India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

D??c ph?m l?*m gi?m m? máu, gi?m cholesterol, t?ng c??ng s?c kh?e

GIA? TRI? D??*?C LIÊ?U QUÝ GIÁ CU?A ?ÔNG TRÙNG H??* TH?O (?THT) TÁC ??NG ??N S?C KH?E Hê? thô?ng miê?n .....
  #1  
09-27-2020
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 797 | 0.92 Per Day
D??c ph?m l?*m gi?m m? máu, gi?m cholesterol, t?ng c??ng s?c kh?e


GIA? TRI? D??*?C LIÊ?U QUÝ GIÁ CU?A ?ÔNG TRÙNG H??* TH?O (?THT) TÁC ??NG ??N S?C KH?E
Hê? thô?ng miê?n di?ch: T?ng c???ng hoa?t ?ô?ng miê?n di?ch tê? ba?o, di?ch thê?. Giu?p chô?ng viêm nhiê?m, ng?n ch??n s?? pha?t triê?n, lây lan cu?a vi khuâ?n, virus.
Hê? tuâ?n hoa?n, tim ma?ch, thâ?n kinh: ?THT ch??a ha?m l???ng cao Mannitol, châ?t la?m gia?n n?? c? tim va? ma?ch ma?u na?o. ?THT co?n la?m gia?m m? ma?u, gia?m cholesterol va? lipo-protein.
Hê? trao ?ô?i châ?t: T?ng cung câ?p va? chuyê?n ta?i oxy, t?ng l?u thông ma?u, kha? n?ng hâ?p thu d???ng châ?t, duy tri? môi tr???ng c? thê? kh?e ma?nh.
Thâ?n: Ta?c du?ng nhanh trong viê?c phu?c hô?i va? la?m gia?m triê?u ch??ng viêm thâ?n ma?n, suy thâ?n: liê?t d??ng, di tinh, mê?t mo?i, ?au l?ng, tê nh??c ca?c chi/kh??p.
Phô?i: Công du?ng nhanh, ma?nh h? tr? ch?a các b?nh ????ng hô hâ?p: ho, ?a?m, suyê?n, viêm/hen phê? qua?n, lao phô?i…
-----------------------------------
?ÔNG TRÙNG H??* TH?O S?Y TH?NG HOA H??*NG TH?NH
V?i v??n tr?ng Organic t? JAS - Tiêu Chu?n H?u C? Nông Nghi?p Nh??*t B?n ???c ch?ng nh??*n b?i MAFF, H??ng Th?nh tinh ch?n t? nh?ng nh?ng t?m t??i s?ch nh?t, ngu?n n??c s?ch t? nhiên qua 1 h? th?ng x??* lý v?* quy trình nuôi tr?ng không s??* d?ng phân bón hóa h?c, thu?c tr? sâu
H??ng Th?nh trong su?t 3 n?m qua không ng?ng n? l?c nghiên c?u v?* phát tri?n ph??ng pháp nuôi tr?ng công ngh? cao Nh??*t B?n.
Công ngh? S?y Th?ng Hoa c?a M? s?y khô ? nhi?t ?? âm, luôn gi? cho s?n ph?m ?úng v? t? nhiên v?* gi? l?i t?i ?a d??c ch?t trong s?n ph?m, ??m b?o ?? ?m t?t nh?t trong quá trình b?o qu?n. Ng??c l?i ho?*n to?*n so v?i cách x??* lý nhi?t thông th??ng, l?*m gi?m ?i ch?t l??ng s?n ph?m.
--> huongthinhdongtrung.com/product-category/san-pham-2/
-----------------------------------
Liên h? ?? nh??*n t? v?n mi?n ph?*:
Hotline 1: 0966.888.664
Hotline 2: 0987.762.018
?ÔNG TRÙNG H??* TH?O H??*NG TH?NH
Showroom: 1148 Cách M?ng Tháng 8, Th? D?u M?t ,T?nh Bình D??ng
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0