India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > DISCUSSIONS > E-mails Received

Th?*nh l??*p H?i h?*nh ngh? d?ch v? k? toán t? do to?*n qu?c

Ch?*o t?t c? các b?n, Mình có ý t??ng th?*nh l??*p C?ng ??ng h?*nh ngh? d?ch v? k? toán t? .....
  #1  
10-09-2018
Junior Member
 
: Oct 2018
: B?c Ninh
: 29
:
: 20 | 0.07 Per Day
Th?*nh l??*p H?i h?*nh ngh? d?ch v? k? toán t? do to?*n qu?c


Ch?*o t?t c? các b?n,

Mình có ý t??ng th?*nh l??*p C?ng ??ng h?*nh ngh? d?ch v? k? toán t? do, v?i m?c ??*ch t??*p h?p các b?n có chung ngh? nghi?p l?* l?*m d?ch v? k? toán t? do. T?t c? m?i ng??i trong nhóm s? h? tr? giúp ?? nhau v? chuyên môn, k? n?ng, ph?n m?m k? toán, tìm ki?m khách h?*ng ... Vì l?* c?ng ??ng h?*nh ngh? t? do nên s? t??*p h?p t?t c? các b?n ? t?t c? các vùng mi?n t? qu?c.

Ai th?*ch tham gia thì k?t b?n Zalo mình: 0982607170


Hy v?ng nhóm s? ?ông vui v?* ho?t ??ng hi?u qu?
Reply With Quote
  #2  
10-10-2018
Junior Member
 
: Oct 2018
: B?c Ninh
: 29
:
: 20 | 0.07 Per Day

Ch?*o t?t c? các b?n,

Mình có ý t??ng th?*nh l??*p C?ng ??ng h?*nh ngh? d?ch v? k? toán t? do, v?i m?c ??*ch t??*p h?p các b?n có chung ngh? nghi?p l?* l?*m d?ch v? k? toán t? do. T?t c? m?i ng??i trong nhóm s? h? tr? giúp ?? nhau v? chuyên môn, k? n?ng, ph?n m?m k? toán, tìm ki?m khách h?*ng ... Vì l?* c?ng ??ng h?*nh ngh? t? do nên s? t??*p h?p t?t c? các b?n ? t?t c? các vùng mi?n t? qu?c.

Ai th?*ch tham gia thì k?t b?n Zalo mình: 0982607170


Hy v?ng nhóm s? ?ông vui v?* ho?t ??ng hi?u qu?
Reply With Quote
  #3  
10-12-2018
Junior Member
 
: Oct 2018
: B?c Ninh
: 29
:
: 20 | 0.07 Per Day

Ch?*o t?t c? các b?n,

Mình có ý t??ng th?*nh l??*p C?ng ??ng h?*nh ngh? d?ch v? k? toán t? do, v?i m?c ??*ch t??*p h?p các b?n có chung ngh? nghi?p l?* l?*m d?ch v? k? toán t? do. T?t c? m?i ng??i trong nhóm s? h? tr? giúp ?? nhau v? chuyên môn, k? n?ng, ph?n m?m k? toán, tìm ki?m khách h?*ng ... Vì l?* c?ng ??ng h?*nh ngh? t? do nên s? t??*p h?p t?t c? các b?n ? t?t c? các vùng mi?n t? qu?c.

Ai th?*ch tham gia thì k?t b?n Zalo mình: 0982607170


Hy v?ng nhóm s? ?ông vui v?* ho?t ??ng hi?u qu?
Reply With Quote
  #4  
10-13-2018
Junior Member
 
: Oct 2018
: B?c Ninh
: 29
:
: 20 | 0.07 Per Day

Ch?*o t?t c? các b?n,

Mình có ý t??ng th?*nh l??*p C?ng ??ng h?*nh ngh? d?ch v? k? toán t? do, v?i m?c ??*ch t??*p h?p các b?n có chung ngh? nghi?p l?* l?*m d?ch v? k? toán t? do. T?t c? m?i ng??i trong nhóm s? h? tr? giúp ?? nhau v? chuyên môn, k? n?ng, ph?n m?m k? toán, tìm ki?m khách h?*ng ... Vì l?* c?ng ??ng h?*nh ngh? t? do nên s? t??*p h?p t?t c? các b?n ? t?t c? các vùng mi?n t? qu?c.

