India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Chúng tôi chuyên th?c hi?n d?ch v? qu?ng cáo b?ng rôn, c? ph??n t?i HCM

TREO C? PH??N QU?NG CÁO Chúng tôi chuyên th?c hi?n d?ch v? qu?ng cáo b?ng rôn, c? ph??n t?i HCM .....
  #1  
02-17-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 135 | 0.52 Per Day
Chúng tôi chuyên th?c hi?n d?ch v? qu?ng cáo b?ng rôn, c? ph??n t?i HCM


TREO C? PH??N QU?NG CÁOChúng tôi chuyên th?c hi?n d?ch v? qu?ng cáo b?ng rôn, c? ph??n t?i HCM v?i chi ph?* c?c k? h?p d?n, hãy liên h? v?i chúng tôi khi có nhu c?u.
B?ng rôn d?c - C? ph??n d?c
  • K?*ch th??c:
- C? ph??n th??ng m?i 100% Qu?ng cáo : 0,8m x 2m- C? ph??n Qu?ng cáo k?t h?p c? ??ng: 0,8m x 2,4mV? Tr?*: T?i các tr? ?i?n, ?èn trên các tuy?n ???ng (Ngo?i tr? khu v?c trung tâm Qu??*n 1 v?* ngang các C? Quan h?*nh ch?*nh ch?*nh tr?)


  • Chi Ph?* Tr?n gói:
- C? ph??n 100% Qu?ng cáo (07 ng?*y): 180.000+ VN?- C? ph??n Qu?ng cáo k?t h?p c? ??ng (14 ng?*y): 150.000+ VN?Chi ph?* tr?n gói bao g?m: - Xin phép Qu?ng cáo- In ?n- Thi công (treo, tháo)- B?o h?*nh- Ch?p hình báo cáo- Ch? ?i nghi?m thu(Giá trên ch?a bao g?m 10% VAT, Quý Công ty có nhu c?u xu?t hóa ??n GTGT vui lòng thanh toán thêm 10% VAT)

  • M?t s? tuy?n ???ng g?i ý:


STT TÊN ???NG S? L??NG QU?N01 ?i?n Biên Ph? 150 Q1,3,1002 Nguy?n Th? Minh Khai 150 Q1,303 Nam K? Kh?i Ngh?a 150 Q1,304 Nguy?n ?ình Chi?u 100 Q1,305 Võ Th? Sáu 30 Q1,306 Tr?n H?ng ??o 50 Q107 Nguy?n Trãi 100 Q1,508 Ngô Gia T? 60 Q5,1009 ???ng 3/2 200 Q1010 Nguy?n Ch?* Thanh 100 Q5, 1011 Cách M?ng Tháng 8 50 Q1,3,1012 An D??ng V??ng 100 Q513 H?ng B?*ng 100 Q514 Tr?n Phú 100 Q515 Nguy?n Tri Ph??ng 50 Q5,1016 Võ V?n T?n 50 Q317 ?inh Tiên Hòang 60 Q118 Ph?m Ng?c Th?ch 50 Q3,119 Tôn ??c Th?ng 50 Q120 Hùng V??ng 100 Q5,1021 Pasteur 100 Q1,322 ??i l? ?ông Tây 200 Q1,523 Lý Ch?*nh Th?ng 50 Q324 Tr?n Qu?c T?an 50 Q325 Nguy?n Du 50 Q126 Tr??ng ??nh 50 Q1,327 Tr?n Bình Tr?ng 61 Q528 Lê H?ng Phong 50 Q10,Q529 Lý Thái T? 50 Q10T?NG C?NG 2.461

CÔNG TY TNHH D?CH V? TRUY?N THÔNG THÀNH PH?491/14 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng 2, Qu??*n 3, Tp.H? Ch?* MinhHotline : 0888 333 123 – 0908 735 983Email: info@truyenthongthanhpho.com
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0