India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Dùng th??* mi?n ph?* ph?n m?m k? toán METADATA ngay

PH?N M?M K? TOÁN DOANH NGHI?P METADATA ACCOUNTING Ph?n m?m K? toán Online MetaData Accounting l?* Ph?n m?m K? toán .....
  #1  
10-19-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 368 | 0.65 Per Day
Dùng th??* mi?n ph?* ph?n m?m k? toán METADATA ngay


PH?N M?M K? TOÁN DOANH NGHI?P METADATA ACCOUNTINGPh?n m?m K? toán Online
MetaData Accounting l?* Ph?n m?m K? toán ?áp ?ng các yêu c?u v? Qu?n lý T?*i ch?*nh K? toán c?a doanh nghi?p. Ng??i dùng ch? c?n nh??*p ch?ng t? k? toán v?i thao tác ?*t nh?t, ?ng d?ng s? x??* lý xuyên su?t v?* khép k?*n các nghi?p v? k? toán theo th?i gian th?c, t? ?ó ng??i dùng có th? in các phi?u, xu?t hóa ??n (?i?n t??*) v?* lên các báo cáo theo nhu c?u …

>> 01 B?n quy?n s??* d?ng v?nh vi?n, l?i ?*ch lâu d?*i.

>> Không gi?i h?n s? l??ng Doanh nghi?p/B?n quy?n.

>> T?t c? trong m?t, ?áp ?ng to?*n b? các l?nh v?c: Th??ng m?i, d?ch v?, s?n xu?t, xây l?p, xu?t/nh??*p kh?u, … ?a ng?*nh ngh?.

>> Key USB, có th? di chuy?n ?? s??* d?ng ? các máy t?*nh khác nhau.

>> D? d?*ng chuy?n ??i sang Ph?n m?m K? toán Online iBussiness khi Doanh nghi?p m? r?ng quy mô.


