India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

TR??*I CÁ GI?NG TR??NG LONG - Xuân L?c, t?nh ??ng Nai

TR??*I CÁ GI?NG TR??NG LONG traicagiongtruonglong.com ?/C: ???ng ??i Môn, ?p 4, xã Xuân H?ng, huy?n Xuân L?c, t?nh ??ng .....
  #1  
09-13-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 617 | 0.83 Per Day
TR??*I CÁ GI?NG TR??NG LONG - Xuân L?c, t?nh ??ng Nai


TR??*I CÁ GI?NG TR??NG LONG
traicagiongtruonglong.com
?/C: ???ng ??i Môn, ?p 4, xã Xuân H?ng, huy?n Xuân L?c, t?nh ??ng Nai
Hotline : 0916 739 073 – 0975 756 772
Email : traicagiongtruonglongxh @gmail.com
traicagiongtruonglong.com

L?i ??u tiên chúng tôi xin k?*nh g??*i l?i c?m ?n sâu s?c ??n quý v? khách h?*ng ?ã luôn ??ng h?*nh v?* ?ng h? chúng tôi trong su?t th?i gian qua, c?ng nh? l?i chúc h?p tác th?*nh công v?* phát tri?n ??n các doanh nghi?p, ??i tác cùng trong ng?*nh ngh?.


TR??*I CÁ GI?NG TR??NG LONG (0975.756.772- 0916.739.073) L?* tr?i cá gi?ng uy t?*n chuyên cung c?p các lo?i cá gi?ng n??c ng?t nh?: cá rô phi, cá Diêu H?ng( Diêu h?ng lai),cá mè, cá tr?m, cá chép, cá trôi,cá rô ??n t?*nh( rô l?ng r?*p, rô gai, rô ??ng), cá trê,cá l?n v?*ng,l?n ngh?, cá t?m... v?* m?t s? lo?i cá n??c ng?t n??c l? khác ...t?t c? các con gi?ng c?a Tr??ng Long ho?*n to?*n yên tâm v? ch?t l??ng v?* s?c ?? kháng c?a con gi?ng.

Chúng tôi cung c?p các lo?i cá gi?ng uy t?*n, ch?t l??ng, s?ch b?nh. ?áp ?ng s? l??ng l?n theo yêu c?u c?a khách h?*ng. H? tr? c??c ph?* v??*n chuy?n cho khách h?*ng ??t h?*ng v?i s? l??ng l?n ??n t??*n n?i t?i các t?nh Mi?n Tây
Sau nhi?u n?m ho?t ??ng trong nghê cùng v?i s? n? l?c v??n lên nh?m kh?ng ??nh uy t?*n, hi?n nay tr?i cá ?ã cho ra các lo?i gi?ng cá t?t v?* ??nh h??ng trong t??ng lai, tr?i s? m? r?ng thêm di?n t?*ch s?n xu?t v?* gia t?ng v? ch?ng lo?i v?* s?n l??ng s?n xu?t cá gi?ng cung c?p ra th? tr??ng. ??nh h??ng lâu d?*i Tr?i cá gi?ng Tr??ng Long ti?p t?c gi? v?ng th? tr??ng, nâng cao ch?t l??ng v? con gi?ng v?* t?*nh c?nh tranh c?a trang tr?i v?* xây d?ng th??ng hi?u Tr??ng Long ng?*y c?*ng l?n m?nh. ??c bi?t v?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong ngh? chúng tôi s?n s?*ng chuy?n giao công ngh? k? thu??*t ch?n nuôi m?i, mô hình tiêu bi?u, h??ng d?n b?* con nông dân cùng nhau phát tri?n, có hi?u qu? kinh t? cao khi nuôi các lo?i gi?ng cá c?a chúng tôi
traicagiongtruonglong.com

Cam k?t v? s?n ph?m v?* d?ch v? :

- Cam k?t giá t?t nh?t th? tr??ng, ??i v?i nh?ng khách h?*ng thân thi?t, chúng tôi luôn có m?c giá v?* chi?t kh?u, tr? giá ?u ?ãi.

- Ch?t l??ng s?n ph?m ???c ??t lên h?*ng ??u.

- T?t c? các lo?i Cá gi?ng c?a chúng tôi ??u ???c ki?m tra k? l??ng t? ch?t l??ng ??n s? l??ng tr??c khi b?*n giao cho khách h?*ng.
- Cung c?p tr?n gói cho các d? án, có d?ch v? giao t??*n n?i cho các c? s? v?* t? v?n k? thu??*t v? nuôi cá gi?ng.

- H? tr? c??c ph?* v??*n chuy?n cho khách h?*ng ??t h?*ng v?i s? l??ng l?n ??n t??*n n?i t?i các t?nh th?*nh trên to?*n qu?c

- T? v?n khách h?*ng mi?n ph?* 24/7, h? tr? m?i khách h?*ng c? v?* m?i n?u khách h?*ng có nhu c?u.

V?i giá c? ph?i ch?ng, h?p lý cùng v?i h? th?ng phân ph?i giao nh??*n nhanh chóng kip th?i. Chúng tôi hy v?ng s? ?áp ?ng ???c nh?ng yêu c?u nghiêm ng?t c?a Quý Khách. N?u các b?n còn ng?n ng?i v? ch?t l??ng ? Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n thêm chi ti?t v? s?n ph?m
TR??*I CÁ GI?NG TR??NG LONG
???ng ??i Môn ,?p 4, xã Xuân H?ng, huy?n Xuân L?c, t?nh ??ng Nai
?i?n tho?i: 0916 739 073
Email: traicagiongtruonglongxh @gmail.com
traicagiongtruonglong.comReply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0