India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Nhau thai c?u sinh h?c bio placental 100 000 max wealthy health úc

NHAU THAI C?U SINH H?C BIO PLACENTAL 100 000 MAX WEALTHY HEALTH ÚC Nhau thai c?u ???c coi l?* m?t .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 533 | 0.76 Per Day
Nhau thai c?u sinh h?c bio placental 100 000 max wealthy health úc


NHAU THAI C?U SINH H?C BIO PLACENTAL 100 000 MAX WEALTHY HEALTH ÚC
Nhau thai c?u ???c coi l?* m?t lo?i thu?c quý dùng ?? ph?c h?i s?c kh?e, s?n xu?t lo?i thu?c u?ng l?*m ??p t? r?t lâu ? r?t nhi?u n?i trên th? gi?i. Nhau thai c?u l?* m?t trong nh?ng s?n ph?m h?*ng ??u c?a ng?*nh nông ngi?p Úc, ???c m?i ng??i tin dùng b?i ch?t l??ng c?ng nh? hi?u qu? m?* nó mang l?i, ??c bi?t trong l?nh v?c s?c kh?e v?* l?*m ??p.
Nhau thai c?u r?t gi?*u amino acid, gonadotropin v?* h?n 30 amino acid khác. B? ph??*n n?*y ?óng vai trò r?t quan tr?ng trong vi?c tái t?o h?ng c?u trong máu, cung c?p n?ng l??ng v?* ch?t dinh d??ng cho c? th?, l?*m ??p v?* tr? hóa da m?t v?* gi? c? th? luôn cân ??i.
Nhau thai c?u ch?a các ch?t giúp t?ng tr??ng bi?u bì da, ho?t hóa ???c t? b?*o gi?* v?* các enzym có hi?u l?c ch?ng oxy hóa b?ng cách b?o v? t? b?*o kh?i s? nguy h?i c?a các g?c t? do v?* ng?n c?n s? phát tri?n c?a melanin (nguyên nhân t?o nên s?c t? da, v?t thâm nám v?* m?*u da không ??u). V?i th?*nh ph?n ch?a các d??ng ch?t giúp tái t?o da, cân b?ng s?c t? da, c?ng m?n da, các s?n ph?m d??ng da chi?t xu?t t? nhau thai c?u ???c nhi?u bác s?, chuyên gia m? ph?m khuyên dùng vì ??t hi?u qu? cao trong quá trình ch?ng lão hóa v?* an to?*n
Nhau thai c?u l?* gì?
Nhau thai c?u l?* b? ph??*n ???c hình th?*nh trong th?i gian ??u c?a quá trình mang thai ? lo?*i c?u. Nó l?* n?i bao b?c v?* cung c?p d??ng ch?t cùng oxy cho b?*o thai qua dây r?n. M?t nhi?m v? khác c?a b? ph??*n n?*y l?* mang nh?ng ch?t th?i t? thai nhi ra ngo?*i. Su?t quá trình ?ó, nhau thai không ng?ng h?p th? ch?t dinh d??ng. Nhau thai ???c ?i ra ngo?*i t??* cung khi sinh, khi ?ó trong ?ông y g?i l?* T??* h?* sa. Y h?c xem ?ây nh? m?t b?*i thu?c quý ?? ph?c h?i sinh l?c cho c? th?. ??c bi?t ? Trung Qu?c, nhau thai c?u ?ã ???c s??* d?ng trong m?t th?i gian d?*i (kho?ng trên 1400 n?m) ?? l?*m ??p, b? th??*n, k?*ch th?*ch tình d?c v?* t?ng c??ng s?c kh?e. ? m?t v?*i n?i, nhau thai c?u ?ã ???c dùng l?*m th?c ph?m ?? b?i b? s?c kh?e cho ph? n? sau sinh. Ng?*y nay, nó ???c ?a th?*ch s??* d?ng ?? duy trì tu?i thanh xuân v?* v? ??p cho ph? n?.
Nhau thai c?u c?a Úc Wealthy Health có tác d?ng gì ?
