India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Thùng rác chu?t Mickey, thùng rác g?u Misa, thùng rác 120 l?*t

Thùng rác 3 ng?n ???c s?n xu?t t? ch?t li?u nh?a compostie cho ?? b?n cao v?* ngo?i hình ??p. .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 533 | 0.76 Per Day
Thùng rác chu?t Mickey, thùng rác g?u Misa, thùng rác 120 l?*t


Thùng rác 3 ng?n ???c s?n xu?t t? ch?t li?u nh?a compostie cho ?? b?n cao v?* ngo?i hình ??p. B? m?t s?n ph?m m?n, láng giúp d? d?*ng v? sinh, l?*m s?ch. 3 ng?n c?a thùng rác g?n song song, c? ??nh v?*o thanh treo giúp vi?c v?t rác ???c d? d?*ng, không l?*m r?i ra s?*n. Nhi?m v? ch?*nh c?a dòng s?n ph?m n?*y giúp phân lo?i rác h?u c?, vô c?, rác th?i có th? tái ch?…
T?*nh n?ng c?a thùng rác 3 ng?n

Thùng rác nh?a 3 ng?n ???c thi?t k? d?ng nh?a li?n kh?i cho ?? b?n cao v?* kh? n?ng ch?u l?c t?t. Ch?t li?u nh?a composite b?n b? tr??c các ?i?u ki?n th?i ti?t.[?IMG]

Thi?t k? 3 (ba) ng?n song song giúp vi?c phân lo?i giác ngay t?i ngu?n d? d?*ng h?n.
?u ?i?m v?* công d?ng c?a thùng rác 3 ng?n

?? b?n v?* kh? n?ng ch?u l?c cao.
Không b? bay m?*u d??i nh?ng ?i?u ki?n th?i ti?t kh?c nghi?t.
S?n ph?m tuân theo nh?ng tiêu chu?n s?n xu?t kh?t khe, không ch?a ch?t ??c h?i.
M?*u s?c t??i sáng, d? ch?u.
Có th? l?p ??t c? ??nh ho?c di chuy?n d? d?*ng.
Giúp phân lo?i rác m?t cách d? d?*ng.
??ng rác t?i các h? gia ?ình, tr??ng h?c.
Phân lo?i rác ngay t? ngu?n.
K?*ch th??c: 780 x 920 x 650 mm
Ch?t li?u: Composite
M?*u s?c: Xanh, ??, v?*ng

– Thùng rác: Thùng rác nh?a, Thùng rác HDPE, thùng rác công c?ng, thùng rác môi tr??ng, Thùng rác cá heo, thùng rác cánh c?t, thùng rác treo 55 l?*t, thùng rác g?u trúc ,thùng rác chu?t Mickey, thùng rác g?u Misa, thùng rác 120 l?*t, thùng rác 240 l?*t, thùng rác 660 l?*t, thùng rác 95 l?*t, Thùng rác 60 l?*t ,thùng phân lo?i rác, thùng rác inox, thùng rác n?p l??*t.thùng rác ??p chân,Thùng rác Composite

M?i chi ti?t Quý khách vui lòng liên h?:
Công ty TNHH SX Vi?t Xanh
ZALO: 098 398 0015 – Ms.H?ng
Tel:028- 3961. 0640 – FAX: 028-3961.0630
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, p. Bình Tr? ?ông, Q. Bình Tân
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
Website: thungracnhua.net
Blog: thungracnhuacongcong.blogspot.com/
Youtube: youtube.com/channel/UCnJys6aYYcCfj5V9IaRdwhg

Facebook: facebook.com/thungracso1/

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0