India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

??a ch? bán Nhau thai c?u ch?*nh hi?u t?i TP. H? Ch?* Minh

TÁC D?NG C?A NHAU THAI C?U TRONG VI?C TR? NÁM & TÀN NHANG Nhau thai c?u t? lâu ?ã ???c .....
  #1  
10-13-2020
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 37
:
: 1,050 | 1.07 Per Day
??a ch? bán Nhau thai c?u ch?*nh hi?u t?i TP. H? Ch?* Minh


TÁC D?NG C?A NHAU THAI C?U TRONG VI?C TR? NÁM & TÀN NHANG
Nhau thai c?u t? lâu ?ã ???c s??* d?ng ?? t?ng c??ng s?c kh?e, l?*m ??p da v?* kéo d?*i tu?i thanh xuân. Hi?n nay nhu c?u v? s?n ph?m nhau thai c?u ?ang tr? nên ph? bi?n h?n bao gi? h?t nh? tác d?ng v?* t?*nh hi?u qu? c?a nó.
?? hi?u ???c tác d?ng c?a nhau thai c?u v?* cách s??* d?ng nhau thai c?u sao cho hi?u qu? ?? tr? nám v?* t?*n nhang, ??u tiên chúng ta c?n tìm hi?u nguyên nhân gây nên nám v?* t?*n nhang trên da m?t.
Nguyên nhân gây nên nám v?* t?*n nhang.
Do tác d?ng c?a m? ph?m.
?i?u n?*y x?y ra ??i v?i các ch? em th??ng xuyên s??* d?ng m?t s? lo?i m? ph?m có tác d?ng l?*m tr?ng nhanh.
Do ánh n?ng m?t tr?i.
H?*ng ng?*y chúng ta ph?i th??ng xuyên ti?p xúc v?i ánh n?ng m?t tr?i, trong ánh n?ng m?t tr?i có ch?a các tia UVA v?* UVB, ??c bi?t l?* tia UVA th?m v?*o da c?c m?nh v?* sâu trong da gây nám da. K? c? khi b?n không ra ngo?*i nhi?u ho?c ?ã ???c che ch?n r?t c?n th??*n khi ra ngo?*i thì trên th?c t? b?n v?n khó tránh kh?i ?nh h??ng c?a tia UV..
Do s? lão hóa.
Không ph?i l?* khi v? gi?* chúng ta m?i b? lão hóa m?* trên th?c t? chúng ta ?ang b? lão hóa t?ng ng?*y, t?ng gi?. Ch? l?* khi còn tr? s? lão hóa không bi?u hi?n rõ r?t nh? khi ta ngo?*i 30 tu?i.
Nguyên nhân c?a vi?c lão hóa l?* do s? t?n công liên t?c c?a các g?c t? do, nh?ng g?c t? do n?*y có kh? n?ng oxy hóa r?t m?nh v?* t?n công tr?c ti?p v?* các t? b?*o s?ng, l?*m cho các t? b?*o n?*y b? suy y?u v?* ch?t s?m h?n. V?i da, s? t?n công c?a các t? b?*o g?c l?*m cho các t? b?*o da suy y?u, l?*m cho da nh?y c?m v?i các tác nhân t? bên ngo?*i, gây nám da.
Do thay ??i n?i ti?t t?.
??i v?i nh?ng ng??i ph? n? b? nám da ? ngo?*i ?? tu?i 30, sau khi sinh, hay trong quá trình s??* d?ng thu?c tránh thai…l?* do thay ??i n?i ti?t t? trong c? th? n? gi?i gây nên. ?ó ch?*nh l?* do s? thay ??i c?a h?*m l??ng Estrogen v?* Progesteron trong máu (khi mang thai, l??ng hoocmone n?*y t?ng lên k?*ch th?*ch c? th? t?ng t?o melanin ? da) gây ra tình tr?ng nám da.
Ngo?*i ra còn m?t v?*i nguyên nhân khác có th? gây nám da cho b?n nh? vi?c dùng m?t s? lo?i kháng sinh l?*m t?ng nh?y c?m c?a da : Tetracyclin…..
Tuy nhiên t?t c? các nguyên nhân trên ??u d?n ??n m?t ??c ?i?m chung l?* l?*m gia t?ng s?c t? Melanin ? da, gây nám da.