Ai th?*ch tham gia thì k?t b?n Zalo mình: 0982607170

v?* tham gia nhóm:

https://www.facebook.com/groups/hoih...ketoanthuetudoHy v?ng nhóm s? ?ông vui v?* ho?t ??ng hi?u qu?
Reply With Quote
  #5  
10-13-2018
Junior Member
 
: Oct 2018
: B?c Ninh
: 29
:
: 20 | 0.07 Per Day

Kinh nghi?m l?*m d?ch v? k? toán thu?: Qua quá trình l?*m d?ch v? mình t?ng k?t các kinh nghi?m cá nhân mình, b?n n?*o có góp ý thêm thì comment ?? b? sung cùng nhau ho?*n thi?n nhé:

Ph?i có ph?n m?m k? toán Fast Accounting, Misa Sme ho?c 1 ph?n m?m n?*o ?ó ?ã c??*p nh??*t ??y ?? ?áp ?ng các yêu c?u m?u bi?u k? toán hi?n nay v?* quan tr?ng b?n ph?i l?*m ch? ???c nó vì còn liên quan b?*n giao d? li?u, th?ng nh?t d? li?u 2 bên, ho?c n?u các b?n ?ã r?t th?*nh th?o excel thì có th? l?*m trên excel. Theo dõi to?*n b? s? li?u k? toán, kê khai thu? trên ph?n m?m. C?*i ??t 2 ??u bên nh??*n d?ch v? v?* bên thuê d?ch v? ?? cùng k?t h?p trao ??i công vi?c. N?u có ???c 1 ph?n m?m t?t các công vi?c k? toán thu? s? tr? lên nh? nh?*ng, ??n gi?n ?i r?t nhi?u.

H? s? ch?ng t? nh??*n ??n ?âu in v?* h?ch toán b?*n giao ??nh k? ??n ??y, th?ng nh?t quan ?i?m ch?ng t? g?c ch?a có ch?ng t? h?ch toán ?i kèm l?* ch?a h?ch toán, ti?t ki?m th?i gian ?? ph?i ki?m tra ?ã h?ch toán, kê khai hay ch?a. Hóa ??n g?c có 2 ki?u l?u tr? 1 l?* k?p hóa ??n g?c theo b?ng kê thu?, hóa ??n k?p trong ch?ng t? ch? k?p hóa ??n copy ho?c cách 2 l?* to?*n b? hóa ??n g?c ??u k?p ? các b? h? s? Thu chi, chuy?n ti?n, phi?u k? toán … liên quan.

Các b?ng t?*nh kh?u hao, CCDC, phân b? … ??u th?c hi?n trên ph?n m?m. Có th? in luôn ho?c cu?i n?m m?i in vì có th? c?n cân ??i ?i?u ch?nh t? l? kh?u hao, phân b? ?? ch?t lãi l? cu?i n?m.

Các b?ng l??ng, ch?m công in riêng 1 b? s? l??ng, h?*ng tháng trên ph?n m?m ch? h?ch toán 1 phi?u t?m chi l??ng ?? l?y s? th? t?, khi in trong t??*p qu? thu chi thì s? ko k?p v?*o phi?u chi l??ng m?* to?*n b? các phi?u liên quan ??n chi l??ng s? in riêng 1 b? t?ng n?m.

Ph?n Qu? ti?n m?t, ti?n g??*i ngân h?*ng In 1 b? thu chi, báo n?, báo có k?p v?i các h? s? ?i cùng, các kho?n liên quan ??n ti?n m?t n?u hóa ??n ch?a th?y thanh toán c?n h?i l?i bên thuê d?ch v? thì th??ng hay thanh toán ti?n m?t.

M?i 1 b? h? s?: S? Qu?, S? kho h?*ng quý, tháng, b?ng kh?u hao, phân b?, t? khai thu?, BCTC n?m ??u k?p riêng th?*nh 1 b?, có ?óng bìa ghi rõ lo?i theo t?ng tháng, quý, n?m tùy kh?i l??ng v?* yêu c?u qu?n lý.

Qua kinh nghi?m th?c t? l?*m d?ch v? c?a mình thì th?y l?* các ph?n nh?: B? h? s? liên quan ??n Qu? ti?n m?t (?ã lo?i b? chi l??ng ?? cu?i n?m cân ??i lãi l? in riêng s? l??ng), ti?n g??*i ngân h?*ng, hóa ??n mua v?*o bán ra theo t? khai thu? có th? in ?n v?* b?*n giao h?*ng quý ???c, tránh m?t mát.

Sau khi th?ng nh?t s? li?u 2 bên v? các kho?n m?c t?n kho, công n? ph?i thu ph?i tr?, doanh thu, chi ph?* s? ti?n h?*nh in ch?t s? li?u: Xu?t kho, Kh?u hao, Phân b? … n?p các t? khai v?* b?*n giao h? s? n?m cho ??n v?.
Reply With Quote
  #6  
10-13-2018
Junior Member
 
: Oct 2018
: B?c Ninh
: 29
:
: 20 | 0.07 Per Day

Kinh nghi?m l?*m d?ch v? k? toán thu?: Qua quá trình l?*m d?ch v? mình t?ng k?t các kinh nghi?m cá nhân mình, b?n n?*o có góp ý thêm thì comment ?? b? sung cùng nhau ho?*n thi?n nhé:

Ph?i có ph?n m?m k? toán Fast Accounting, Misa Sme ho?c 1 ph?n m?m n?*o ?ó ?ã c??*p nh??*t ??y ?? ?áp ?ng các yêu c?u m?u bi?u k? toán hi?n nay v?* quan tr?ng b?n ph?i l?*m ch? ???c nó vì còn liên quan b?*n giao d? li?u, th?ng nh?t d? li?u 2 bên, ho?c n?u các b?n ?ã r?t th?*nh th?o excel thì có th? l?*m trên excel. Theo dõi to?*n b? s? li?u k? toán, kê khai thu? trên ph?n m?m. C?*i ??t 2 ??u bên nh??*n d?ch v? v?* bên thuê d?ch v? ?? cùng k?t h?p trao ??i công vi?c. N?u có ???c 1 ph?n m?m t?t các công vi?c k? toán thu? s? tr? lên nh? nh?*ng, ??n gi?n ?i r?t nhi?u.

