India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Sang nh??ng quán cafe t?i TPHCM d??i 300 tri?u

Sang Quán Cafe Giá M?m, Tìm Ki?m M?t B?ng Quán ??p Nh?t TP.HCM B?*i vi?t d??i ?ây s? ?i sâu .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 476 | 0.72 Per Day
Sang nh??ng quán cafe t?i TPHCM d??i 300 tri?u


Sang Quán Cafe Giá M?m, Tìm Ki?m M?t B?ng Quán ??p Nh?t TP.HCM
B?*i vi?t d??i ?ây s? ?i sâu cung c?p cho ??c gi? nh?ng thông tin liên quan ??n vi?c sang quán cafe t?i TP.HCM . N?u b?n l?* ng??i th?*ch kinh doanh v?* ?ang ?p ? m?t ý ??nh m? quán cafe thì hãy tham kh?o ngay nhé.Quán c?* phê, ?? u?ng - Tìm hi?u nh?ng thông tin v? giá v?* khu v?c sang nh??ng quán cafe


Quán cafe giá r? d??i 100 tri?u ??ng: ?ây l?* s? l?a ch?n r?t phù h?p cho nh?ng ai ch?a có kinh nghi?m kinh doanh v?* m?i b?t tay v?*o công vi?c n?*y. Nh?ng quán cafe giá r? nh? th? n?*y s? có di?n t?*ch d??i 30 m2. Thông th??ng s? có 1 m?t ti?n, t?ng tr?t ho?c t?ng l?u v?i m?c giá t? 17- 100 tri?u ??ng.

Tùy v?*o m?t s? c??*a h?*ng s? sang nh??ng m?t b?ng, m?t s? c??*a h?*ng s? nh??ng l?i c? n?i th?t. B?n có th? tham kh?o các quán cafe giá r? n?*y t?i các khu v?c ?ang có tin rao nh? qu??*n 8, qu??*n 12, qu??*n Tân Phú…

Quán cafe d??i 1 t? ??ng: N?u b?n ?ã t?ng kinh doanh v?* mu?n nâng c?p m?t b?ng c?a mình ??p, r?ng rãi h?n thì có th? tham kh?o ngay các thông tin sang nh??ng quán cafe có giá d??i 1 t?.

Có trong tay t? 300 tri?u- 800 tri?u l?* b?n ?ã có th? s? h?u ngay nh?ng quán cafe n?*y. H?u h?t v?i m?c giá n?*y, các m?t b?ng ??u khá r?ng rãi, m?t ti?n ??p t?i các con ???ng l?n trong trung tâm th?*nh ph?, ??y ?? ti?n nghi v?i s? l??ng khách quen nhi?u.

B?n có th? tìm ki?m t?i các khu v?c nh?: qu??*n Phú Nhu??*n sang quán cafe 249 tri?u ??ng; t?i qu??*n 6 sang nh??ng quán cafe sân v??n doanh thu kh?ng t?i qu??*n 6 giá 790 tri?u ??ng…

Quán cafe trên 1 t? ??ng: ? TP.HCM c?ng có m?t v?*i tin ??ng sang nh??ng quán cafe trên 1 t? ??ng. H?u h?t các quán n?*y ??u có t? 1- 2 m?t ti?n, di?n t?*ch l?n, n?m t?i các qu??*n l?n trong th?*nh ph? v?i doanh thu c?c kh?ng nh? qu??*n 1, qu??*n Tân Bình, qu??*n 2, qu??*n Tân Phú,.. . N?i th?t trong quán khá ??y ?? v?i phong cách trang tr?* hi?n ??i, sang tr?ng, ti?n nghi. M?t s? m?t b?ng có thi?t k? ??c l?, t?o nên nét riêng bi?t v?i các quán cafe thông th??ng. C?ng ch?*nh vì v??*y m?* m?c giá c?a các quán cafe n?*y lên ??n h?n 1 t? ??ng.L?i khuyên cho b?n khi thuê m?t b?ng m? quán cafe TP.HCM


??i v?i nh?ng ng??i m?i b?t ??u kinh doanh thì nên tìm quán cafe giá r? ?? có thêm kinh nghi?m v?* không g?p nhi?u r?i ro.Tìm ki?m nh?ng ??a ?i?m ?ông dân c?, náo nhi?t ?? kh? n?ng buôn bán thu??*n l?i h?n.Không nên tìm ki?m m?t b?ng m?* xung quanh ?ã có r?t nhi?u quán cafe g?n nhau, ?i?u ?ó khi?n s? c?nh tranh khó kh?n h?n.Hy v?ng r?ng nh?ng thông tin v? sang quán cafe TP.HCM trên ?ây s? giúp các b?n nhanh chóng tìm ki?m ???c m?t b?ng th?*ch h?p nh?t cho mình

Sang Quán Cafe S?*i Gòn
??a ch?: 796/128 Lê ??c Th?, Ph??ng 15, Qu??*n Gò V?p, Tp.HCM
S?T: 0788 868 833
Email: quangcaosangquannhadat@ gmail.com
Website: sangquancafesaigon.com
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0