Giao di?n ch?*nh Ph?n m?m K? toán METADATA
NHI?U TÍNH N?NG N?I TR?I:
 • T? ??ng ho?*n to?*n nghi?p v? T?*nh v?* áp giá v?n h?*ng xu?t kho: Ph?n m?m s? t? ??ng t?*nh v?* áp giá v?n h?*ng xu?t t?c thì ngay sau khi c??*p nh??*t các ch?ng t? nh??*p/xu?t h?*ng hóa, ng??i dùng không ph?i thao tác ?? t?*nh, hay t?*nh l?i giá xu?t kho sau khi thêm m?i, s??*a ho?c xóa ch?ng t?.
 • Không ph?i thao tác ?? k?t chuy?n s? d? các t?*i kho?n Doanh thu, Chi ph?*: ph?n m?m t? ??ng t?*nh toán v?* k?t chuy?n ngay, s?n s?*ng lên báo cáo t?i b?t c? th?i ?i?m n?*o.
 • Báo cáo th?i gian th?c hi?n th? theo ng? c?nh ng??i dùng: t? ??ng hi?n th? v?* c??*p nh??*t tình tr?ng h?*ng hóa t?n t?i t?t c? các kho, công n?, ti?n t?i qu?
 • S? li?u liên n?m, ??m b?o t?c ?? x??* lý v?* lên báo cáo cho kh?i l??ng d? li?u l?n (h?*ng tr?m nghìn ch?ng t? k? toán, h?*ng tr?m nghìn mã h?*ng hóa v?i h?*ng tri?u dòng nh??*p/xu?t, ...)
 • Tiên phong trong vi?c ?ng d?ng b?ng mã ch? cái Unicode: s??* d?ng c? 3 b?ng mã Unicode d?ng s?n (theo TCVN-6909:2001), Unicode t? h?p v?* Vietnamse local CP 1258 v?n ??m b?o k?t qu? tìm l?c ch?*nh xác
 • Qu?n lý v?* x??* lý l?nh ho?t các nghi?p v? liên quan ??n h?*ng hóa: nhi?u ??n v? t?*nh, báo cáo kho theo dvt quy ??i; qu?n lý song song mã h?*ng hóa v?* mã v?ch s?n ph?m
 • H? tr? ??y ?? các nghi?p v? chi?t kh?u, khuy?n m?i khi Nh??*p mua – Xu?t bán h?*ng, phân b? chi?t kh?u cho các m?t h?*ng ? các hóa ??n khác.
 • H? tr? 2 lo?i thu? su?t ??ng th?i trên các phi?u Nh??*p mua – Xu?t bán h?*ng
 • T? ??ng ?i?n giá mua/ giá bán, % chi?t kh?u theo t?ng khách h?*ng, nhóm khách h?*ng
 • H? tr? khai báo ch??ng trình khuy?n m?i theo th?i gian: t? ??ng nh?y m?t h?*ng khuy?n m?i n?u th?a mãn ?i?u ki?n v? th?i gian, s? l??ng bán hay công th?c t??ng ?ng.
 • Qu?n lý v?* phân b? chi ph?* thu mua linh ho?t: Có th? phân b? m?t ho?c nhi?u phi?u chi ph?* thu mua cho m?t ho?c nhi?u phi?u nh??*p. Báo cáo Th? kho tách bi?t ph?n giá mua v?* chi ph?* thu mua. Giá v?n h?*ng xu?t ???c ?ng d?ng t? ??ng t?*nh áp giá bao g?m c? chi ph?* thu mua.
 • H? tr? t?*nh giá th?*nh s?n xu?t theo nhi?u ph??ng pháp: h? s? gi?n ??n, xu?t ??nh m?c, xu?t theo công th?c ??c thù bên ng?*nh s?n ph?m qu?n lý theo chi?u d?*i, chi?u r?ng, s? l??ng t?m
 • T?o v?* in Phi?u thu ho?c biên lai ph?* h?*ng lo?t theo d?ch v? s??* d?ng ?ã khai báo.
 • Giao di?n l?*m vi?c thu??*n ti?n, m?*n hình nh??*p li?u r?ng, tùy ý co giãn, thu/phóng ch? trên form. M? nhi?u ch?ng t? l?*m vi?c cùng lúc, m? nhi?u báo cáo ?? d? d?*ng so sánh, ??i chi?u.
 • H? tr? ??y ?? ph?*m t?t ?? có th? thao tác ho?*n to?*n b?ng b?*n ph?*m.
 • Các danh m?c s?p x?p theo mô hình cây, ng??i dùng tùy ý t? ch?c danh m?c ph?c v? cho nhu c?u qu?n lý, th?ng kê; d? d?*ng ch?nh s??*a mã, thay ??i nhóm, g?p mã khi trùng nhau.
 • D? d?*ng t?i các danh m?c, s? d? ??u t?*i kho?n, ch?ng t? nh??*p – xu?t h?*ng t? excel lên ph?n m?m.
 • Tùy ý ch?nh s??*a, thêm m?i các m?u ch?ng t?, in h?*ng lo?t các ch?ng t? nhanh chóng, ti?n l?i
 • H? th?ng báo cáo ??ng, t? ??ng d?*n trang khi v??t kh? gi?y, tùy ý ch?nh s??*a t?o, t?o m?i báo cáo d?ng công th?c, báo cáo bi?u ??; Liên k?t ch?t ch? gi?a các báo cáo: truy ng??c báo cáo chi ti?t t? báo cáo t?ng h?p, truy ng??c ch?ng t? g?c t? báo cáo chi ti?t; D? dang xu?t d? li?u ra các ??nh d?ng khác nhau nh? Excel, PDF, word,...
 • Phân quy?n chi ti?t t?i t?ng ch?c n?ng Xem, Thêm, S??*a, Xóa, In ?n ch?ng t?, báo cáo, danh m?c v?* các ch?c n?ng ??c thù khác.
 • Ph?n m?m g?n nh? (ch? h?n 40M) t??ng th?*ch v?i m?i h? ?i?u hình c?a Windows
 • H? tr? hóa ??n t? in, hóa ??n ??t in trên ph?n m?m;
 • Ký t? th??*p phân ?o: Có th? gõ d?u ch?m (.) ho?c d?u ph?y (,) ?? hi?n th? d?u th??*p phân (Khi s??* d?ng d?u ph?y ?? ng?n cách ph?n th??*p phân, các ph?n m?m thông th??ng ph?i gõ d?u ph?y r?t b?t ti?n khi ?ang gõ s? ? khu v?c b?*n ph?*m s?).
 • T?*ch h?p tr?c ti?p Hóa ??n ?i?n t??* t? ph?n m?m k? toán MetaData v?i các t?*nh n?ng v??t tr?i
Ngo?*i ra còn nhi?u t?*nh n?ng n?i tr?i khác s? ???c các t? v?n viên nhi?t tình c?a MetaData t? v?n khi b?n tr?i nghi?m dùng th??* ph?n m?m.T?i ph?n m?m k? toán METADATA dùng th??* mi?n ph?*Xem b?ng giá ph?n m?m k? toán MetaData Accounting?? bi?t thêm thông tin chi ti?t, các b?n có th? liên h? tr?c ti?p t?i
CÔNG TY C? PH?N METADATA VI?T NAM
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0