India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > DISCUSSIONS > E-mails Received

D?ch v? k? toán thu? tr?n gói T? S?n B?c Ninh

Nh ??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? t?i H?* N?i B?c Ninh B?c Giang .....
  #1  
12-22-2018
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 29
:
: 241 | 0.97 Per Day
D?ch v? k? toán thu? tr?n gói T? S?n B?c Ninh


Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? t?i H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

D?ch v? k? toán thu? tr?n gói T? S?n B?c Ninh?T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n l?*m trên ph?n m?m k? toán, l?*m ??n ?âu b?*n giao v?* c??*p nh??*t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? v?* ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi ph?* t? 1.000.000 ? - 4.000.000 ?/ tháng tùy theo kh?i l??ng công vi?c

1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m: H?*ng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c nhý Khai thu? môn b?*i h?*ng n?m, L??*p báo cáo thu? GTGT, TNDN h?*ng tháng, quý g??*i cõ quan thu?, L??*p báo cáo quy?t toán thu? TNDN n?m, L??*p báo cáo quy?t toán thu? TNCN n?m, L??*p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L??*p báo cáo t?*i ch?*nh, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.

2. Các nghi?p v? k? toán: Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n các nghi?p v? k? toán phát sinh Ki?m tra các ch?ng t? ??u v?*o, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu??*t, H?ch toán v?* ghi s? sách các ch?ng t?, L??*p v?* in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh, ??ng tên nhân viên l?*m k? toán cho doanh nghi?p, B? nhi?m, ??ng tên k? toán trý?ng cho doanh nghi?p.

3. T? v?n, gi?i trình thu?, H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? v?* hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung v?* ph?m vi công vi?c th?c hi?n, L?*m vi?c v?i cõ quan thu? khi có yêu c?u, L?*m vi?c v?i công ty ki?m toán, L?*m vi?c v?* gi?i trình v?i cõ quan thu? trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.

D?ch v? k? toán thu? tr?n gói T? S?n B?c Ninh, d?ch v? k? toán thu? tr?n gói Yên Phong B?c Ninh, D?ch v? k? toán thu? tr?n gói Qu? Võ B?c Ninh, D?ch v? k? toán thu? tr?n gói Thu??*n Th?*nh B?c Ninh, D?ch v? k? toán thu? tr?n gói B?c Ninh, ke toan tron goi tu son bac ninh, dich vu ke toan thue tron goi yen phong bac ninh

Liên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ???*I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

https://www.facebook.com/ketoanthueATCS

Web: ketoanthueATCS.vn
Reply With Quote
  #2  
12-23-2018
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 29
:
: 241 | 0.97 Per Day

Ph?n m?m k? toán ATCS online ch?y trên trình duy?t Web, online 24/24 thao tác nh??*p li?u, xem báo cáo m?i lúc m?i n?i ch? c?n có Internet

Ph?n m?m k? toán ATCS các phiên b?n online ch?y trên trình duy?t Web, v?* c?*i ??t tr?c ti?p t?i máy t?*nh c?a Doanh nghi?p s??* d?ng.Ph?n m?m k? toán ATCS các phiên b?n online ch?y trên n?n t?ng trình duy?t Web, ho?c c?*i ??t trên máy t?*nh t?i ??n v? ???c thi?t k? phù h?p theo ??c thù riêng cho t?ng công ty/doanh nghi?p nên ngo?*i các ch?c n?ng chung ?áp ?ng các yêu c?u v? h?ch toán v?* lên báo cáo t?*i ch?*nh theo ?úng ch? ?? cho các doanh nghi?p trong các l?nh v?c s?n xu?t, xây d?ng, th??ng m?i, d?ch v? thì ph?n m?m k? toán ATCS có th? thi?t k? riêng cho các nghi?p v? ??c thù c?ng nh? các báo cáo qu?n tr?, ch?ng t? ??c thù cho các doanh nghi?p.

T?i phiên b?n m?i nh?t ?ã ???c update ??y ?? các Thông t? ngh? ??nh m?i nh?t c?a B? T?*i Ch?*nh v?* T?ng C?c Thu? nh?: Thông t? 133, Thông t? 200. V?i b?n update n?*y, ph?n m?m v?a có th? s??* d?ng cho các s? li?u các n?m tr??c v?i các m?u bi?u, báo cáo c? v?a có thêm các m?u bi?u m?i theo thông t? m?i ph?c v? cho vi?c h?ch toán k? toán ?úng theo n?i dung m?i.

