India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

ph?n m?m qu?n lý bán h?*ng t?t nh?t hi?n nay l?* ph?n m?m n?*o

Ph?n m?m qu?n lý bán h?*ng Phongtran.info l?* ?ng d?ng công ngh? thông tin v?*o qu?n lý kho h?*ng, thu .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 38
:
: 1,532 | 1.04 Per Day
ph?n m?m qu?n lý bán h?*ng t?t nh?t hi?n nay l?* ph?n m?m n?*o


Ph?n m?m qu?n lý bán h?*ng Phongtran.info l?* ?ng d?ng công ngh? thông tin v?*o qu?n lý kho h?*ng, thu chi, công n?…c?a m?i doanh nghi?p. Ph?n m?m ???c xây d?ng trên tiêu ch?* giao ?i?n ??n gi?n, thân thi?n v?i ng??i dùng, d? s??* d?ng d?*nh cho c? nh?ng ng??i không r?*nh v? công ngh?. S?n ph?m ph?n m?m qu?n lý có th? áp d?ng cho h?u h?t lo?i hình kinh doanh t?i các l?nh v?c th??ng m?i, d?ch v? v?* s?n xu?t.


Ph?n m?m qu?n lý bán h?*ng chuyên nghi?p phongtran.infoPh?n m?m qu?n lý bán h?*ng Phongtran.info có nh?ng ch?c n?ng gì?

Ph?n m?m qu?n lý - bán h?*ng c?a Phongtran.info l?* gi?i pháp h?u hi?u cho các c??*a h?*ng c?n ch?c n?ng ??ng b? ??n h?*ng, s?n ph?m, khách h?*ng v?i website WordPress, có ch?c n?ng qu?n lý s? serial, imei, có ch?c n?ng qu?n lý h?n s??* d?ng c?a s?n ph?m, có t?*ch h?p quán cafe, có t?*ch h?p t?*nh ti?n gi? karaoke, có t?*ch h?p ch?c n?ng cho phép ng??i dùng ??ng ký t?*i kho?n v?* s??* d?ng chung trên 1 domain.

Qu?n lý to?*n b? s?n ph?m m?t cách h? th?ng

Ph?n m?m h? tr?:

 • Nh??*p li?u s?n ph?m ??n gi?n, ??y ??, b?ng nhi?u cách th?c khác nhau vô cùng ti?n l?i cho khách h?*ng.

 • Cho phép c??*p nh??*t s?n ph?m v?i s? l??ng l?n, có th? xu?t ra file excel ?? ng??i dùng theo dõi, báo cáo.

 • Cho phép nh??*p kèm hình ?nh s?n ph?m v?* thông tin mô t? chi ti?t.

 • Tr?c ti?p theo dõi s? l??ng h?*ng t?n kho theo t?ng s?n ph?m.

 • Chi ti?t s? l??ng còn, bán theo ng?*y, tháng, quý ???c t?ng h?p d??i d?ng bi?u ?? tr?c quan.

 • Qu?n lý h?*ng bán b? ho?*n tr? l?i.

 • Ph?n m?m liên k?t v?i các trang th??ng m?i ?i?n t??* ?? bán h?*ng online.

 • C??*p nh??*t giá nh??*p, giá bán c?a t?ng s?n ph?m.
Ph?n m?m cung c?p các ch?c n?ng qu?n lý bán h?*ng thông minh
Ch?c n?ng qu?n lý kho h?*ng thông minh

Ph?n m?m cho phép nh??*p, xu?t, chuy?n kho, luân phiên h?*ng hóa. ??ng th?i, nó còn h? tr? qu?n lý nhi?u kho khác nhau c?a c??*a h?*ng cùng m?t lúc, qu?n lý danh sách nh?* cung c?p, công n?, ki?m soát h?*ng l?i, h? h?ng.

Ng??i dùng có th? s?p x?p, qu?n lý v? tr?* các s?n ph?m trong kho h?*ng sao cho ti?n l?i nh?t. Bên c?nh ?ó, c?ng có th? t?i danh sách h?*ng hóa trong kho theo file excel ho?c pdf ?? ti?n theo dõi.

Ch?c n?ng qu?n lý bán h?*ng

Ph?n m?m qu?n lý chuyên nghi?p c?a phongtran.info còn h? tr? công tác bán h?*ng cho các doanh nghi?p nhi?u chi nhánh nhi?u ??a ?i?m. V?i m?i chi nhánh có giá h?*ng khác nhau c?ng có th? t?*ch h?p chung trên ph?n m?m.

 • L?u thông tin nhân viên bán v?* thông tin khách h?*ng mua, l?ch s??* mua h?*ng.

 • Khai báo hình th?c bán h?*ng: ti?n m?t, chuy?n kho?n…

 • Cung c?p ??y ?? thông tin ?? in hóa ??n bán h?*ng.

 • Liên k?t thu chi v?* báo cáo công n?.

 • Có th? d? d?*ng ??i tr? h?*ng hóa.

 • Qu?n lý giao h?*ng v?i các ??n h?*ng mua tr?c tuy?n.
Ngo?*i ra, ph?n m?m phongtran.info s? h?u các t?*nh n?ng v??t tr?i nh?:

 • Qu?n lý khuy?n mãi t?*ch ?i?m.

 • Qu?n lý danh sách khách h?*ng g?m l?ch s??* mua h?*ng, ng?*y sinh nh??*t, c?*i email v?* g??*i SMS t? ??ng.

 • ?ánh giá n?ng l?c bán c?a nhân viên.

 • H? th?ng c??*p nh??*t ch?*nh xác t?i th?i ?i?m bán.
T?i sao nên mua Ph?n m?m qu?n lý bán h?*ng Phongtran.info?

V?i kinh nghi?m g?n 10 n?m trong l?nh v?c phát tri?n ph?n m?m, Phongtran.info ?ã cung g?p ph?n m?m cho h?*ng tr?m doanh nghi?p trong n??c hi?n. Ph?n m?m bán h?*ng ch?y ???c trên n?n t?ng website v?* app giúp b?n n?m b?t v?* ?i?u h?*nh qu?n lý bán h?*ng vô cùng hi?u qu?, ti?n l?i.
Qu?n lý s?n ph?m thông minh
Bên c?nh ?ó, ph?n m?m th??ng xuyên ???c nâng c?p v?* b? sung thêm t?*nh n?ng m?i, ??m b?o t?c ?? v??*n h?*nh v?i ?? ch?*nh xác cao. Giá th?*nh các s?n ph?m luôn ??m b?o t?t v?* c?nh tranh nh?t trên th? tr??ng. ?? tham kh?o thêm v? các s?n ph?m ph?n m?m v?* m?c giá, quý khách h?*ng vui lòng truy c??*p website https://phongtran.info/. Liên h?: 08.1214.4142 (zalo, phone) ?? ???c t? v?n v?* h? tr?. Ho?c theo dõi fanpage ?? c??*p nh??*t thông tin m?i nh?t: https://www.facebook.com/PhongTran.Info/
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0