India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

C?u nâng 2 tr?

C?u nâng 2 tr? có th? ???c coi l?* b?n l? c?a m?t ga-ra s??*a ch?a ô tô, l?* m?t .....
  #1  
01-12-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 135 | 0.52 Per Day
C?u nâng 2 tr?


C?u nâng 2 tr? có th? ???c coi l?* b?n l? c?a m?t ga-ra s??*a ch?a ô tô, l?* m?t s?n ph?m ph? bi?n nh?t hi?n nay, t? m?t garage s??*a ch?a ô tô l?n hay nh? l? ??u s??* d?ng.

1. Gi?i thi?u v? c?u nâng 2 tr?

V?i vi?c th? tr??ng xe ô tô t?i Vi?t Nam ng?*y c?*ng phát tri?n, nhu c?u b?o d??ng s??*a ch?a ô tô c?ng t?ng, do ?ó các hãng d?ch v? b?o d??ng, s??*a ch?a, các garage ô tô hình th?*nh ng?*y c?*ng nhi?u. Tuy nhiên, không ph?i hãng d?ch v? hay garage t? nhân n?*o c?ng thu hút ???c nhi?u khách h?*ng mang xe ??n c? s? c?a mình b?o d??ng.

T?i sao l?i nh? v??*y? Khi ??n s??*a ch?a, ngo?*i vi?c nh?ng khách h?*ng khó t?*nh nhìn v?*o tay ngh? c?a ??i ng? k? thu??*t, h? còn xem xét ??n trang thi?t b? t?i các hãng, garage ô tô nh? th? n?*o. N?u l?* b?n, b?n có dám ?em chi?c xe yêu quý c?a mình ??n m?t garage không có trang thi?t b? n?*o h? tr? vi?c s??*a ch?a b?o d??ng hay không? C?u nâng s??*a xe ô tô 2 tr? thông d?ng vì nó g?n nh? không t?n nhi?u di?n t?*ch v?* 1 lý do l?n nh?t l?* giá mua c?u nâng 2 tr? r? h?n t?t c? nh?ng lo?i gi?*n nâng s??*a ch?a ô tô khác nh?: C?u nâng 4 tr?, c?u nâng s??*a ch?a ô tô ki?u x?p. Vì th?, h?u h?t các garage ??u nên trang b? cho mình c?u nâng s??*a xe 2 tr?.
C?u nâng ô tô 2 tr?
2. ??c ?i?m c?a c?u nâng 2 tr?
– Thân c?u nâng ô tô 2 tr? ???c ch? t?o b?ng thép ch?t l??ng cao, s?n ch?ng g? t?t nên r?t b?n dù ho?t ??ng t?i môi tr??ng nóng ?m t?i Vi?t Nam– Tay c?u nâng ???c thi?t k? ??c bi?t phù h?p v?i nhi?u dòng xe ph? thông t?i th? tr??ng Vi?t Nam.– C?u nâng s??* d?ng h? th?ng ty xi lanh ?ôi nên nâng, h? xe r?t nhanh.– Dây cáp c?u nâng ???c thi?t k? chuyên d?ng nên r?t b?n b?.– C?u nâng s??* d?ng c? hai h? th?ng ?i?n l?* 3 pha (380V) v?* 1 pha (220V) phù h?p v?i m?i yêu c?u c?a khách h?*ng.
– C?u nâng ???c b?o h?*nh 12 tháng theo tiêu chu?n c?a nh?* s?n xu?t.

3. Các lo?i c?u nâng 2 tr?

Hi?n nay c?u nâng 2 tr? s??*a xe ô tô có hai lo?i l?*: C?u nâng 2 tr? ki?u c?ng trên v?* c?u nâng hai tr? cáp d??i hay còn g?i l?* không c?ng. So v?i lo?i cáp trên (gi?ng trên) thì c?u nâng 2 tr? không c?ng (gi?ng d??i) giá th?*nh r? h?n so v?i lo?i có c?ng ph?*a trên. Tuy nhiên nó c?ng có nh?ng ?u ?i?m v?* h?n ch? c?a m?i lo?i, tùy thu?c v?*o nhu c?u v?* kh? n?ng ??u t? c?a mình m?* l?a ch?n cho phù h?p.
C?u nâng 2 tr? th?y l?c c?ng d??i+ ?u ?i?m: l?* có th? nâng nh?ng dòng xe có mui cao m?* không h?n ch? chi?u cao nâng, do v??*y m?* nh?ng lo?i xe du l?ch nh?: Ford transit, Mer Center… có th? yên tâm m?* không s? v??ng ph?*a trên khi ph?i nâng cao ?? s??*a g?m xe.+ Nh??c ?i?m: Vì cáp n?m d??i nên s? nhanh mòn, c?ng nh? ??t cát d?*nh v?*o s? không ??m b?o cho cáp có th? s??* d?ng lâu d?*i. Ho?c t?i nh?ng n?i có tr?n r?t th?p, khi nâng lên cao không chú ý s? có nguy c? ??ng tr?n, m?t an to?*n khi s??*a ch?a cho xe.

