India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Th?c ph?m ch?c n?ng Ngh? v?*ng, l?*nh v?t th??ng, h? tr? d? d?*y

K?*nh g??*i Quý khách h?*ng, Chúng tôi, Cty C? Ph?n Sunrise Plus Vi?t Nam. Chuyên kinh doanh: Th?c ph?m b?o .....
  #1  
04-18-2020
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 407 | 0.65 Per Day
Th?c ph?m ch?c n?ng Ngh? v?*ng, l?*nh v?t th??ng, h? tr? d? d?*y


K?*nh g??*i Quý khách h?*ng,

Chúng tôi, Cty C? Ph?n Sunrise Plus Vi?t Nam. Chuyên kinh doanh:
Th?c ph?m b?o v? s?c kh?e. Công ty cung c?p m?t h?*ng Nano Curcumin (Chi?t xu?t t? c? Ngh? v?*ng), giúp h? tr? gi?m các tri?u ch?ng :

+ Viêm loét d? d?*y, tá tr?*ng
+ Giúp nhanh li?n s?o
+ H? tr? ph?c h?i s?c kh?e ph? n? sau sinh.
S?n ph?m s??* d?ng nguyên li?u t?t v?* gia công t?i nh?* máy D??c Ph?m (??t chu?n GMP, V?* ???c ??ng ký [ S? 11565/2019/?KSP ] + Qu?ng Cáo [ S? 1212/2020/XNQC-ATTP ] t?i C?c An To?*n Th?c ph?m c?p )

V?i mong mu?n cung c?p cho khách h?*ng s?n ph?m ch?t l??ng, uy t?*n, lâu d?*i

Cty C? Ph?n Sunrise Plus Vi?t Nam r?t mong ???c quý khách h?*ng có nhu c?u liên h? mua h?*ng, ngo?*i ra Cty chúng tôi mong h?p tác v?i các ??i lý, các c?ng tác viên ?? phân phân ph?i.
R?t mong ???c h?p tác cùng Quý khách h?*ng

Liên h? mua h?*ng: Cty C? Ph?n Sunrise Plus Vi?t Nam
147/34 ???ng s? 15, Ph??ng Bình H?ng Hòa, Qu??*n Bình Tân, Tp. H? Ch?* Minh
?i?n tho?i: 0933 171 568 / 0908 171 579. Email: sunriseplusvietnam@ gmail.com

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0