India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > ANTIRESERVATION FORUM > DISCUSSIONS on Reservation

ATCS D?ch v? k? toán Online

[b]D?ch v? k? toán Online[/b] [b]Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p .....
  #1  
12-18-2018
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 29
:
: 241 | 0.97 Per Day
ATCS D?ch v? k? toán Online


[b]D?ch v? k? toán Online[/b]

[b]Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p[/b]

[b]Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p [/b][b]H?* N?i B?c Ninh B?c Giang [/b]

[img]http://ketoanthueatcs.vn/image/data/KETOANTHUEATCS.jpg[/img]

[b]Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p [/b][b]H?* N?i B?c Ninh B?c Giang [/b]

Ngay khi có liên l?c ?? ngh? l?*m d?ch v?, ATCS s? tr?c ti?p ??n kh?o sát Doanh nghi?p v? th?c t? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, các y?u t? ??u ra, ??u v?*o, tình hình b? máy nhân s? ?? có ?ánh giá v?* ??a ra quy trình k? toán v?* h? tr? cung c?p tri?n khai ph?n m?m k? toán (Mi?n ph?* ph?n m?m k? toán n?u ký h?p ??ng d?ch v? k? toán thu? v?i ATCS). ??nh k?, ATCS s? c??* cán b? ??n nh??*n v?* b?*n giao h? s? s? li?u ?ã gi?i quy?t xong c?ng nh? trao ??i các v??ng m?c phát sinh ?? ho?*n thi?n các công vi?c k? toán.

T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n l?*m v?* theo dõi ki?m xoát trên ph?n m?m k? toán chuyên d?ng, l?*m ??n ?âu b?*n giao v?* c??*p nh??*t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? v?* ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi ph?* th?a thu??*n tùy theo kh?i l??ng công vi?c th?c hi?n, ??c bi?t ?u ?ãi các Doanh nghi?p, ??n v? m?i th?*nh l??*p, ?ang trong giai ?o?n m?i tri?n khai s?n xu?t kinh doanh.

[b]Các công vi?c ATCS ??m nh??*n th?c hi?n:[/b]

[b]1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:[/b]

H?*ng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c: Khai n?p thu? môn b?*i h?*ng n?m, L??*p báo cáo thu? GTGT, t?m t?*nh TNDN h?*ng tháng, quý g??*i c? quan thu?, L??*p báo cáo quy?t toán thu? TNDN, TNCN n?m, L??*p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L??*p báo cáo t?*i ch?*nh, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.?[b]2. Các nghi?p v? k? toán[/b]

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n theo dõi các nghi?p v? k? toán phát sinh. Ki?m tra các hóa ??n ch?ng t? ??u v?*o, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu??*t, H?ch toán v?* ghi s? sách các ch?ng t?, L??*p v?* in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh.?[b]3. T? v?n, gi?i trình thu?[/b]

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? v?* hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung v?* ph?m vi công vi?c th?c hi?n, tr?c ti?p l?*m vi?c gi?i trình h? s? s? li?u v?i c? quan thu?, ki?m toán trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.[b]Liên h?:[/b]

[b]CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ???*I LÝ THU? ATCS VI?T NAM[/b]

[b]Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n[/b]

[b]Skype: ketoanthueatcs@gmail.com[/b]

[b]Email: ketoanthueatcs@gmail.com[/b]

[b]Web: ketoanthueATCS.vn[/b][b]Nh??*n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói H?* N?i B?c Ninh B?c Giang[/b]

[b]Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p[/b]

[b]H?* N?i B?c Ninh B?c Giang[/b]

[b]Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngo?*i[/b]

[b]Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán[/b]
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0