Ngo?*i ra v?i Ph?n m?m k? toán ATCS Anh/Ch? … có th? t? t?o m?u hóa ??n v?* qu?n lý vi?c t? in hóa ??n theo Ngh? ??nh 51 c?a T?ng C?c Thu?.

Giá ph?n m?m: Theo kh?i l??ng ??c thù v?* mô hình c?a ??n v? tri?n khai.Liên h? ?? ???c c?*i ??t v?* s??* d?ng ph?n m?m mi?n ph?*, ??c bi?t khi s??* d?ng Ph?n m?m k? toán do ATCS cung c?p s? ???c h? tr? ??*o t?o online, t? v?n mi?n ph?* v? các nghi?p v? k? toán, lên báo cáo cu?i n?mNh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p H?* N?i B?c Ninh B?c GiangLiên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ???*I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 - Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh??*n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngo?*i

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán online, offline
Reply With Quote
  #3  
12-23-2018
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 29
:
: 241 | 0.97 Per Day

Ph?n m?m k? toán ATCS online ch?y trên trình duy?t Web, online 24/24 thao tác nh??*p li?u, xem báo cáo m?i lúc m?i n?i ch? c?n có Internet

Ph?n m?m k? toán ATCS các phiên b?n online ch?y trên trình duy?t Web, v?* c?*i ??t tr?c ti?p t?i máy t?*nh c?a Doanh nghi?p s??* d?ng.Ph?n m?m k? toán ATCS các phiên b?n online ch?y trên n?n t?ng trình duy?t Web, ho?c c?*i ??t trên máy t?*nh t?i ??n v? ???c thi?t k? phù h?p theo ??c thù riêng cho t?ng công ty/doanh nghi?p nên ngo?*i các ch?c n?ng chung ?áp ?ng các yêu c?u v? h?ch toán v?* lên báo cáo t?*i ch?*nh theo ?úng ch? ?? cho các doanh nghi?p trong các l?nh v?c s?n xu?t, xây d?ng, th??ng m?i, d?ch v? thì ph?n m?m k? toán ATCS có th? thi?t k? riêng cho các nghi?p v? ??c thù c?ng nh? các báo cáo qu?n tr?, ch?ng t? ??c thù cho các doanh nghi?p.

T?i phiên b?n m?i nh?t ?ã ???c update ??y ?? các Thông t? ngh? ??nh m?i nh?t c?a B? T?*i Ch?*nh v?* T?ng C?c Thu? nh?: Thông t? 133, Thông t? 200. V?i b?n update n?*y, ph?n m?m v?a có th? s??* d?ng cho các s? li?u các n?m tr??c v?i các m?u bi?u, báo cáo c? v?a có thêm các m?u bi?u m?i theo thông t? m?i ph?c v? cho vi?c h?ch toán k? toán ?úng theo n?i dung m?i.

Ngo?*i ra v?i Ph?n m?m k? toán ATCS Anh/Ch? … có th? t? t?o m?u hóa ??n v?* qu?n lý vi?c t? in hóa ??n theo Ngh? ??nh 51 c?a T?ng C?c Thu?.

Giá ph?n m?m: Theo kh?i l??ng ??c thù v?* mô hình c?a ??n v? tri?n khai.Liên h? ?? ???c c?*i ??t v?* s??* d?ng ph?n m?m mi?n ph?*, ??c bi?t khi s??* d?ng Ph?n m?m k? toán do ATCS cung c?p s? ???c h? tr? ??*o t?o online, t? v?n mi?n ph?* v? các nghi?p v? k? toán, lên báo cáo cu?i n?mNh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p H?* N?i B?c Ninh B?c GiangLiên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ???*I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 - Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh??*n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngo?*i

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán online, offline
Reply With Quote
  #4  
12-23-2018
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 29
:
: 241 | 0.97 Per Day

Ph?n m?m k? toán ATCS online ch?y trên trình duy?t Web, online 24/24 thao tác nh??*p li?u, xem báo cáo m?i lúc m?i n?i ch? c?n có Internet

Ph?n m?m k? toán ATCS các phiên b?n online ch?y trên trình duy?t Web, v?* c?*i ??t tr?c ti?p t?i máy t?*nh c?a Doanh nghi?p s??* d?ng.Ph?n m?m k? toán ATCS các phiên b?n online ch?y trên n?n t?ng trình duy?t Web, ho?c c?*i ??t trên máy t?*nh t?i ??n v? ???c thi?t k? phù h?p theo ??c thù riêng cho t?ng công ty/doanh nghi?p nên ngo?*i các ch?c n?ng chung ?áp ?ng các yêu c?u v? h?ch toán v?* lên báo cáo t?*i ch?*nh theo ?úng ch? ?? cho các doanh nghi?p trong các l?nh v?c s?n xu?t, xây d?ng, th??ng m?i, d?ch v? thì ph?n m?m k? toán ATCS có th? thi?t k? riêng cho các nghi?p v? ??c thù c?ng nh? các báo cáo qu?n tr?, ch?ng t? ??c thù cho các doanh nghi?p.

