India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

ng??i Vi?t ng?*y c?*ng s? h?u nhi?u B?S ? Úc, ch? y?u t??*p trung ? Melbourne

Th?ng kê t? ?y ban ki?m soát ??u t? n??c ngo?*i (FIRB) cho th?y, ng??i Vi?t ng?*y c?*ng s? h?u .....
  #1  
12-26-2018
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 152 | 0.54 Per Day
ng??i Vi?t ng?*y c?*ng s? h?u nhi?u B?S ? Úc, ch? y?u t??*p trung ? Melbourne


Th?ng kê t? ?y ban ki?m soát ??u t? n??c ngo?*i (FIRB) cho th?y, ng??i Vi?t ng?*y c?*ng s? h?u nhi?u B?S ? Úc, ch? y?u t??*p trung ? Melbourne – th?*nh ph? ???c ?ánh giá ?áng s?ng nh?t th? gi?i v?* to?*n n??c Úc trong 7 n?m liên ti?p, ??ng th?i l?* n?i t??*p trung ?ông ng??i Vi?t nh?t.
Th?ng kê ? các th?*nh ph? l?n khác c?a n??c Úc c?ng có t?i g?n 40% c? dân l?* ng??i nh??*p c? v?* m?t ph?n không nh? ??n t? Vi?t Nam.

M?c ??*ch mua b?t ??ng s?n t?i Úc r?t ?a d?ng. Nhi?u gia ?ình có con du h?c Úc sau ?ó ? l?i nên tìm cách mua nh?* ??nh c?, có ng??i l?i mua theo d?ng c?n nh?* th? hai song song v?i nh?* t?i Vi?t Nam, nh?ng ph?n l?n mua ?? ??u t? nh?m cho thuê l?i ho?c v?a ? v?a cho thuê phòng tr?ng nh?m ki?m l?i nhu??*n trong khi v?n s? h?u nh?* v?* h??ng giá tr? nh?* ??t t?ng lên không ng?ng.

B?S Úc
Ng??i Vi?t ng?*y c?*ng s? h?u nhi?u B?S ? Úc, ch? y?u t??*p trung ? Melbourne
Nh?ng dù v?i b?t kì m?c ??*ch n?*o thì ng??i mua, k? c? ng??i Vi?t, ??u r?t chú ý ??n v? tr?* c?n nh?* v?* kh? n?ng sinh l?i/t?ng tr??ng c?a b?t ??ng s?n Úc khu v?c ?ó. Theo l? ?ó, h?u h?t m?i ng??i mu?n mua nh?* ? g?n trung tâm th?*nh ph? (CBD) ?? thu??*n ti?n cho vi?c h?c t??*p, l?*m vi?c ho?c các nhu c?u di chuy?n khác; ho?c mua nh?* ? các khu v?c ???c ch?*nh quy?n ?u tiên phát tri?n c? s? h? t?ng nh?m giãn dân; ho?c mua ? các vùng ngo?i ô thanh bình ôn hòa.

Giá nh?* ? Sydney v?* Melbourne ??i m?t v?i xu h??ng ?i?u ch?nh sau 9 n?m t?ng tr??ng nóng

Theo s? li?u m?i nh?t do Công ty phân t?*ch th? t??ng b?t ??ng s?n CoreLogic công b? ng?*y 1/11, giá nh?* t?i Australia trong 12 tháng t?*nh ??n h?t tháng 10/2018 ?ã gi?m 3,5%, xu?ng m?c trung bình còn trên 538.000 AUD/c?n.

?ây l?* m?c gi?m h?*ng n?m m?nh nh?t k? t? tháng 2/2012. T?*nh chung trên các th?*nh ph?, th? ph?, bang v?* vùng lãnh th?, giá tr? b?t ??ng s?n trong quý v?a qua g?m 1,6%, xu?ng trung bình còn trên 625.000 AUD/c?n.

