India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Ván ph? phim (F ilm Faced Plywood, WBP Film Faced Plywood),

??c ?i?m vá ?ng d?ng ván ph? phim Ván ph? phim (Film Faced Plywood, WBP Film Faced Plywood), ván ph? .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 628 | 0.84 Per Day
Ván ph? phim (F ilm Faced Plywood, WBP Film Faced Plywood),


??c ?i?m vá ?ng d?ng ván ph? phim
Ván ph? phim (Film Faced Plywood, WBP Film Faced Plywood), ván ph? phim cao c?p hay còn có các tên g?i nh? ván coffa ph? film, ván ép c?p pha ph? phim, c?p pha phim, ván bê tông ph? phim, coppha ph? film, ván khuôn ph? phim, ván c?p pha xây d?ng ph? film. có ng??i g?i l?* ván ph? phim ?en..v…v.. t?t c? l?* ván ép ph? phim. T? chuyên môn l?* ván khuôn ?úc bê tông hay C?p pha, (trong nhi?u t?*i li?u chuyên môn, nó th??ng ???c g?i l?* h? ván khuôn g?m c? th?*nh ph?n ch?u l?c l?n ván khuôn, v?i cách hi?u theo ngh?a r?ng c?a t? n?*y). Khuôn ?úc bê tông còn ???c ng??i Vi?t g?i l?* C?p pha, do b?t ngu?n t? ti?ng Pháp l?* Coffrage, còn ti?ng Anh g?i l?* Form-work (khuôn công tác). Khuôn ?úc bê tông l?* thi?t b? thi công xây d?ng, dùng ?? ?úc t?o nên k?t c?u bê tông v?* bê tông c?t thép. Nó ???c s??* d?ng l?*m ván m?t c?p pha trong các công trình xây d?ng cao c?p nh? khách s?n, chung c? cao t?ng, bi?t th?, công trình công nghi?p, ???ng h?m giao thông, lót s?*n container, lót s?*n t?*u bi?n v.v.v

??c ?i?m Ván Ph? Phim
M?t ván ph?ng không th?m n??c v?* bê tông giúp b? m?t bê tông ho?*n thi?n b?ng ph?ng, không c?n tô trát v?a.
Tr?ng l??ng nhé , d? di chuy?n, d? c?a c?t, d? l?p ??t giúp gi?m chi ph?* nhân công, gi?m th?i gian thi công.
Tái s??* d?ng nhi?u l?n, hi?u qu? kinh t? cao, s??* d?ng ???c 7-12 n??c, tu? thu?c v?*o nh?* thi công có th? ván ch? mòn ?i m?* không bung..
Ch?u l?c v??t t?t, ?áp ?ng ???c an to?*n tuy?t ??i trong xây d?ng
D? v??*n chuy?n,liên k?t d? d?*ng
Giá th?*nh ván ph? phim 15mm r? h?n 15% so v?i lo?i chi?u d?*y 18mm nh?ng hi?u qu? s??* d?ng t??ng ???ng
?ng d?ng Ván Ph? Phim:
Ván ph? phim ???c s??* d?ng l?*m ván m?t côp pha trong các công trình xây d?ng cao c?p nh? khách s?n, chung c? cao t?ng, bi?t th?, công trình công nghi?p, ???ng h?m giao thông,
Lót s?*n container, lót s?*n t?*u bi?n v.v.v
S??* d?ng nh? v??*t li?u cách âm, cách nhi?t trong phòng gi?ng ???ng, h?i tr??ng, phòng karaoke
S??* d?ng Ván ph? film 15mm cao c?p s? gi?m chi ph?* xây d?ng, ??ng th?i l?*m t?ng uy t?*n nh?* th?u ??i v?i ch? nh?* ho?c ch? ??u t? ?òi h?i th?m m? v?* ch?t l??ng cao.
(Xem thêm thông s? k? thu??*t v?* hình ?nh các lo?i ván ph?*a d??i)

Liên h?: CÔNG TY TNHH VÁN XÂY D?NG VI?T NAM

?i?n Tho?i: 0983 783 957 (zalo) ho?c 0937 687 994 (zalo)

Email: vxdvietnam@ gmail.com
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0