T?i phiên b?n m?i nh?t ?ã ???c update ??y ?? các Thông t? ngh? ??nh m?i nh?t c?a B? T?*i Ch?*nh v?* T?ng C?c Thu? nh?: Thông t? 133, Thông t? 200. V?i b?n update n?*y, ph?n m?m v?a có th? s??* d?ng cho các s? li?u các n?m tr??c v?i các m?u bi?u, báo cáo c? v?a có thêm các m?u bi?u m?i theo thông t? m?i ph?c v? cho vi?c h?ch toán k? toán ?úng theo n?i dung m?i.

Ngo?*i ra v?i Ph?n m?m k? toán ATCS Anh/Ch? … có th? t? t?o m?u hóa ??n v?* qu?n lý vi?c t? in hóa ??n theo Ngh? ??nh 51 c?a T?ng C?c Thu?.

Giá ph?n m?m: Theo kh?i l??ng ??c thù v?* mô hình c?a ??n v? tri?n khai.Liên h? ?? ???c c?*i ??t v?* s??* d?ng ph?n m?m mi?n ph?*, ??c bi?t khi s??* d?ng Ph?n m?m k? toán do ATCS cung c?p s? ???c h? tr? ??*o t?o online, t? v?n mi?n ph?* v? các nghi?p v? k? toán, lên báo cáo cu?i n?mNh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p H?* N?i B?c Ninh B?c GiangLiên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ???*I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 - Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh??*n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngo?*i

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán online, offline
Reply With Quote
  #5  
12-23-2018
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 29
:
: 241 | 0.97 Per Day

Ph?n m?m k? toán ATCS online ch?y trên trình duy?t Web, online 24/24 thao tác nh??*p li?u, xem báo cáo m?i lúc m?i n?i ch? c?n có Internet

Ph?n m?m k? toán ATCS các phiên b?n online ch?y trên trình duy?t Web, v?* c?*i ??t tr?c ti?p t?i máy t?*nh c?a Doanh nghi?p s??* d?ng.Ph?n m?m k? toán ATCS các phiên b?n online ch?y trên n?n t?ng trình duy?t Web, ho?c c?*i ??t trên máy t?*nh t?i ??n v? ???c thi?t k? phù h?p theo ??c thù riêng cho t?ng công ty/doanh nghi?p nên ngo?*i các ch?c n?ng chung ?áp ?ng các yêu c?u v? h?ch toán v?* lên báo cáo t?*i ch?*nh theo ?úng ch? ?? cho các doanh nghi?p trong các l?nh v?c s?n xu?t, xây d?ng, th??ng m?i, d?ch v? thì ph?n m?m k? toán ATCS có th? thi?t k? riêng cho các nghi?p v? ??c thù c?ng nh? các báo cáo qu?n tr?, ch?ng t? ??c thù cho các doanh nghi?p.

T?i phiên b?n m?i nh?t ?ã ???c update ??y ?? các Thông t? ngh? ??nh m?i nh?t c?a B? T?*i Ch?*nh v?* T?ng C?c Thu? nh?: Thông t? 133, Thông t? 200. V?i b?n update n?*y, ph?n m?m v?a có th? s??* d?ng cho các s? li?u các n?m tr??c v?i các m?u bi?u, báo cáo c? v?a có thêm các m?u bi?u m?i theo thông t? m?i ph?c v? cho vi?c h?ch toán k? toán ?úng theo n?i dung m?i.

Ngo?*i ra v?i Ph?n m?m k? toán ATCS Anh/Ch? … có th? t? t?o m?u hóa ??n v?* qu?n lý vi?c t? in hóa ??n theo Ngh? ??nh 51 c?a T?ng C?c Thu?.