Sydney v?* Melbourne - hai th?*nh ph? l?n nh?t ? Australia l?* nh?ng th? tr??ng b?t ??ng s?n y?u kém nh?t trong 12 tháng qua khi ch?ng ki?n giá nh?* ? gi?m l?n l??t l?* 7,4% v?* 4,7%. Hai th?*nh ph? n?*y v?n luôn l?* nh?ng ?ô th? có giá nh?* ??t nh?t ? Australia b?i t??*p trung ?ông nh?t ng??i mua ??u t?.

B?t ??ng s?n Brisbane - Ti?m n?ng t? giá tr? th?c


S? h?u công su?t thuê cao nh?t khu v?c East Coast, Brisbane l?* n?i m?* giá b?t ??ng s?n t?ng tr??ng v?i m?c khá khiêm t?n, bình quân 2.15% m?i n?m trong su?t 9 n?m qua v?* hi?n nay Brisbane ?ang l?* tâm ?i?m c?a s? chú ý t?i th? tr??ng b?t ??ng s?n Úc, v?i ti?m n?ng gia t?ng lãi v?n cao trong trung h?n."Vi?c Sydney v?* Melbourne gi?m giá l?* xu th? t?t y?u c?a vi?c t?ng tr??ng quá nóng, trong khi ?ó giá b?t ??ng s?n Brisbane l?i ?ang ? vùng ?áy c?a ?? th?, ?i?u n?*y t?o nên s? h?p d?n m?nh m? ??i v?i các nh?* ??u t? v?* c? khách h?*ng có nhu c?u th?c, mua ?? ?, h?c t??*p v?* ??nh c? t?i th?*nh ph? xinh ??p v?* n?ng ??ng n?*y. Ngo?*i ra, t?i Úc, ng??i dân ???c s? h?u ??t ?ai vô th?i h?n (v?nh vi?n), ?ây c?ng l?* m?t s? khác bi?t v?* các nh?* ??u t? ??n t? Vi?t Nam r?t quan tâm", ông Nguy?n Ho?*ng Vi?t, Ch? t?ch H?QT SVP cho bi?t.

Emerson Edition - ??ng c?p c?a s? gi?i h?n
Emerson Edition
Emerson Edition t?a l?c t?i th?*nh ph? Brisbane v?i ??y ?? các ti?n ?*ch, ti?n nghi sinh ho?t

L?n ??u tiên gi?i thi?u b?t ??ng s?n Úc ??n v?i các nh?* ??u t? Vi?t Nam, Son Viet Property JSC. (SVP) ?ã mang ??n m?t c? h?i ??u t? h?p d?n, ??ng th?i c?ng l?* c? h?i s? h?u b?t ??ng s?n ?? ? k?t h?p ngh? d??ng ??c ?áo, v?i s? l??ng vô cùng gi?i h?n ch? 15 c?n ngay trong sân golf, g?n m?t n??*a s? l??ng ?ã có ch? nhân ngay khi v?a công b? thông tin.

D? án Emerson Edition
Emerson ???c thi?t k? ?? t?i ?u t?m nhìn sân golf tuy?t ??p

Emerson Edition t?a l?c t?i th?*nh ph? Brisbane, bao quanh b?i ??y ?? các ti?n ?*ch, ti?n nghi sinh ho?t, cách trung tâm th?*nh ph? 7km, ??ng th?i d? d?*ng di chuy?n ra sân bay ho?c bi?n v?i 15 phút ?i ô tô. Emerson ???c thi?t k? ?? t?i ?u t?m nhìn sân golf tuy?t ??p t? m?i không gian, c?ng nh? mang ??n cho 15 ch? nhân th?*nh ??t nh?ng tr?i nghi?m ngh? d??ng ??c ?áo ngay trong c?n nh?* c?a mình.

?? tham kh?o thông tin c?a Emerson Edition, quý khách h?*ng vui lòng truy c??*p Website: emersonedition.vn ho?c Hotline 02871093988.
(Theo Son Viet Property JSC.)
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0