Nhau thai c?u có ch?a ??y ?? các protein, acid amin thi?t y?u, carbonhydrat, vitamin, khoáng ch?t v?* h?*ng lo?t các ch?t có ho?t t?*nh sinh h?c c?n thi?t cho c? th? nh? các enzym, acid nucleic, cytokine v?* các y?u t? sinh tr??ng ?? th?c hi?n các ch?c n?ng tiêu hóa v?* th?i tr?, ch?c n?ng b?*i ti?t hormone v?* ch?c n?ng d? phòng mi?n d?ch.
Nhau thai c?u có tác d?ng b? sung d??ng ch?t cho da, thúc ??y ho?t ??ng c?a t? b?*o da, t? ch?c l?i các l?p da, giúp da ??*o th?i ??c t? v?* h?p thu t?t các th?*nh ph?n dinh d??ng, gi? cho l?*n da luôn kh?e m?nh.
??c bi?t trong nhau thai c?u còn ch?a y?u t? k?*ch th?*ch t?ng tr??ng t? b?*o bi?u bì (EGF), có vai trò t?o t?*n hi?u cho s? t?ng sinh v?* tái t?o t? b?*o da, thúc ??y quá trình thay da, tái t?o các t? b?*o da b? t?n th??ng nên có tác d?ng l?*m m? v?t nám, t?*n nhang, l?*m tr?ng da, m? s?o, giúp ph?c h?i nhanh chóng nh?ng vùng da b? t?n th??ng v?* l?*m ch??*m quá trình lão hóa da.
Các th?*nh ph?n trong nhau thai c?u còn có tác d?ng t?ng c??ng h? th?ng mi?n d?ch, ch?ng lão hóa, c?i thi?n tri?u ch?ng r?i lo?n kinh nguy?t, nh?ng r?i lo?n ? ph? n? ti?n mãn kinh v?* mãn kinh.
??c bi?t, S?n ph?m nhau thai c?u Bio Placental 100000 c?a Wealthy Health có ch?a K?m giúp t?ng c??ng h? mi?n d?ch, ??c bi?t giúp v?t th??ng mau l?*nh h?n. Khi ???c n?p v?*o c? th?, k?m s? k?t h?p v?i các lo?i vitamin v?* khoáng ch?t khác ?? l?*m gi?m m?n v?* ng?n ng?a các d?u hi?u lão hóa s?m trên da. K?m có kh? n?ng ch?ng viêm, l?*m v?t th??ng nhanh l?*nh, h? tr? quá trình tái t?o collagen, s??*a ch?a ADN, nên khi u?ng k?m, b?n s? th?y các v?t m?n ?*t ?? l?i s?o thâm h?n.
Theo nghiên c?u, t?ng th??ng bì c?a da th??ng ch?a nhi?u k?m nh?t. Vì th?, n?u b?n u?ng viên k?m ??u ??n, da s? có kh? n?ng tái t?o t? b?*o t?t h?n, da kh?e h?n v?* có v? tr? trung h?n. Khi ?ó, da luôn ? tr?ng thái kh?e m?nh, ?*t viêm nhi?m, l?*m gi?m m?n trên da.
V? th??ng hi?u Wealthy Health
Wealthy Health thu?c t??*p ?o?*n Universal Pharmaceuticals, ???c th?*nh l??*p t? n?m 1995 t?i Úc. Universal Pharmaceuticals chuyên cung c?p các s?n ph?m b? tr? s?c kh?e v?* s?c ??p. To?*n b? các s?n ph?m c?a hãng ??u ???c s?n xu?t t?i Úc v?* ???c ch?ng nh??*n v? ch?t l??ng v?* s?n xu?t. Trên nhãn mác s?n ph?m luôn có dán nhãn cGMP (Good Manufacturing Practice) – t?c l?* tuân theo quy ??nh v? s?n xu?t s?n ph?m, v?* nhãn hi?u Wealthy Health ???c c?p ch?ng nh??*n Export Quality – ??t tiêu chu?n xu?t kh?u.
