India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Thu?c b? gan, th?i ??c gan c?a úc liver tonic 33000 wealthy health

THU?C B? GAN, TH?I ??C GAN C?A ÚC LIVER TONIC 33000 WEALTHY HEALTH Cây k? s?a có tên khoa h?c .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 533 | 0.76 Per Day
Thu?c b? gan, th?i ??c gan c?a úc liver tonic 33000 wealthy health


THU?C B? GAN, TH?I ??C GAN C?A ÚC LIVER TONIC 33000 WEALTHY HEALTH
Cây k? s?a có tên khoa h?c l?* Silybum marianum, ?ây l?* cây có thân d?*i, m?nh, lá có gai v?* có bông m?*u ?? t?*m ? ??nh. Nhóm các th?*nh ph?n ho?t t?*nh có trong cây k? s?a ???c g?i chung l?* silymarin có ??c t?*nh ch?ng oxy hóa, kháng vi-rút v?* ch?ng viêm. Cây k? s?a ???c s??* d?ng nh? m?t lo?i nh? m?t th?o d??c ?? ?i?u tr? các b?nh v? gan v?* túi m??*t.
1. Tác d?ng c?a cây k? s?a
Cây k? s?a l?* m?t lo?i cây có ngu?n g?c t? châu Âu v?* ???c th?c dân ??u tiên ??a ??n B?c M?. Cây k? s?a hi?n ???c tìm th?y trên kh?p mi?n ?ông Hoa K?, California, Nam M?, Châu Phi, Úc v?* Châu Á. Cây k? s?a ???c tên d?a trên nh?a c?a cây nh? s?a ch?y ra t? lá khi chúng b? b? gãy. T?t c? các b? ph??*n l? trên m?t ??t v?* h?t gi?ng ??u ???c s??* d?ng ?? l?*m thu?c nh? thu?c mát gan. Silymarin l?* th?*nh ph?n ho?t ch?t ch?*nh trong cây k? s?a, ?ây l?* ch?t v?a ch?ng viêm, ch?ng oxy hóa v?* có tác d?ng h? ???ng huy?t. H?t gi?ng cây k? s?a có th? b?o v? các t? b?*o gan kh?i các hóa ch?t v?* thu?c ??c h?i.
Hi?n nay, cây k? s?a ???c u?ng b?ng mi?ng l?* ph? bi?n nh?t cho các r?i lo?n gan, bao g?m t?n th??ng gan do hóa ch?t, r??u v?* hóa tr? li?u, c?ng nh? t?n th??ng gan do ng? ??c n?m Amanita, b?nh gan nhi?m m? không do r??u, b?nh viêm gan c?p t?*nh, x? gan v?* viêm gan m?n t?*nh.
M?t s? ng??i bôi cây k? s?a tr?c ti?p lên da ?? l?*m gi?m t?n th??ng da do b?c x?.
2. Nghiên c?u khoa h?c v?* y h?c v? cây k? s?a v?* gan
Theo các nh?* khoa h?c, h?p ch?t Silymarin gi? cho ??c t? trong máu không bám v?*o t? b?*o gan, giúp gi?i ??c cho gan v?* trung hòa các g?c t? do, ?ây l?* nh?ng phân t??* không ?n ??nh có ngu?n g?c t? các s?n ph?m ph? c?a quá trình chuy?n quá các ch?t trong c? th? v?* chúng có th? gây h?i cho các t? b?*o kh?e m?nh, cu?i cùng d?n ??n các v?n ?? s?c kh?e.
Nghiên c?u y h?c v? cây k? s?a v?* s?c kh?e gan cho th?y, silymarin giúp gi?m viêm v?* thúc ??y s??*a ch?a t? b?*o, t? ?ó giúp gi?m b?t các tri?u ch?ng do các b?nh v? gan nh? v?*ng da, x? gan, ung th? gan v?* b?nh gan nhi?m m?.
Cây k? s?a h? tr? ch?ng v?* ?i?u tr? ung th?
M?t s? nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng, các ho?t ch?t có trong lo?i th?o d??c n?*y có tác d?ng ch?ng ung th?. Ho?t ch?t silymarin có ??c t?*nh ch?ng oxy hóa m?nh, nó c?ng ?ã ???c ch?ng minh l?* có th? ng?n ch?n s? phát tri?n c?a ung th? tuy?n ti?n li?t, ung th? vú, v?* các t? b?*o ung th? c? t??* cung trong các nghiên c?u.
Viên u?ng thu?c b? gan c?a Úc Liver Tonic 33000 c?a Wealthy Health ch?a h?*m l??ng cao cây k? s?a trong m?t công th?c v?a ?? v?* thu??*n ti?n m?i viên u?ng cho m?t ng?*y. Cây k? s?a ???c s??* d?ng theo truy?n th?ng trong y h?c ph??ng Tây ?? thúc ??y dòng m??*t t? gan, giúp duy trì s?c kh?e gan, h? tr? quá trình gi?i ??c c? th? t? nhiên, gi?m viêm, gi?m hình th?*nh các g?c t? do trong c? th? v?* duy trì s?c kh?e nói chung
Công d?ng c?a viên u?ng th?i ??c gan c?a Úc Liver Tonic Wealthy Health 33000 t? cây k? s?a:
• Công th?c ??c bi?t ?? cung c?p m?t li?u l??ng ?i?u tr? 33g chi?t xu?t t? qu? cây k? s?a
• H? tr? t?ng tr??ng v?* k?*ch th?*ch tái sinh các t? b?*o gan m?i
• H? tr? quá trình th?i ??c gan
• B?o v? t? b?*o gan, kh??* ??c gan, ?i?u tr? viêm gan
• Duy trì ch?c n?ng gan bình th??ng
• Duy trì ch?c n?ng túi m??*t kh?e m?nh
• ?i?u tr? x? v?a ??ng m?ch
• H? tr? ?i?u tr? ti?u ???ng, ung th?
Th?*nh ph?n: m?i viên u?ng th?i ??c gan c?a Úc Wealthy Health ch?a chi?t xu?t cây k? s?a (Milk Thistle) t??ng ???ng v?i qu? khô 33gram
Li?u dùng: m?i ng?*y 1 viên sau khi ?n ho?c theo h??ng d?n c?a bác s?.
S?n ph?m không dùng cho tr? em.
S?n ph?m ???c nh??*p kh?u v?* phân ph?i ??c quy?n b?i Công ty TNHH Xu?t nh??*p kh?u Tâm An Gia
??a ch?: 755 L?y Bán B?*ch, P. Phú Th? Hòa, Q. Tân Phú, Tp. H? Ch?* Minh.
?i?n tho?i liên h?: 0938.697.627 Mrs. Linh.
Công ty chúng tôi ?ang tìm ki?m nh?* phân ph?i v?* ??i lý trên to?*n qu?c.
R?t mong nh??*n ???c s? h?p tác c?a Quý khách!

T? KHÓA:
Thu?c b? gan, thu?c mát gan, thu?c b? gan c?a úc, th?i ??c gan c?a úc, viên u?ng th?i ??c gan c?a úc,
Link TRANG CH? CHÍNH TH?C: Viên u?ng th?i ??c gan milk thistle Wealthy Health c?a Úc, Thu?c b? gan, thu?c mát gan, thu?c b? gan úc, thu?c b? gan c?a úc, th?i ??c gan c?a úc, viên u?ng th?i ??c gan c?a úc, th?i ??c gan milk
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0