India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Qu?* t?ng Doanh Nghi?p phù h?p, ??p v?* ??c ?áo, giá h?p lý

Top 5 lo?i qu?* t?ng Khách h?*ng, qu?* t?ng Doanh nghi?p ??p, giá r? - hotline: 0903 83 64 65 .....
  #1  
11-29-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 624 | 0.83 Per Day
Qu?* t?ng Doanh Nghi?p phù h?p, ??p v?* ??c ?áo, giá h?p lý


Top 5 lo?i qu?* t?ng Khách h?*ng, qu?* t?ng Doanh nghi?p ??p, giá r? - hotline: 0903 83 64 65
Công ty Dòng Phù Sa, dongphusa.com
https://www.facebook.com/DongPhuSaVN

L?a ch?n qu?* t?ng Doanh Nghi?p phù h?p, ??p v?* ??c ?áo, giá h?p lý th? hi?n s? chuyên nghi?p, gây ?n t??ng t?t cho Khách h?*ng, ??i tác.
Công ty Dòng Phù Sa chuyên cung c?p Qu?* t?ng in logo qu?ng cáo, Qu?* t?ng khuy?n mãi, Qu?* t?ng Doanh Nghi?p v?* Nhân Viên, Qu?* t?ng Khách H?*ng, Qu?* t?ng t?t, Qu?* t?ng tân gia, khai tr??ng, event.
V?i h?n 1000 m?u qu?* t?ng ??p, ??c ?áo, ch?t l??ng t?t, giá r?, công ty Dòng Phù Sa ?ã có h?n 500 khách h?*ng yêu m?n & tin dùng.
Hotline: 0903 83 64 65 Email: info@dongphusa.com Website: dongphusa.com
S? l??ng ?*t c?ng nh??*n & luôn có giá ?u ?ãi cho khách mua s? l??ng l?n.
Dòng Phù sa xin t? v?n 5 dòng s?n ph?m Qu?* t?ng nh? sau:
1. Qu?* t?ng th?y tinh, g?m s?: b? bình ly, ly u?ng n??c, ly bia, ly r??u, bình n??c, chén d?a, bình n??c cá nhân, h? h?p…

S?n ph?m qu?* t?ng th?y tinh, g?m s? r?t th?*ch h?p & có ý ngh?a nhân d?p th?*nh l??*p Công ty, event c?a Doanh nghi?p, ho?c l?*m qu?* t?ng Khách h?*ng, ??i tác d?p t?t & cu?i n?m. ?ây l?* s?n ph?m có t?*nh th?c t? cao, v?i m?u mã ?a d?ng, ki?u cách ??p, nhi?u phân khúc giá th?*nh t? ph?i ch?ng t?i cao c?p VIP, các lo?i qu?* t?ng th?y tinh g?m s? in logo l?* m?t trong nh?ng s? l?a ch?n thông minh & h?p lý.

2. B? dao mu?ng n?a Inox cao c?p, B? dao mu?ng n?a m? v?*ng
B? dao mu?ng n?a cao c?p l?* qu?* t?ng m?* Quý khách nên s??* d?ng ?? tri ân Khách h?*ng, ??i tác, Nhân viên v?*o d?p cu?i n?m. Các s?n ph?m bán t?i các siêu th? & ch? hi?n nay ?a s? l?* h?*ng ch?t l??ng bình dân, công ty Dòng Phù Sa cung c?p các lo?i dao mu?ng n?a Inox cao c?p chu?n Châu Âu v?* M?, v?* b? mu?ng m? v?*ng sang tr?ng, th? hi?n ??ng c?p th??ng hi?u. Ng??i nh??*n s? thú v? khi nh??*n ???c món qu?* h?u ?*ch & ??c ?áo n?*y.
Dòng Phù Sa s?n s?*ng kh?c logo lên s?n ph?m theo yêu c?u riêng c?a Quý khách.
3. Ba lô, Túi xách, Vali kéo
Ba lô, túi xách ???c s??* d?ng r?t nhi?u trong cu?c s?ng th??ng ng?*y. Bên c?nh ?ó, Vali kéo c?ng ng?*y c?*ng ???c ?a chu?ng do ng?*y c?*ng nhi?u ng??i ?i du l?ch, công tác. ?ây l?* nh?ng món qu?* vô cùng ti?n d?ng v?* l?* m?t cách r?t t?t ?? qu?ng bá hình ?nh th??ng hi?u c?a Quý Doanh Nghi?p.
4. Áo thun, Áo khoác, Áo m?a
Áo thun, áo khoác, áo m?a in logo, in slogan ???c xem l?* m?t món qu?* t?ng Doanh Nghi?p khá ph? bi?n v?* r?t d? t?ng. Lo?i qu?* t?ng n?*y ???c s??* d?ng trong t?t c? m?i ho?*n c?nh: ?i ch?i, ?i l?*m, m?c ? nh?* …
5. Bút vi?t, s? da
Bút vi?t, s? da l?* lo?i qu?* t?ng m?* dù l?* ng??i ?i h?c hay ng??i ?i l?*m ??u c?n ??n nó v?* s??* d?ng nó r?t nhi?u. Không ai có th? ph? nh??*n t?m quan tr?ng c?a bút vi?t, cho dù hi?n nay công ngh? s? v?* các thi?t b? ?i?n t??* ?ang d?n chi?m ?u th?. Logo doanh nghi?p ???c in, kh?c trên bút vi?t ho?c d??*p trên nh?ng cu?n s? da l?* cách qu?ng bá th??ng hi?u th?*nh công v?i m?c giá th?*nh ph?i ch?ng.
Hi v?ng ??n v?i Công ty Qu?* t?ng Dòng Phù Sa, Quý Khách h?*ng s? l?a ch?n ???c nh?ng s?n ph?m qu?* t?ng phù h?p, ch?t l??ng v?* ý ngh?a nh?t.
Xin vui lòng liên h? s? Hotline 0903 83 64 65 (Mobile, Zalo, Viber, Whatsapp)
Email: info@dongphusa.com
Facebook: https://www.facebook.com/DongPhuSaVN/
Chúng tôi s? t? v?n & báo giá ??n Quý khách món qu?* phù h?p.

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0