India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Camera Axis - Phân ph?i, mua, bán giá t?t v?i Ms Giang

LIÊN H? MS.GIANG- 0965.072.484- NHÀ PHÂN PH?I CAMERA AXIS T??*I VI?T NAM K?*nh ch?*o Quý ??i tác, Axis th?*nh l??*p .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 943 | 0.99 Per Day
Camera Axis - Phân ph?i, mua, bán giá t?t v?i Ms Giang


LIÊN H? MS.GIANG- 0965.072.484- NHÀ PHÂN PH?I CAMERA AXIS T??*I VI?T NAM

K?*nh ch?*o Quý ??i tác,

Axis th?*nh l??*p n?m 1984 t?i Th?y ?i?n, ho?t ??ng trên to?*n c?u thông qua các v?n phòng, ??i di?n v?* h?p tác phát tri?n t?t v?i các ??i tác.
Axis gi? v? tr?* d?n ??u th? tr??ng trong các l?nh v?c camera IP v?* trong các camera giám sát. Axis c?ng ??t ???c v? tr?* d?n ??u th? tr??ng trong b? mã hóa video t? ?ó c?ng c? v? tr?* c?a công ty trên th? tr??ng camera giám sát.

Gi?i pháp c?a Axis ???c ?ng d?ng trong r?t nhi?u h? th?ng giám sát l?n, yêu c?u kh?t khe nh? Bô? nô?i vu? Nga, Bô? T? Pha?p – Thô? Nhi? Ky?, Bô? Giao thông vâ?n ta?i – Ha?n Quô?c, BCC Marcon – Y?, Ngân ha?ng Tabiola – Phâ?n Lan, Sân bay Sydney – U?c…
T?m nhìn c?a Axis: ??i m?i cho m?t th? gi?i thông minh h?n, an to?*n h?n. Axis luôn ??a ra các gi?i pháp m?i, sáng t?o ?áp ?ng nhu c?u c?a ng??i dùng v?* Axis s? m? r?ng danh m?c ??u t? ?? ti?p t?c ??t ???c ?i?u ?ó.

LightJSC l?* Nh?* phân ph?i Gold Partner Camera Axis duy nh?t t?i Vi?t Nam. V?i ??i ng? nhân viên k? thu??*t t?t, kinh nghi?m h? tr? các d? án h? th?ng CCTV l?n, cùng s? h? tr? t? Axis, LightJSC luôn s?n s?*ng h? tr? khách h?*ng. Liên h? ngay v?i chúng tôi ?? tr?i nghi?m s?n ph?m Axis t?i Vi?t Nam.

LIGHTJSC cam k?t v?i Quý khách h?*ng:

“D?CH V? UY TÍN – S?N PH?M CHÍNH HÃNG – GIÁ C? T?T NH?T”

M?i thông tin xin vui lòng liên h?

Công ty C? ph?n Gi?i pháp Công ngh? Ánh Sáng

??a ch?: S? 18, 172/69 Phú Di?n, B?c T? Liêm, H?* N?i

Ms.Giang – Sale d? án v?* Phân ph?i- Zalo: 0965.072.484

XIN TRÂN THÀNH C?M ?*N QUÝ ??I TÁC !!!
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0