India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Doanh nghi?p mua bán b?t ??ng s?n Úc, H?QT Son Viet

(PL)- C? h?i s? h?u b?t ??ng s?n t?i Úc m? ra khi th? tr??ng ?ang có xu h??ng ?i?u .....
  #1  
03-28-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 152 | 0.54 Per Day
Doanh nghi?p mua bán b?t ??ng s?n Úc, H?QT Son Viet


(PL)- C? h?i s? h?u b?t ??ng s?n t?i Úc m? ra khi th? tr??ng ?ang có xu h??ng ?i?u ch?nh giá gi?m sau ch?*n n?m t?ng tr??ng nóng.TIN LIÊN QUAN
Nh?ng n?m g?n ?ây, b?t ??ng s?n (B?S) ? Úc ?ang thu hút m?nh m? các nh?* ??u t? Vi?t Nam sang tìm hi?u, mua bán. Th? tr??ng h?a h?n l?i nhu??*n h?p d?n nh?ng do còn khá m?i m? nên kèm theo ?ó l?* nhi?u ?i?u ph?i l?u tâm, c?n tr?ng h?n b?i ?ây l?* th? tr??ng ? r?t xa chúng ta v? ??a lý.

Chu?n b? “b? l?c” t?t

Theo ông Nguy?n Ho?*ng Vi?t, Ch? t?ch H?QT Son Viet Property JSC (SVP) - m?t ??n v? phát tri?n v?* phân ph?i B?S, cho bi?t ng??i Vi?t ng?*y c?*ng s? h?u nhi?u B?S ? Úc, ch? y?u t??*p trung ? Melbourne - TP ???c ?ánh giá ?áng s?ng nh?t th? gi?i. ?ây c?ng l?* n?i t??*p trung nhi?u ng??i Vi?t sinh s?ng nh?t t?i Úc.

Bên c?nh ?ó, ch?*nh ph? Úc c?ng ng?*y c?*ng m? ra nhi?u ch?*nh sách nh?m khuy?n kh?*ch các ngu?n v?n ??u t? v?*o B?S. ?ó l?* lý do th? tr??ng n?*y ?ang tr? nên nóng v?* nh??*n ???c nhi?u s? quan dân ??nh c? ? Úc.

“So sánh h? t?ng, thi?t k?, c?nh quan, n?i th?t v?* kh? n?ng cho thuê cùng các ?i?u ki?n kinh t?-xã h?i, Úc có nhi?u l?i th? h?n các n??c khác. ??c bi?t, Úc có m?t th? tr??ng B?S minh b?ch v? s? li?u, có th?ng kê, ?i?u tra th? tr??ng r?t rõ r?*ng. N?u mu?n ??u t?, ng??i mua ph?i chu?n b? cho mình m?t b? l?c thông tin t?t” - ông Vi?t khuy?n cáo.

Các thông tin c?n ch?t l?c l?* b?n ph?i xác ??nh nhu c?u mua nh?* t?i Úc ?? ?, kinh doanh hay mua ?i bán l?i. Ti?p ?ó l?* xác ??nh v? tr?* n?i mình mu?n ??u t?. ? m?t ??t n??c xa l?, nh?* ??u t? ph?i tham kh?o nhi?u n?i, l??*p danh sách r?i so sánh th??*t c? th? gi?a ?i?u mình mu?n v?* cái n?i ?ó có.

Ngo?*i ra, ng??i mua dù ?? ? hay ??u t? c?ng ph?i ch?n lo?i hình nh?* phù h?p v?i nhu c?u v?* kh? n?ng kinh t? c?a mình. Gi?ng nh? Vi?t Nam, Úc ph? bi?n hai hình th?c l?* nh?* ph? v?* chung c?. Nh?* ph? ? Úc có không gian r?t r?ng rãi v?* ??c l??*p nh?ng giá t??ng ??i cao, trong khi giá chung c? l?i khá m?m.

