India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

S?n x?t ch?ng d?t ch?ng th?m ch?ng d?t ?a n?ng PNC FLEX

KH?C TINH C?A TH?M N??C, N?T T??NG – L?A CH?N HÀNG ??U KHI THI CÔNG CH?NG TH?M Th?m n??c ?ang .....
  #1  
12-05-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 297 | 0.59 Per Day
S?n x?t ch?ng d?t ch?ng th?m ch?ng d?t ?a n?ng PNC FLEX


KH?C TINH C?A TH?M N??C, N?T T??NG – L?A CH?N HÀNG ??U KHI THI CÔNG CH?NG TH?M
Th?m n??c ?ang ???c cho l?* k? thù h?*ng ??u c?a thi công xây d?ng, ?âu l?* nguyên nhân gây ra v?n ?? trên. D??i ?ây l?* m?t s? nguyên nhân khách quan v?* ch? quan gây th?m n??c v?* n?t t??ng ? nh?* b?n.
- Do kh?* h??*u, th?i ti?t: Vi?t Nam n?m trong khu v?c nhi?t ??i gió mùa ?? ?m cao, m?a nhi?u, ?? ?m l?n, s? chênh l?ch nhi?t ?? cao,… d?n ??n hi?n t??ng co ngót, cong vênh, giãn n? khác nhau gi?a các lo?i v??*t li?u xây d?ng t?o ?i?u ki?n cho n??c th?m th?u v?*o bên trong k?t c?u công trình (tr?n nh?*, t?ng h?m, móng, t??ng, nh?* v? sinh, …)

- Trong quá trình thi công, vì h?n ch? trong k? thu??*t, vì sai sót trong thao tác, ho?c vì ti?t ki?m giá th?*nh m?* s??* d?ng nh?ng v??*t li?u xây d?ng kém ch?t l??ng, thi?u ??ng b?, không ?úng m?c ??*ch s??* d?ng… c?ng l?* nguyên nhân quan tr?ng ?nh h??ng k?t c?u công trình, gây nên tình tr?ng th?m n??c.

- Chúng ta v?n mu?n xây nh?ng ngôi nh?* cao t?ng, khang trang, n?i th?t hi?n ??i, s?n s?*ng tr? ti?n t? cho nh?ng ?? n?i th?t trang tr?* nh?ng l?i không h? ngh? t?i nguy c? th?m n??c c?a c?n nh?*. Ho?c n?u có, thì ch?ng th?m ch? l?* vai trò c?a v?a v?* l?p s?n ngo?*i. V?i suy ngh? ch? c?n l?a ch?n lo?i v?a th??*t t?t, l?p s?n th??*t b?n l?* ch?c ch?n c?n nh?* ???c b?o v? ho?*n to?*n tr??c tác ??ng b?t th??ng c?a th?i ti?t. ?ây không ch? l?* suy ngh? m?t chi?u c?a ng??i xây d?ng , m?* còn l?* cách nhìn ch?a to?*n di?n c?a nh?* s?n xu?t v??*t li?u v?* các ch? ??u t?.


- Khi thi công ch?ng th?m c?n m?m rõ nh?ng v? tr?* c?n d? th?m, rò r? n??c nh?: s?*n mái, nh?* v? sinh, phòng t?m, ban công, phòng gi?t ??, t?ng h?m, b? n??c ?n, b? ph?t, t??ng ngo?*i nh?*, t??ng trong nh?*, các v? tr?* t??ng giáp lai gi?a hai nh?*, ch?ng th?m ng??c t??ng ph?*a trong nh?*, chân t??ng nh?* t?ng tr?t.
- Công trình nh?* ?, c?n h? xây d?ng trên n?n ??t y?u, d? b? s?t l?*m ki?n trúc nh?* b? nghiêng, n?t t??ng v?* th?m n??c l?* không th? tránh kh?i.
- Ngo?*i ra, nh?* b?n ?ã xây ??m b?o kiên c?, ??t c?ng nh?ng n?u g?n nh?* có công trình nh?* cao t?ng l?n n?*o ?ó thi công thì ch?c ch?n nh?* b?n s? b? ?nh h??ng theo, nh?ng v?t r?n n?t s? d?n hi?n ra….
V??*y l?*m sao ?? kh?c ph?c vi?c th?m n??c, n?t t??ng ?ang gây m?t th?m m?, l?*m t?ng nguy c? ch??*p ?i?n, cháy n?, ?m m?c gây ?nh h??ng ??n s?c kh?e gia ?ình b?n.

Chúng tôi xin gi?i thi?u gi?i pháp ch?ng th?m hi?u qu?: BÌNH X?T CH?NG TH?M PNC FLEX

S?n ph?m ???c s?n xu?t b?i công ty Phan Nguy?n, l?* ??n v? xây d?ng, thi công ch?ng th?m h?*ng ??u t?i tp. H? Ch?* Minh. V?i kinh nghi?m thi công nhi?u công trình ch?ng th?m t?i các d? án l?n, t?ng h?m chung c?, c?n h? cao c?p, bi?t th?, công ty n?m r?t rõ nh?ng quy chu?n k? thu??*t ch?ng th?m ?? ??a ra s?n ph?m bình x?t ch?ng th?m PNC FLEX tuy?t v?i n?*y.

Tr??c khi tung ra th? tr??ng thì s?n ph?m ?ã ???c th??* nghi?m s??* d?ng t?i các công trình ch?ng th?m c?a công ty v?* ??t ???c ?ánh giá r?t cao t? khách h?*ng.

S?n ph?m ???c s?n xu?t theo dây chuy?n công ngh? tiên ti?n, các v??*t li?u, nhiên li?u nh??*p kh?u t?i H?*n Qu?c, ??m b?o an to?*n v?* ch?t l??ng.

Bình x?t ch?ng th?m PNC FLEX s??* d?ng ???c trên các v??*t li?u khác nhau nh?: nh?a, bê tông, ?á Marble, t??ng xi m?ng, g?ch men, mái ngói, tôn, v?t n?t gi?a hai v??*t li?u khác nhau,… Ch?*nh vì th? có th? ch?ng th?m t??ng, mái ngói, tr?n nh?*, t?ng h?m, gác mái, nh?* v? sinh, thùng nh?a b? l?ng, ?ng n??c b? rò r?, v?* các v?t n?t trên t??ng,…


V?i công ngh? bình x?t ch?c ch?n không b? rò r?, an to?*n, d? s??* d?ng b?t c? th?*nh viên trong gia ?ình ??u có th? thao tác s??* d?ng. Không c?n cán v?a b?o v?, ?? l? thiên, kháng tia UV, ch?u m?*i mòn t?t, th?i gian ch?ng th?m lâu d?*i.
Liên h? ngay s? hotline: 0908.327.294 ?? ch?m d?t ngay tình tr?ng th?m n??c, n?t t??ng t?i nh?* b?n.
Xem thêm v? s?n ph?m t?i:

youtube.com/watch?v=D-FQTDbalkU&feature=youtu.be

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0