India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

D? án Davos Hills Nam ??* L?t, T?P ?OÀN ?A QU?C GIA COMPLANT

D? án bi?t th? lâu ??*i khu nam ??* l?t ki?n trúc v?* n?i th?t theo phong cách ho?*ng cung .....
  #1  
04-02-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 152 | 0.54 Per Day
D? án Davos Hills Nam ??* L?t, T?P ?OÀN ?A QU?C GIA COMPLANT


D? án bi?t th? lâu ??*i khu nam ??* l?t ki?n trúc v?* n?i th?t theo phong cách ho?*ng cung Pháp c?a ho?*ng ?? Louis XIV sang tr?ng b??*c nh?t.
P10 Investment ch?*nh th?c phân ph?i d? án Khu ?ô th? Nam ??* L?t – phân khu Davos Hills.
Liên h? ngay hotline PKD: 0961 529 629 ho?c truy c??*p website: namdalat.net ?? bi?t thêm thông tin d? án!

? D? án Davos Hills Nam ??* L?t n?m trong t? h?p khu ?ô th? ngh? d??ng Nam ??* L?t, v?i thi?t k? theo phong cách c? ?i?n c?a gi?i quý t?c v?* ???c trang b? ??y ?? ti?n ?*ch cao c?p nh?m ph?c v? cho c? dân v?* khách du l?ch t?i ?ây nh?: t? h?p nh?* h?*ng khách s?n, khu vui ch?i gi?i tr?*, khu mua s?m, ph? ?i b?. …
? 5000 c?n bi?t th? lâu ??*i to? l?c trong các r?ng thông, trên các dãy ??i nguyên sinh, vây xung quanh h? ??i Ninh 2000 hecta. M?i bi?t th? ??i có v? tr?*, view nhìn tuy?t ??p v?* cao ?? khác nhau.
? T?t c? ???c quy ho?ch ??ng b? nh?m ph?c v? nhu c?u ngh? d??ng h?ng sang trong không gian s?ng h?*ng ??u t?i Nam Dalat
B?t ??ng s?n ngh? d??ng ??* L?t – h? t?ng ?ang ???c ??u t? vô cùng l?n v?i siêu d? án khu ?ô th? Nam ??* L?t. Liên h? ??u t? ngay d? án vô cùng ti?m n?ng n?*y!
Hotline PKD: 0961 529 629 ho?c truy c??*p website: namdalat.net
Thông tin d? án:
- Ch? ??u t?: T??*p ?o?*n ??u t? du l?ch S?*i Gòn - ??i Ninh.
? V? tr?* d? án Davos Hills Nam ??* L?t: Cách ??* L?t 30 km v?* ?i Sân bay Liên Kh??ng 15 km thu?c huy?n ??c Tr?ng, t?nh Lâm ??ng
? Thi?t k?: T??*p ?o?*n ki?n trúc Meinhardt
? ??n v? thi công h? t?ng giao thông: T?P ?OÀN POWERCEM TECH. – H?* Lan
? Thi công Bi?t Th?: T?P ?OÀN ?A QU?C GIA COMPLANT (có m?t h?n 100 n??c trên th? gi?i)
? Lo?i hình ??u t?: Bi?t th? ngh? d??ng song l??*p, ??n l??*p, t? l??*p…
? Di?n t?*ch: 300m2 – 600m2 – 900m2 – 1.200m2
? M??*t ?? xây d?ng (d? ki?n): 30% di?n t?*ch ??t
? T?ng cao: xây d?ng t?i ?a 3 t?ng, v?i 6 m?u bi?t th? lâu ??*i Davos Hills khác nhau.
? Quy cách b?*n giao: ho?*n thi?n sofa, gi??ng ng?, b?*n ?n, b?p, b?n t?m v?* các ti?n nghi
? N?i th?t: thi?t b? ??u ???c nh??*p kh?u t? Ý, Pháp v?* Dubai
Theo quy ho?ch xây d?ng t?ng th? d? án có 6 phân khu:
+ Khu A: Khu dân c? trú ?ông Asian (tên th??ng m?i Lavender Bay).
