India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

S?a Non cho tr? s? sinh NGUYÊN CH?T - CHÍNH HÃNG ...

S?A NON LO??*I NÀO T?T? S?A BÒ NON WEALTHY HEALTH T?NG ?? KHÁNG, T?NG CÂN CHO BÉ Th?*ch h?p cho .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 689 | 0.86 Per Day
S?a Non cho tr? s? sinh NGUYÊN CH?T - CHÍNH HÃNG ...


S?A NON LO??*I NÀO T?T?
S?A BÒ NON WEALTHY HEALTH T?NG ?? KHÁNG, T?NG CÂN CHO BÉ
Th?*ch h?p cho tr? t? 24 tháng tr? lên, ng??i l?n, ng??i gi?*.
Các m? có th? b? sung thêm 1 mu?ng nh? s?a bò non v?*o ly s?a t??i h?*ng ng?*y c?a bé ?? t?ng s?c ?? kháng nhé
S?a Bò Non Wealthy Health Colostrum 20% IgG - 3333mg c?a Úc
S?a non cho bé lo?i n?*o t?t? S?a Non cho bé hi?u Wealthy Health l?* lo?i s?a gi?*u dinh d??ng v?* r?t quan tr?ng ??i v?i nh?ng ??a bé m?i sanh, vì ?ây l?* ngu?n kháng th? ?? thúc ??y h? th?ng mi?n nhi?m v?* các nhân t? t?ng tr??ng cho s? phát tri?n d? d?*y v?* ru?t. S?a Non l?y t? lo?*i bò gi?*u các nhân t? ?? ?i?u hòa s? mi?n d?ch, c?ng nh? có công d?ng b?o v? c? th? ch?ng l?i các vi sinh v??*t gây h?i. S?a Non t? lo?*i bò giúp duy trì s? kh?e m?nh to?*n di?n v?* s?n ph?m n?*y ?ang tr? nên lo?i thu?c b? ???c ?a chu?ng
S?a non Wealthy Health l?* s?a non ??c bi?t b?i vì:
1. Ch?a h?*m l??ng cao kháng th? g?m IgG (20%) 3333mg - giúp t?ng c??ng h? th?ng mi?n d?ch c?a c? th?
2. Ch? có s?a non c?a Wealthy Health có ch?a kháng th? IgM, IgA, IgE, IgD - cung c?p s? b?o v? ch?ng nhi?m khu?n ? các vùng niêm m?c c?a c? th? nh? ???ng hô h?p (xoang h?u h?ng v?* ph?i) v?* ???ng tiêu hóa (d? d?*y v?* ru?t)
3. Ch?a y?u t? t?ng tr??ng (Growth factor) – các y?u t? t?ng tr??ng trong s?a non s? giúp thúc ??y ti?t insulin, t?ng c??ng phát tri?n c? b?p l?*nh m?nh, ??t cháy ch?t béo t?t h?n v?* duy trì cân b?ng n?i ti?t cho c? th?. Ch? ???c tìm th?y trong s?n ph?m c?a Wealthy Health
4. S?a non Wealthy Health còn ch?a Lactoferrin m?* h?u h?t các s?n ph?m s?a non khác không có. Lactoferrin l?* m?t lo?i Protein ??c bi?t, Lactoferrin liên k?t v?i s?t t? do trong máu v?* v??*n chuy?n chúng ?i nuôi c? th?, khi?n các vi khu?n có h?i s? không th? t?ng sinh v?* b? tiêu di?t. Lactoferrin liên k?t v?i glusaminoglycans trên m?*ng t? b?*o ng?n ch?n virus xâm nh??*p v?*o t? b?*o v?* ?c ch? s? nhân lên c?a virus. Ngo?*i ra, Lactoferrin liên k?t v?i các phân t??* trên b? m?t các t? b?*o khác nhau c?a h? th?ng mi?n d?ch, t? ?ó k?*ch ho?t các t? b?*o mi?n d?ch v?* t?ng c??ng các ph?n ?ng mi?n d?ch
S?a non Úc Wealthy Health ???c s?n xu?t t? lo?i s?a non t?t nh?t c?a bò ? Úc (ch? s??* d?ng t? nh?ng con bò ch? ???c ?n c? m?* không ?n th?c ?n công nghi?p). T?i Úc, vi?c s??* d?ng kháng sinh v?* hormones cho bò b? c?m tuy?t ??i!
S?a Non Úc Wealthy Health Colostrum ???c b?*o ch? t? lo?i s?a non t?t nh?t c?a bò ? Australia t?o th?*nh s?a b?t nhi?u dinh d??ng v?* có mùi v? th?m ngon.
- Giúp b? sung kháng th? t? nhiên, nâng cao h? mi?n d?ch, t?ng c??ng s?c ?? kháng, b?o v? c? th?; phòng v?* h? tr? ?i?u tr? các b?nh th??ng g?p nh?: nhi?m khu?n, viêm ph?i, c?m l?nh, cúm, s?t.
- H? tr? ?i?u tr? r?i lo?n tiêu hóa, giúp h?p thu th?c ?n t?t h?n v?* duy trì h? tiêu hóa kh?e m?nh
- Ph?c h?i c? b?p khi t??*p luy?n th? thao.
- Duy trì v?* ch?m sóc s?c kh?e to?*n di?n cho c? th?.
- Thúc ??y t?ng tr??ng, phát tri?n các t? b?*o bi?u mô, mô, s?n, x??ng, c?, cung c?p ch?t dinh d??ng, b? sung vitamin, protein, khoáng ch?t.
- C? ch? t?ng c??ng mi?n d?ch b?ng cách s??* d?ng Gamma Globulin (IgG) tinh ch?.