Nh?* ph? r?ng rãi, có nhi?u cây xanh l?* tiêu chu?n bình th??ng c?a khu dân c? t?i Úc. ?nh: SON VIET
B?t l?y c? h?i giá ?i?u ch?nh gi?m

Anh Ho?*ng H?i, hi?n l?*m vi?c cho m?t công ty ?a qu?c gia t?i Vi?t Nam, chia s? vì mê n??c Úc nên ?ã mua m?t c?n nh?* ? TP Brisbane v?i giá kho?ng 650.000 AUD (t??ng ???ng 10 t? ??ng). Anh H?i cho bi?t vi?c thanh toán ti?n c?ng nh? ti?n h?*nh th? t?c mua bán khá ??n gi?n v?* thu??*n l?i. V? ti?n thì ch? c?n chuy?n t? ngân h?*ng Vi?t Nam sang ngân h?*ng ? Úc. ? Úc ?*t có vi?c giao d?ch cá nhân v?i nhau, các th? t?c khác th??ng ??u thông qua công ty t? v?n v?* ng??i mua ch? c?n l?*m theo h??ng d?n.

N?u ch?a ph?i l?* ng??i có t? cách v?nh trú, ng??i mua nh?* c?n chú ý ??n nh?ng kho?n thu? ???c quy ??nh ??i v?i ng??i n??c ngo?*i mu?n mua nh?* t?i Úc. C? th? l?* kho?n thu? mang tên Stamp Duty dao ??ng 3%-7% giá tr? c?n nh?*. N?u ?ã l?* ng??i ??nh c? ? Úc, ng??i dân có m?t ??c quy?n l?* s? ???c ch?*nh ph? tr? c?p mua c?n nh?* ??u tiên v?* gi?m m?t s? lo?i thu? có liên quan.

Giá nh?* ? Úc ???c ph?n l?n ng??i kinh doanh ?ánh giá l?* v?a ph?i, th??*m ch?* d? mua h?n ? Vi?t Nam. Ông Vi?t ??a v?* d?: “Nh?* ??u t? có th? so sánh, hi?n nay ??t vùng ven TP.HCM nh? các huy?n t?i Long An có giá 10- 15 tri?u ??ng/m2. Trong khi ?ó, m?t d? án villa t?i ngo?i ô Brisbane có giá kho?ng 9 tri?u ??ng/m2 cho m?t lô ??t 500 m2 ?ã có ??y ?? h? t?ng, dân c? hi?n h?u”.

?ó l?* ch?a k? hi?n t?i giá nh?* ? Sydney v?* Melbourne ?ang ??i m?t v?i xu h??ng ?i?u ch?nh sau ch?*n n?m t?ng tr??ng nóng. Theo s? li?u m?i nh?t do công ty phân t?*ch th? tr??ng B?S CoreLogic công b?, giá nh?* t?i Úc trong 12 tháng t?*nh ??n h?t tháng 10- 2018 ?ã gi?m 3,5%, xu?ng m?c trung bình.

?ây l?* m?c gi?m m?nh nh?t k? t? tháng 2-2012. T?*nh chung trên các TP, th? ph?, bang v?* vùng lãnh th?, giá tr? B?S trong quý v?a qua gi?m 1,6%, xu?ng trung bình còn trên 625.000 AUD/c?n. Sydney v?* Melbourne l?* hai TP l?n nh?t ? Úc nh?ng l?i l?* th? tr??ng B?S y?u kém nh?t trong 12 tháng qua khi ch?ng ki?n giá nh?* ? gi?m l?n l??t l?* 7,4% v?* 4,7%.

Chi ph?* nh?* ? luôn l?* m?t trong nh?ng chi ph?* t?n kém nh?t khi du h?c ? Úc. Theo th?ng kê c?a ch? s? sinh viên to?*n c?u, giá thuê nh?* trung bình cho du h?c sinh c?a các TP c?a Úc nh? Sydney, Melbourne, Brisbane ??u v??t ng??ng trung bình to?*n c?u (218 USD/tu?n). C? th?, Sydney 285 USD, Melbourne 258 USD v?* Brisbane 218 USD. Do ?ó, c? h?i mua nh?*, ??t ?? cho thuê t?i Úc ???c ?ánh giá l?* h?p d?n v?* th?i th??ng cho nh?ng nh?* ??u t? mu?n tìm ki?m mi?n ??t m?i.
PHAN C??NG
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0