T?i Úc, s?n ph?m Wealthy Health ???c bán ? h?n 500 c??*a h?*ng bao g?m các nh?* thu?c, c??*a h?*ng mi?n thu?, c??*a h?*ng bán l?, các c??*a h?*ng bán ?? l?u ni?m ? sân bay, v…v ? t?t c? các th?*nh ph? l?n. Wealthy Health c?ng có m?t ? th? tr??ng châu Á nh? H?ng Kông, Thái Lan, Malaysia, Trung Qu?c, v?* Vi?t Nam.
Thông tin v? s?n ph?m nhau thai c?u 100000:
S?n ph?m nhau thai c?u Bio Placental 100000 Wealthy Health l?* s?n ph?m có h?*m l??ng nhau thai c?u cao nh?t hi?n nay trên th? tr??ng (m?i viên ch?a 100000mg tinh ch?t nhau thai c?u). S?n ph?m ???c s?n xu?t t?i Úc v?i nguyên li?u t? các trang tr?i ???c ch?*nh ph? Úc c?p phép. S?n ph?m nhau thai c?u n?*y ?ã v??t qua kh?o sát v?* ch?ng nh??*n khoa h?c theo tiêu chu?n y t? Australia v?* ???c ch?ng nh??*n 100% s?n xu?t t? nhau thai c?u thiên nhiên nên không gây tác d?ng ph? ??c h?i cho c? th?.
Ngu?n nguyên li?u ???c ch? bi?n th?*nh b?t gi?*u axit amin m?* không s??* d?ng hóa ch?t, ch?t t?y tr?ng ho?c ph? gia. S?n ph?m ho?*n to?*n không ch?a hormone nhân t?o, v?* các ch?t dinh d??ng t? nhiên có trong b?t mang l?i l?i ?*ch t?i ?a cho ng??i s??* d?ng. B?t nhau thai c?u ho?*n to?*n vô trùng v?* m?i gram t??ng ???ng v?i 20 l?n tr?ng l??ng c?a nó trong nguyên li?u t??i.

Th?*nh ph?n ch?*nh trong m?i viên nang ch?a chi?t xu?t nhau thai c?u t? nhiên, calcium, vitamin C, k?m, magie, các y?u t? t?ng tr??ng v?* protein.

Viên u?ng nhau thai c?u c?a Úc lo?i cao c?p Bio Placental 100.000 MAX Baby sheep Essence c?a Wealthy Health- h?*m l??ng cao nh?t hi?n nay, v?i g?p ?ôi h?*m l??ng tinh ch?t nhau thai c?u (m?i viên nang m?m ch?a 100.000mg tinh ch?t nhau thai c?u) giúp t?ng hi?u qu? công d?ng trong vi?c l?*m m? nám, ch?ng lão hóa, tái t?o t? b?*o m?i:

o Ng?n ng?a s?n sinh Melanin gây nám v?* s?m da.
o Giúp l?*n da m?n m?*n, s?n ch?c, ng?n ng?a n?p nh?n, tr? hóa da m?t v?* ?i?u ti?t tuy?n nh?n trên da.
o C?i thi?n s?c t? da, t?ng s? ??*n h?i v?* ch?ng ch?y x? cho da.
o Giúp da s?n ch?c, ??*n h?i t?t, m? các v?t nh?n, thu nh? l? chân lông.
o L?*m t?ng s?n xu?t t? b?*o m?i, h? tr? nhanh chóng trong vi?c l?*m l?*nh v?t th??ng v?* li?n s?o
o Cân b?ng l?*m ??u m?*u da, gi?m ??m nâu, nám m?ng, t?*n nhang, ??i m?i d?n d?n bi?n m?t.
o C?i thi?n l?u thông máu, giúp gi?c ng? sâu v?* th? giãn.
o Cân b?ng sinh lý, ng?n ch?n mãn d?c n?, k?*ch ho?t n?i ti?t kh?e m?nh.