H? s? ch?ng t? nh??*n ??n ?âu in v?* h?ch toán b?*n giao ??nh k? ??n ??y, th?ng nh?t quan ?i?m ch?ng t? g?c ch?a có ch?ng t? h?ch toán ?i kèm l?* ch?a h?ch toán, ti?t ki?m th?i gian ?? ph?i ki?m tra ?ã h?ch toán, kê khai hay ch?a. Hóa ??n g?c có 2 ki?u l?u tr? 1 l?* k?p hóa ??n g?c theo b?ng kê thu?, hóa ??n k?p trong ch?ng t? ch? k?p hóa ??n copy ho?c cách 2 l?* to?*n b? hóa ??n g?c ??u k?p ? các b? h? s? Thu chi, chuy?n ti?n, phi?u k? toán … liên quan.

Các b?ng t?*nh kh?u hao, CCDC, phân b? … ??u th?c hi?n trên ph?n m?m. Có th? in luôn ho?c cu?i n?m m?i in vì có th? c?n cân ??i ?i?u ch?nh t? l? kh?u hao, phân b? ?? ch?t lãi l? cu?i n?m.

Các b?ng l??ng, ch?m công in riêng 1 b? s? l??ng, h?*ng tháng trên ph?n m?m ch? h?ch toán 1 phi?u t?m chi l??ng ?? l?y s? th? t?, khi in trong t??*p qu? thu chi thì s? ko k?p v?*o phi?u chi l??ng m?* to?*n b? các phi?u liên quan ??n chi l??ng s? in riêng 1 b? t?ng n?m.

Ph?n Qu? ti?n m?t, ti?n g??*i ngân h?*ng In 1 b? thu chi, báo n?, báo có k?p v?i các h? s? ?i cùng, các kho?n liên quan ??n ti?n m?t n?u hóa ??n ch?a th?y thanh toán c?n h?i l?i bên thuê d?ch v? thì th??ng hay thanh toán ti?n m?t.

M?i 1 b? h? s?: S? Qu?, S? kho h?*ng quý, tháng, b?ng kh?u hao, phân b?, t? khai thu?, BCTC n?m ??u k?p riêng th?*nh 1 b?, có ?óng bìa ghi rõ lo?i theo t?ng tháng, quý, n?m tùy kh?i l??ng v?* yêu c?u qu?n lý.

Qua kinh nghi?m th?c t? l?*m d?ch v? c?a mình thì th?y l?* các ph?n nh?: B? h? s? liên quan ??n Qu? ti?n m?t (?ã lo?i b? chi l??ng ?? cu?i n?m cân ??i lãi l? in riêng s? l??ng), ti?n g??*i ngân h?*ng, hóa ??n mua v?*o bán ra theo t? khai thu? có th? in ?n v?* b?*n giao h?*ng quý ???c, tránh m?t mát.

Sau khi th?ng nh?t s? li?u 2 bên v? các kho?n m?c t?n kho, công n? ph?i thu ph?i tr?, doanh thu, chi ph?* s? ti?n h?*nh in ch?t s? li?u: Xu?t kho, Kh?u hao, Phân b? … n?p các t? khai v?* b?*n giao h? s? n?m cho ??n v?.
Reply With Quote
  #7  
10-19-2018
Junior Member
 
: Oct 2018
: B?c Ninh
: 29
:
: 20 | 0.07 Per Day

Ch?*o t?t c? các b?n,

Mình có ý t??ng th?*nh l??*p C?ng ??ng h?*nh ngh? d?ch v? k? toán t? do, v?i m?c ??*ch t??*p h?p các b?n có chung ngh? nghi?p l?* l?*m d?ch v? k? toán t? do. T?t c? m?i ng??i trong nhóm s? h? tr? giúp ?? nhau v? chuyên môn, k? n?ng, ph?n m?m k? toán, tìm ki?m khách h?*ng ... Vì l?* c?ng ??ng h?*nh ngh? t? do nên s? t??*p h?p t?t c? các b?n ? t?t c? các vùng mi?n t? qu?c.

Ai th?*ch tham gia thì k?t b?n Zalo mình: 0982607170


Hy v?ng nhóm s? ?ông vui v?* ho?t ??ng hi?u qu?
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0