Giá ph?n m?m: Theo kh?i l??ng ??c thù v?* mô hình c?a ??n v? tri?n khai.Liên h? ?? ???c c?*i ??t v?* s??* d?ng ph?n m?m mi?n ph?*, ??c bi?t khi s??* d?ng Ph?n m?m k? toán do ATCS cung c?p s? ???c h? tr? ??*o t?o online, t? v?n mi?n ph?* v? các nghi?p v? k? toán, lên báo cáo cu?i n?mNh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p H?* N?i B?c Ninh B?c GiangLiên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ???*I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 - Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh??*n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngo?*i

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán online, offline
Reply With Quote
  #6  
12-23-2018
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 29
:
: 241 | 0.97 Per Day

Ph?n m?m k? toán ATCS online ch?y trên trình duy?t Web, online 24/24 thao tác nh??*p li?u, xem báo cáo m?i lúc m?i n?i ch? c?n có Internet

Ph?n m?m k? toán ATCS các phiên b?n online ch?y trên trình duy?t Web, v?* c?*i ??t tr?c ti?p t?i máy t?*nh c?a Doanh nghi?p s??* d?ng.Ph?n m?m k? toán ATCS các phiên b?n online ch?y trên n?n t?ng trình duy?t Web, ho?c c?*i ??t trên máy t?*nh t?i ??n v? ???c thi?t k? phù h?p theo ??c thù riêng cho t?ng công ty/doanh nghi?p nên ngo?*i các ch?c n?ng chung ?áp ?ng các yêu c?u v? h?ch toán v?* lên báo cáo t?*i ch?*nh theo ?úng ch? ?? cho các doanh nghi?p trong các l?nh v?c s?n xu?t, xây d?ng, th??ng m?i, d?ch v? thì ph?n m?m k? toán ATCS có th? thi?t k? riêng cho các nghi?p v? ??c thù c?ng nh? các báo cáo qu?n tr?, ch?ng t? ??c thù cho các doanh nghi?p.

T?i phiên b?n m?i nh?t ?ã ???c update ??y ?? các Thông t? ngh? ??nh m?i nh?t c?a B? T?*i Ch?*nh v?* T?ng C?c Thu? nh?: Thông t? 133, Thông t? 200. V?i b?n update n?*y, ph?n m?m v?a có th? s??* d?ng cho các s? li?u các n?m tr??c v?i các m?u bi?u, báo cáo c? v?a có thêm các m?u bi?u m?i theo thông t? m?i ph?c v? cho vi?c h?ch toán k? toán ?úng theo n?i dung m?i.

Ngo?*i ra v?i Ph?n m?m k? toán ATCS Anh/Ch? … có th? t? t?o m?u hóa ??n v?* qu?n lý vi?c t? in hóa ??n theo Ngh? ??nh 51 c?a T?ng C?c Thu?.

Giá ph?n m?m: Theo kh?i l??ng ??c thù v?* mô hình c?a ??n v? tri?n khai.Liên h? ?? ???c c?*i ??t v?* s??* d?ng ph?n m?m mi?n ph?*, ??c bi?t khi s??* d?ng Ph?n m?m k? toán do ATCS cung c?p s? ???c h? tr? ??*o t?o online, t? v?n mi?n ph?* v? các nghi?p v? k? toán, lên báo cáo cu?i n?mNh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p H?* N?i B?c Ninh B?c GiangLiên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ???*I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 - Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh??*n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngo?*i

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán online, offline
Reply With Quote
  #7  
12-23-2018
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 29
:
: 241 | 0.97 Per Day

Ph?n m?m k? toán ATCS online ch?y trên trình duy?t Web, online 24/24 thao tác nh??*p li?u, xem báo cáo m?i lúc m?i n?i ch? c?n có Internet

Ph?n m?m k? toán ATCS các phiên b?n online ch?y trên trình duy?t Web, v?* c?*i ??t tr?c ti?p t?i máy t?*nh c?a Doanh nghi?p s??* d?ng.Ph?n m?m k? toán ATCS các phiên b?n online ch?y trên n?n t?ng trình duy?t Web, ho?c c?*i ??t trên máy t?*nh t?i ??n v? ???c thi?t k? phù h?p theo ??c thù riêng cho t?ng công ty/doanh nghi?p nên ngo?*i các ch?c n?ng chung ?áp ?ng các yêu c?u v? h?ch toán v?* lên báo cáo t?*i ch?*nh theo ?úng ch? ?? cho các doanh nghi?p trong các l?nh v?c s?n xu?t, xây d?ng, th??ng m?i, d?ch v? thì ph?n m?m k? toán ATCS có th? thi?t k? riêng cho các nghi?p v? ??c thù c?ng nh? các báo cáo qu?n tr?, ch?ng t? ??c thù cho các doanh nghi?p.

