PLC1210
L?u ý khi s??* d?ng s?n ph?m

Không qu?ng, ném s?n ph?m
Không ?? v??*t n?ng r?i trên pallet
Không s?p x?p h?*ng hóa quá t?i tr?ng lên pallet
Không s?p x?p d?n c?c h?*ng hóa lên m?t ph?n b? m?t pallet[?IMG]
K?*ch th??c: 1200 x 1100 x 140 mm

T?i tr?ng t?nh: 1200 kg

T?i tr?ng nâng: 600 kg

Tr?ng l??ng s?n ph?m: 7kg ± 0,2

Ch?t li?u: Nh?a HDPE

Ki?u: M?t trên ô l??i, m?t d??i ch?*n chân

M?*u s?c: Xanh d??ng, xanh lá, ??, v?*ng,

Pallet chân c?c có nhi?u m?c ??*ch s??* d?ng khác nhau nh?ng ch? y?u ???c dùng ?? kê h?*ng hóa, ?óng h?*ng di chuy?n gi?a các v? tr?*, x?p g?n phân lo?i các m?t h?*ng giúp ti?t ki?m th?i gian v?* l?u thông h?*ng hóa ???c nhanh chóng.

- Pallet chân c?c không có các thanh gi?ng nên các chân tr? d? d?*ng s??* d?ng cho các thi?t b? nâng h?.

- Thi?t k? 9 chân v?i các nan ?an chéo vuông nh? phù h?p ?? kê k? h?*ng n?ng.

- Chân d?ng c?c, x?p ch?ng ???c lên nhau d? d?*ng, l?*m g?n di?n t?*ch nh?* x??ng.

- Pallet chân c?c ???c dùng nhi?u trong các kho bãi, siêu th?, doanh nghi?p xu?t nh??*p kh?u,..


[?IMG]
Pallet nh?a 1200x1000x140mm

Cam kê?t vê? châ?t l???ng sa?n phâ?m
* Pallet nh?a la? sa?n phâ?m m??i 100%
* M??c gia? cu?a sa?n phâ?m tô?t nhâ?t so v??i gia? thi? tr???ng
* Châ?t l???ng sa?n phâ?m luôn ????c ?a?m ba?o va? cam kê?t v??i châ?t l??ng nh? qua?ng ca?o
* Chi?nh sa?ch giao ha?nh nhanh cho?ng va? luôn ?u?ng v??i li?ch he?n v??i kha?ch
* ?ô?i ngu? nhân viên luôn s??n sa?ng, nhiê?t ti?nh phu?c vu? mo?i quy? kha?ch mô?t ca?ch chu ?a?o nhâ?t
[?IMG]
Pallet nh?a 1200x1000x140mm

??a ?i?m mua h?*ng
CÔNG TY TNHH S?N XU?T VI?T XANH
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 098 232 4040 ( ZALO)
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
WEB : thungracnhua.net
Website: moitruongcongnghiep.vn
Blog: congnghiepvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC9WrvEetVjEjioXdPV3FG-w
Facebook: facebook.com/moitruongcongnghiep.vn
Twitter: twitter.com/Vthngctin5
Pinterest: pinterest.com/moitruongcongnghiep/
Linkedln: linkedin.com/in/moitruongcongnghiep/
WordPress: congnghiepvietxanh.wordpress.com/
Instagram: Instagram.com/moitruongcongnghiep
Pallet: Pallet nh?a ,Palletnhua2mat, Pallet nh?a ?an l??i ,Pallet nh?a m?t m?t Pallet thep,Pallet nh?a m?t k?*n,T?m lót s?*n 40×60, t?m lót s?*n 40×40, t?m lót s?*n 40×55 , t?m lót s?*n Pallet nh?a li?n kh?i, Pallet nh?a
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0