India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Chung c?? iris garden m? ????nh

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 5 – C?n 2 ng?: t?ng gói khám s?c kho? tr? giá 20 tri?u ??nh .....
  #1  
05-22-2018
Junior Member
 
: Oct 2017
: Bắc Ninh
: 34
:
: 1 | 0.00 Per Day
Chung c?? iris garden m? ????nh


CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 5
– C?n 2 ng?: t?ng gói khám s?c kho? tr? giá 20 tri?u ??nh k? trong 10 n?m
– C?n 3 ng?: t?ng gói khám s?c kho? ??nh k? trong 10 n?m tr? giá 40 tri?u
– T?ng 01 b? thu?c b? tr? giá 7 tri?u.
– Khách h?*ng ???c h? tr? lãi su?t 0% trong 12 tháng.
– T?ng 05 ng?*y 4 ?êm ngh? d??ng t?i khu bi?t th? 5* Platium Mari Resort – Bãi bi?n Tiên Sa, ??* N?ng tr? giá 28 tri?u
? Khách h?*ng thanh toán s?m:
§ Thanh toán 50% chi?t kh?u 1% GTCH
§ Thanh toán 70% chi?t kh?u 2,2% GTCH
§ Thanh toán 95% chi?t kh?u 5,1% GTCH
T?NG QUAN D? ÁN IRIS GARDEN M? ?ÌNH

Tên th??ng m?i: Chung c? Iris Garden
Tên d? án: Khu nh?* ? cao t?ng d?ch v? v?n phòng
Vi tr?*: 30 Tr?n H?u D?c – K2, ph??ng C?u Di?n, qu??*n Nam T? Liêm, H?* N?i
Ch? ??u t?: Công ty c? ph?n ??u t? xây d?ng Nhu? Giang
??n v? phát tri?n: Vimefulland
??n v? thi?t k?: NKB Archi
??n v? thi công: Ecoba Vi?t Nam
??n v? qu?n lý: Savills Vi?t Nam
T?ng di?n t?*ch ??t: 22.492m2
Di?n t?*ch xây d?ng: 7.154m2
T?ng di?n t?*ch s?*n xây d?ng:153.893m2 (không bao g?m s?*n t?ng h?m)
M??*t ?? xây d?ng: 31,8%
Quy mô: 5 to?*
I1A, I1B cao 29 t?ng
I2, I3, I4 cao 25 t?ng
2 t?ng h?m ?? xe liên thông các to?*. Cam k?t 1 ch? ?? ô tô/c?n h?
T?ng s? c?n h?: 1.128 c?n. 8 – 12 c?n h?/ s?*n, 4 thang máy + 1 thang h?*ng
Di?n t?*ch c?n h?:
2 phòng ng?: 60,4 – 61m2
3 phòng ng?: 99,4 – 130m2
Ti?n ?*ch: s? h?u chu?i 66 ti?n ?*ch. N??c u?ng t?i vòi, phòng khám, tr??ng h?c, b? b?i, sân tenis, siêu th?, v??n, khu th? thao…
B?*n giao: Quý III/2019
Hình th?c s? h?u: S? h?ng v?nh vi?n

V? TRÍ D? ÁN CHUNG C? IRIS GARDEN M? ?ÌNH

Chung c? Iris Garden M? ?ình Tr?n H?u D?ct?a l?c t?i v? tr?* vô cùng ??c ??a, n?m t?i m?t ???ng Tr?n H?u D?c giao v?i K2, Ph??ng M? ?ình 1, Qu??*n Nam T? Liêm, H?* N?i. T?i trung tâm c?a khu v?c M? ?ình. ?ây l?* m?t trong nh?ng khu v?c phát tri?n b??*c nh?t c?a th? ?ô hi?n nay v?* c? trong t??ng lai. D? án n?m khá g?n nh?ng tuy?n ???ng huy?t m?ch c?a th?*nh ph? nh?: Tr?n H?u D?c, H?*m Nghi, Nguy?n C? Th?ch, Lê ??c Th?, Nguy?n Ho?*ng, Lê Quang ??o, v?*nh ?ai 3, ??i L? Th?ng Long… Ngo?*i ra d? án còn g?n v?i các tr??ng h?c, b?nh vi?n l?n

Ch? cách 500m l?* t?i Keangnam Hanoi Landmark Tower, b?n xe M? ?ình v?* ???ng v?*nh ?ai 3.
Ch? m?t 5 phút ?i xe l?* ??n siêu th? BigC. Trung tâm H?i ngh? Qu?c gia
G?n các tr??ng trng h?c ch?t l??ng cao nh?: Lê Quý ?ôn, tr??ng ti?u h?c, trung h?c Lômônôx?p, Maricure.
G?n các b?nh vi?n l?n: B?nh vi?n 198, Viên huy?t h?c truy?n máu TW…
G?n các tr??ng ??i h?c h?*ng ??u nh?: ?H S? Ph?m, ?H Qu?c Gia H?* N?i, H?c Vi?n Báo ch?*

https://tapdoanvimefulland.com.vn/ch...n-my-dinh.html
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0