T?i phiên b?n m?i nh?t ?ã ???c update ??y ?? các Thông t? ngh? ??nh m?i nh?t c?a B? T?*i Ch?*nh v?* T?ng C?c Thu? nh?: Thông t? 133, Thông t? 200. V?i b?n update n?*y, ph?n m?m v?a có th? s??* d?ng cho các s? li?u các n?m tr??c v?i các m?u bi?u, báo cáo c? v?a có thêm các m?u bi?u m?i theo thông t? m?i ph?c v? cho vi?c h?ch toán k? toán ?úng theo n?i dung m?i.

Ngo?*i ra v?i Ph?n m?m k? toán ATCS Anh/Ch? … có th? t? t?o m?u hóa ??n v?* qu?n lý vi?c t? in hóa ??n theo Ngh? ??nh 51 c?a T?ng C?c Thu?.

Giá ph?n m?m: Theo kh?i l??ng ??c thù v?* mô hình c?a ??n v? tri?n khai.Liên h? ?? ???c c?*i ??t v?* s??* d?ng ph?n m?m mi?n ph?*, ??c bi?t khi s??* d?ng Ph?n m?m k? toán do ATCS cung c?p s? ???c h? tr? ??*o t?o online, t? v?n mi?n ph?* v? các nghi?p v? k? toán, lên báo cáo cu?i n?mNh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p H?* N?i B?c Ninh B?c GiangLiên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ???*I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 - Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh??*n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngo?*i

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán online, offline
Reply With Quote
  #8  
12-23-2018
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 29
:
: 241 | 0.97 Per Day

Ph?n m?m k? toán ATCS online ch?y trên trình duy?t Web, online 24/24 thao tác nh??*p li?u, xem báo cáo m?i lúc m?i n?i ch? c?n có Internet

Ph?n m?m k? toán ATCS các phiên b?n online ch?y trên trình duy?t Web, v?* c?*i ??t tr?c ti?p t?i máy t?*nh c?a Doanh nghi?p s??* d?ng.Ph?n m?m k? toán ATCS các phiên b?n online ch?y trên n?n t?ng trình duy?t Web, ho?c c?*i ??t trên máy t?*nh t?i ??n v? ???c thi?t k? phù h?p theo ??c thù riêng cho t?ng công ty/doanh nghi?p nên ngo?*i các ch?c n?ng chung ?áp ?ng các yêu c?u v? h?ch toán v?* lên báo cáo t?*i ch?*nh theo ?úng ch? ?? cho các doanh nghi?p trong các l?nh v?c s?n xu?t, xây d?ng, th??ng m?i, d?ch v? thì ph?n m?m k? toán ATCS có th? thi?t k? riêng cho các nghi?p v? ??c thù c?ng nh? các báo cáo qu?n tr?, ch?ng t? ??c thù cho các doanh nghi?p.

T?i phiên b?n m?i nh?t ?ã ???c update ??y ?? các Thông t? ngh? ??nh m?i nh?t c?a B? T?*i Ch?*nh v?* T?ng C?c Thu? nh?: Thông t? 133, Thông t? 200. V?i b?n update n?*y, ph?n m?m v?a có th? s??* d?ng cho các s? li?u các n?m tr??c v?i các m?u bi?u, báo cáo c? v?a có thêm các m?u bi?u m?i theo thông t? m?i ph?c v? cho vi?c h?ch toán k? toán ?úng theo n?i dung m?i.

Ngo?*i ra v?i Ph?n m?m k? toán ATCS Anh/Ch? … có th? t? t?o m?u hóa ??n v?* qu?n lý vi?c t? in hóa ??n theo Ngh? ??nh 51 c?a T?ng C?c Thu?.

Giá ph?n m?m: Theo kh?i l??ng ??c thù v?* mô hình c?a ??n v? tri?n khai.Liên h? ?? ???c c?*i ??t v?* s??* d?ng ph?n m?m mi?n ph?*, ??c bi?t khi s??* d?ng Ph?n m?m k? toán do ATCS cung c?p s? ???c h? tr? ??*o t?o online, t? v?n mi?n ph?* v? các nghi?p v? k? toán, lên báo cáo cu?i n?mNh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p H?* N?i B?c Ninh B?c GiangLiên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ???*I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 - Mr Ti?n

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh??*n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

H?* N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngo?*i

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán online, offline
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0