T?i sao nhau thai c?u l?i có kh? n?ng l?*m gi?m nám, t?*n nhang.
Theo các nghiên c?u khoa h?c, th?*nh ph?n trong nhau thai c?u r?t gi?*u các ch?t sinh h?c quý giá t? nhiên, trong ?ó có các y?u t? k?*ch th?*ch t?ng tr??ng t? b?*o IGR, EGF, FGF…. Có vai trò k?*ch th?*ch quá trình sinh tr??ng v?* tái t?o t? b?*o da, thúc ??y quá trình thay da, l?*m tr?ng da.
Th?*nh ph?n trong nhau thai c?u còn có tác d?ng ?c ch? vi?c t?ng h?p melanin, giúp l?*m m? vêt nám v?* t?*n nhang. M?t ?u ?i?m khác c?a nhau thai c?u l?* kh? n?ng tái t?o t? b?*o, giúp t?ng t?ng h?p collagen, elastin, acid hyaluronic ?? duy trì ?? ??*n h?i v?* ?? ?m cho da.
Nhau thai c?u lo?i n?*o t?t?
S?n ph?m nhau thai c?u Bio Placental 100000 Wealthy Health l?* s?n ph?m có h?*m l??ng nhau thai c?u cao nh?t hi?n nay trên th? tr??ng (m?i viên ch?a 100000mg tinh ch?t nhau thai c?u). S?n ph?m ???c s?n xu?t t?i Úc v?i nguyên li?u t? các trang tr?i ???c ch?*nh ph? Úc c?p phép. S?n ph?m nhau thai c?u n?*y ?ã v??t qua kh?o sát v?* ch?ng nh??*n khoa h?c theo tiêu chu?n y t? Australia v?* ???c ch?ng nh??*n 100% s?n xu?t t? nhau thai c?u thiên nhiên nên không gây tác d?ng ph? ??c h?i cho c? th?.
Ngu?n nguyên li?u ???c ch? bi?n th?*nh b?t gi?*u axit amin m?* không s??* d?ng hóa ch?t, ch?t t?y tr?ng ho?c ph? gia. S?n ph?m ho?*n to?*n không ch?a hormone nhân t?o, v?* các ch?t dinh d??ng t? nhiên có trong b?t mang l?i l?i ?*ch t?i ?a cho ng??i s??* d?ng. B?t nhau thai c?u ho?*n to?*n vô trùng v?* m?i gram t??ng ???ng v?i 20 l?n tr?ng l??ng c?a nó trong nguyên li?u t??i.

Th?*nh ph?n ch?*nh trong m?i viên nang ch?a chi?t xu?t nhau thai c?u t? nhiên, calcium, vitamin C, k?m, magie, các y?u t? t?ng tr??ng v?* protein.
Viên u?ng cao c?p nhau thai c?u Bio Placental 100.000 MAX Baby sheep Essence c?a Wealthy Health- h?*m l??ng cao nh?t hi?n nay, v?i g?p ?ôi h?*m l??ng tinh ch?t nhau thai c?u (m?i viên nang m?m ch?a 100.000mg tinh ch?t nhau thai c?u) giúp t?ng hi?u qu? công d?ng trong vi?c l?*m m? nám, ch?ng lão hóa, tái t?o t? b?*o m?i
Cách s??* d?ng viên u?ng nhau thai c?u ?? ??t hi?u qu? cao nh?t.
Nhau thai c?u ???c h?p th? t?t nh?t khi u?ng ? d?ng viên, giúp gây ?c ch? vi?c t?ng h?p Melanin t? bên trong.
Tùy v?*o tình tr?ng da hi?n t?i c?a c?a t?ng ng??i m?* s??* d?ng li?u l??ng phù h?p.
- N?u b?n ?ang có v?n ?? v? da nh? s?m, nám, t?*n nhang, lão hóa nhi?u thì nên u?ng nhau thai c?u ?úng cách l?* 2 viên/ng?*y trong 2 ??n 3 tháng thì s? th?y da sáng m?n, ??ng m?*u, s?n ch?n, các ??m nám, t?*n nhang s? d?n d?n m? h?n ?i v?* v?* sau ?ó có th? u?ng duy trì 1 viên/ng?*y ?? da ??p h?n.
- N?u da b?n ?ã ??p v?* mu?n ch?ng lão hóa v? lâu d?*i thì có th? dùng 1 viên/ng?*y.
*L?u ý: Không nên s??* d?ng nhau thai c?u trong th?i gian mang thai v?* cho con bú.
Nhau thai c?u mua ? ?âu?
S?n ph?m ???c nh??*p kh?u v?* phân ph?i ??c quy?n b?i Công ty TNHH Xu?t nh??*p kh?u Tâm An Gia
??a ch?: 755 L?y Bán B?*ch, P. Phú Th? Hòa, Q. Tân Phú, Tp. H? Ch?* Minh.
?i?n tho?i liên h?: 0938.697.627 Mrs. Linh.
Công ty chúng tôi ?ang tìm ki?m nh?* phân ph?i v?* ??i lý trên to?*n qu?c.
R?t mong nh??*n ???c s? h?p tác c?a Quý khách!

T? khóa:
Tác d?ng c?a nhau thai c?u, cách s??* d?ng viên u?ng nhau thai c?u, nhau thai c?u lo?i n?*o t?t, nhau thai c?u mua ? ?âu, u?ng nhau thai c?u ?úng cách
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0