o H? tr? ?i?u hòa kinh nguy?t l?*m gi?m các tri?u ch?ng khó ch?u ? th?i k? ti?n mãn kinh v?* gi?m ?au khi h?*nh kinh
o C?i thi?n s?c s?ng v?* sinh l?c cho c? th?
o ??c bi?t, nhau thai c?u c?a Wealthy Health ch?a k?m, giúp da s? có kh? n?ng tái t?o t? b?*o t?t h?n, da kh?e h?n v?* có v? tr? trung h?n, giúp da luôn ? tr?ng thái kh?e m?nh, ?*t viêm nhi?m, l?*m gi?m m?n trên da.


Nh?ng thông tin v? nhau thai c?u m?* b?n nên bi?t
1/ Nên dùng nhau thai c?u ? th?i ?i?m n?*o?
Các chuyên gia nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng th?i ?i?m dùng nhau thai c?u th?*ch h?p nh?t l?* v?*o ban ?êm. Các s?n ph?m nhau thai c?u nên ???c s??* d?ng kho?ng 30 phút tr??c khi ?i ng? ?? giúp cho l?*n da h?p th? các d??ng ch?t t?t h?n. Ngo?*i ra, vi?c dùng viên u?ng t? nhau thai c?u sau m?t ng?*y d?*i l?*m vi?c m?t m?i c?ng s? giúp cho c? th? kh?e kho?n, ???c n?p thêm n?ng l??ng nên b?n có th? cân nh?c b? sung chúng.
2/ Lo?i da n?*o th?*ch h?p dùng nhau thai c?u?
Vì l?* s?n ph?m thiên nhiên an to?*n, l?*nh t?*nh v?* ?*t gây k?*ch ?ng nên nhau thai c?u có th? dùng ???c cho t?t c? các lo?i da. ??c bi?t n?u b?n ?ang g?p ph?i các v?n ?? nh? nám, t?*n nhang, da b? lão hóa, thi?u ?? ?m thì c?*ng nên s??* d?ng các s?n ph?m t? nhau thai c?u b?i nó có kh? n?ng giúp da m?n m?*ng, t??i tr? h?n.
3/ ?? tu?i n?*o phù h?p ?? dùng s?n ph?m t? nhau thai c?u?
Các chuyên gia lý gi?i r?ng thu?c nhau thai c?u c?a Úc có th? dùng ???c cho nhi?u ??i t??ng ? nh?ng ?? tu?i khác nhau nh?ng nh?ng ch? em ph? n? ?ang b??c v?*o ?? tu?i 30 l?* th?*ch h?p nh?t. Nguyên nhân l?* b?i khi ?ó l?*n da ?ã b?t ??u xu?t hi?n nh?ng d?u hi?u lão hóa nh? n?p nh?n, t?ng s?c t?... Vi?c dùng nhau thai c?u ? th?i ?i?m n?*y s? b? sung nhi?u th?*nh ph?n c?n thi?t ?? l?*m ch??*m quá trình lão hóa, ng?n ng?a v?* c?i thi?n nám, t?*n nhang ??ng th?i nuôi d??ng khi?n da t??i tr? v?* c?ng m?n t? nhiên.
S?n ph?m nhau thai c?u Wealthy Health ???c nh??*p kh?u v?* phân ph?i ??c quy?n b?i Công ty TNHH Xu?t nh??*p kh?u Tâm An Gia
??a ch?: 755 L?y Bán B?*ch, P. Phú Th? Hòa, Q. Tân Phú, Tp. H? Ch?* Minh.
?i?n tho?i liên h?: 0938.697.627 Mrs. Linh.
Công ty chúng tôi ?ang tìm ki?m nh?* phân ph?i v?* ??i lý trên to?*n qu?c.
R?t mong nh??*n ???c s? h?p tác c?a Quý khách!
T? khóa:
Nhau thai c?u 100000, nhau thai c?u c?a Úc, viên u?ng nhau thai c?u c?a úc, thu?c nhau thai c?u c?a úc, nhau thai c?u Wealthy Health
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0