+ Khu B: Khu bi?t th? mùa hè (tên th??ng m?i Summer Palace).
+ Khu C: Khu d?ch v? ngh? d??ng (tên th??ng m?i Paradise Island).
+ Khu D: Khu ?ô th? trung tâm (tên th??ng m?i Davos Hills).
+ Khu E: Khu công viên cây xanh, TDTT, v??n hoa (tên th??ng m?i Flower Palace).
+ Khu G: Khu c?ng m?t tr?i (tên th??ng m?i Sun Gate).
- 37 cao ?c t? 8 - 12 t?ng: 4000 c?n h? ngh? d??ng chu?n 5*.
- 39 h?ng m?c ngh? d??ng v?i g?n 2300 c?n bi?t th? ki?n trúc t? l??*p.
- 6 c?m khách s?n ngh? d??ng 5*.
- Khu công viên cây xanh, v??n hoa 640ha.
Khu ngh? d??ng theo phong cách ho?*ng gia n??c Pháp, quy mô v?* ??ng c?p h?*ng ??u trong n??c v?* khu v?c.
C? h?i ??u t? v?* s? h?u giá tr? b?t ??ng s?n v??ng t?m th? gi?i trong t?m tay các nh?* ??u t?.
- Bi?t th? b?*n giao ho?*n thi?n n?i th?t bao g?m: Sofa, gi??ng ng?, b?*n ?n, b?p, b?n t?m v?* các ti?n nghi - thi?t b? ??u ???c nh??*p kh?u t? Ý, Pháp v?* Dubai - n?i m?* vua d?u m? v?* các ti?u v??ng s? h?u các c?n bi?t th? lâu ??*i sang tr?ng b??*c nh?t th? gi?i.
- M?i c?n bi?t th? có di?n t?*ch ??t d? ki?n:
+ Song l??*p: 300m2, 600m2.
+ ??n l??*p: 600m2, 900m2, 1200m2, 1500m2 ...
(??t ? s? h?u lâu d?*i.
M??*t ?? xây d?ng (d? ki?n) 30% di?n t?*ch ??t c?n Bi?t Th?, Xây d?ng t?i ?a 3 t?ng l?u.
- Khách t? ch?n 6 m?u bi?t th? lâu ??*i khác nhau.
Giá bán bi?t th?:
+ D? ki?n t? 85 tr ??n 115 tr/m2 (khách h?*ng ch?n l?a tùy theo gói), giá bao g?m:
+ ??t - g?m: Ti?n s??* d?ng ??t, h? t?ng k? thu??*t ??y ?? v?* giao thông ho?*n ch?nh.
+ Chi ph?* thi?t k? - thi công xây d?ng nh?* thô.
+ Chi ph?* thi?t k? - thi công ho?*n thi?n n?i th?t bi?t th? lâu ??*i.
Th? t?c v?* ch?*nh sách thanh toán:
+ Khách mua ký tho? thu??*n ??m b?o giao d?ch, thanh toán t?i ?a ??n 30% giá tr? d? ki?n c?n bi?t th?, thì ch? ??u t? s? ti?n h?*nh th? t?c ra s? quy?n s??* d?ng ??t cho khách h?*ng.
+ Ph?n thanh toán còn l?i ???c ký các h?p ??ng xây thô v?* ho?*n thi?n n?i th?t (???c ký k?t sau khi th?ng nh?t chi ti?t gi?a ch? ??u t? v?i khách h?*ng v? m?u nh?*, chi ti?t v??*t li?u, trang b? n?i th?t, ph??ng án thi công, giá thi công phù h?p).
+ Khách mua n?p các kho?n thu? GTGT, l? ph?* tr??c b? sang tên, v?* các kho?n thu? ph?* khác (n?u có) theo quy ??nh nh?* n??c cho ng??i mua nh?*.
- Ngân h?*ng Vietcombank h? tr? vay v?n 70% trong vòng 10-20 n?m cho khách mua có nhu c?u vay. V?i lãi su?t ?u ?ãi!
LIÊN H? HOTLINE PKD: 0911 529 629 ?? ???C T? V?N
Truy c??*p website amdalat.net ho?c p10.com.vn ?? bi?t thêm thông tin!
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0