T?i sao Colostrum (s?a non) l?i quan tr?ng nh? vâ?y?
Colostrum không ch? t?t cho tr? s? sinh m?* còn t?t cho nh?ng bé trên 1 tu?i v?* v?i c? th? tr??ng th?*nh. Sau giai ?o?n d??*y thì, s? t?ng tr??ng v?* vi?c s?n xu?t các y?u t? mi?n d?ch c?a c? th? s? gi?m t? t?. S?a non l?* ngu?n duy nh?t ch?a nh?ng y?u t? mi?n d?ch t? nhiên, k?*ch th?*ch s? tái t?o mô, ??t cháy m? trong c? th? ?? t?o ra n?ng l??ng v?* h?n ch? quá trình lão hóa...
Ng??i l?n, ng??i gi?* có th? dùng Colostrum (s?a non)?
S?a non Colostrum th?*ch h?p cho m?i ng??i. ? nh?ng ng??i cao tuô?i s??* d?ng Colostrum th??ng xuyên giúp l?*m châ?m s? gi?* hóa c?a c? thê?, l??ng m? trong c? thê? gi?m (có ng??i t?i 14%), mâ?t ?ô? x??ng v?* khô?i l??ng c?a c? b?p t?ng, da tr? nên d?*y v?* ??*n hô?i h?n v.v... Nh?ng thay ?ô?i t?*ch c?c ???c ?ánh giá có thê? t??ng ???ng 10 n?m “tr? l?i”.T?ng s?c ?? kháng mi?n d?ch cho c? th? tránh kh?i các tác nhân ô nhi?m môi tr??ng nh? hi?n nay th?*ch h?p v?i m?i ??i t??ng.
H??ng d?n s??* d?ng
Tr? em 2-6 tu?i: M?i l?n s??* d?ng 1 mu?ng 10g, 1-2 l?n/ ng?*y
Tr? em 6-12 tu?i: M?i l?n s??* d?ng 2 mu?ng 10g, 1-2 l?n/ ng?*y
Tr? em t? 12 tu?i v?* ng??i l?n: M?i l?n s??* d?ng 3 mu?ng 10g, 1-2 l?n/ ng?*y.
Cách pha cho 1 mu?ng s?a b?t 10g:
Cho 1 mu?ng s?a b?t v?*o ly, ?? v?i 5-10 ml n??c l?nh, khu?y th?*nh b?t s?t. ?? kho?ng 50ml n??c ?m 35-40 ?? C, khu?y ??u. Nên u?ng ngay sau khi pha. Có th? t?ng gi?m l??ng n??c tùy theo kh?u v?.
S?a non Úc Wealthy Health Úc l?* m?t trong các lo?i s?a non cho tr? s? sinh ph? bi?n v?* r?t ???c tin dùng r?ng rãi t?i Úc.
S?a non Colostrum Úc S?n ph?m ???c Công ty TNHH Xu?t nh??*p kh?u Tâm An Gia nh??*p kh?u v?* phân ph?i ??c quy?n
S?n ph?m c?a nh?* s?n xu?t Universal Pharmaceuticals, l?* m?t trong nh?ng nh?* s?n xu?t có ?nh h??ng nh?t trong ng?*nh công nghi?p b? sung s?c kh?e t?i Úc.
S?n ph?m ??t Gi?y ch?ng nh??*n cGMP, HACCP, Gi?y ch?ng nh??*n xu?t kh?u Châu Á, Ch?ng nh??*n s?n ph?m ch?t l??ng t? B? Y T? Úc…
Universal Pharmaceuticals ???c C? quan Qu?n lý H?*ng hóa Tr? li?u Úc (TGA) c?p phép v?* giám sát ch?t ch?. Universal Pharmaceuticals c?ng tuân th? tiêu chu?n cGMP c?a Úc ?? s?n xu?t các s?n ph?m ch?t l??ng cao nh?t v?i các thi?t b? ??ng c?p th? gi?i. T?t c? nguyên li?u thô v?* ?óng gói ??u có ngu?n g?c t? các nh?* cung c?p ???c c?p phép b?i TGA. M?i lô nguyên li?u ??u ???c ki?m tra b?i các phòng th?* nghi?m ??c l??*p v?i kh? n?ng truy xu?t ngu?n g?c rõ r?*ng, c? th?.
Universal Pharmaceuticals ?ang s??* d?ng t? nhiên thu?n khi?t nh?t ?? t?o ra các s?n ph?m b? d??ng v?* t?t cho s?c kh?e cho ng??i tiêu dùng
Th??ng hi?u Wealthy Health ?ang bán h?n 200 hi?u thu?c trên kh?p n??c Úc v?* ???c các nh?* hóa h?c khuyên dùng. Sau g?n 25 n?m phát tri?n, s?n ph?m c?a Universal Pharmaceuticals ???c ng??i tiêu dùng Úc ch?p nh??*n r?ng rãi
Công ty TNHH XNK Tâm An Gia ?ang tìm Nh?* phân ph?i v?* ??i lý cho s?n ph?m S?a non Úc Wealthy Health trên to?*n qu?c.
S?n ph?m ??m b?o ch?t l??ng, ch?*nh sách chi?t kh?u, h? tr? marketing cho nh?* phân ph?i v?* ??i lý
Hãy liên h? ngay cho chúng tôi hôm nay, ?? cùng nhau h?p tác, cùng nhau phát tri?n!
?T: 0938.697.627
Email: sales@tamangia.com
T? khóa:
S?a non lo?i n?*o t?t, s?a non cho bé lo?i n?*o t?t, các lo?i s?a non cho tr? s? sinh
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0