C?u nâng 2 tr? c?ng d??i NK4000
– C?u nâng 2 tr? c?ng trên+ ?u ?i?m: Do cáp n?m ph?*a trên nên không nh?ng cáp ???c b?o qu?n t?t m?* không b? c? sát nhi?u trong quá trình nâng h? ô tô lên ?? s??*a ch?a. ??ng th?i, nó v?ng ch?c h?n v?* an to?*n h?n v?i ng??i s??* d?ng kh?* có gi?ng trên hai tr? s? không có xu h??ng b? “ng??*a” ra bên ngo?*i, an to?*n khi s??* d?ng ??i v?i m?t b?ng có tr?n th?p.+ Nh??c ?i?m: giá th?*nh l?i nh?nh h?n so v?i c?u 2 tr? c?ng d??i. Không th? nâng các lo?i xe có chi?u cao nh? lo?i c?u không c?ngC?u nâng 2 tr? c?ng trên NK4000L
4. ??a ch? cung c?p c?u nâng 2 tr? uy t?*n
Do nhu c?u s??* d?ng c?u nâng 2 tr? c?*ng ng?*y c?*ng gia t?ng, t?i th? tr??ng Vi?t Nam hi?n nay có r?t nhi?u ??n v? cung c?p các lo?ic?u nâng ô tô 2 tr? khác nhau, ch?*nh ?i?u ?ó ?ã gây cho khách h?*ng m?t s? b?n kho?n nh?t ??nh khi l?a ch?n lo?i c?u nâng hai tr? t?t v?* phù h?p v?i t?*i ch?*nh c?a mình.
Công ty Nam Vi?t hi?n ?ang l?* m?t trong nh?ng nh?* nh??*p kh?u v?* phân ph?i c?u nâng 2 tr? c?ng trên v?* c?ng d??i v?i giá th?*nh t?t nh?t trên th? tr??ng. V?i ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, ???c ??*o t?o b?*i b?n, s? h? tr? t?t nh?t cho quý khách h?*ng t? vi?c l?a ch?n s?n ph?m c?u nâng phù h?p, l?p ??t h? th?ng g?n g?*ng hi?u qu?, h??ng d?n k? thu??*t khi s??* d?ng….
Các th??ng hi?u c?u nâng s??*a ô tô 2 tr? ch?t l??ng Công ty Nam Vi?t hi?n ?ang phân ph?iC?u nâng 2 tr? NK PRO LIFT : Dòng c?u 2 tr? giá r?, nh?ng ch?t l??ng không r?. ???c nh??*p kh?u nguyên chi?c t? Th??ng H?i, Trung Qu?c. C?u NK PRO LIFT ???c trang b? ??y ?? m?i t?*nh n?ng an to?*n c?n thi?t nh? cóc hãm an to?*n t? ??ng, t? ??ng khóa tay khi nâng c?u, h? th?ng ch?ng quá t?i mô t?…. C?u ???c trang b? tay nâng d?ng ??i x?ng (4 tay b?ng nhau). Lòng r?ng kho?ng 2.8 mét, v?* có 2 phiên b?n l?* NK-4000L (gi?ng trên) v?* NK-4000 (gi?ng d??i)
– C?u nâng 2 tr? Titano: Dòng c?u nâng danh ti?ng ??n t? Trung Qu?c, v?i công ngh? s?n xu?t chu?n Châu Âu. C?u Titano ngo?*i vi?c có ch?t l??ng cao v?* m?u mã phong phú còn ???c khách h?*ng r?t yêu th?*ch b?i t?*nh th?m m? cao v?* thân c?u d?y d?n.
– C?u nâng 2 tr? Konia: Dòng c?u nâng nh??*p kh?u t? Trung Qu?c, s?n xu?t theo công ngh? Châu Âu, ???c trang b? ??y ?? các t?*nh n?ng c?n b?n c?n thi?t c?a c?u nâng 2 tr?.
– C?u nâng 2 tr? HPA: Dòng c?u ???c nh??*p kh?u tr?c ti?p t? Italy, quê h??ng c?a các hãng s?n xu?t thi?t b? s??*a ch?a ô tô h?*ng ??u th? gi?i. C?u nâng 2 tr? HPA ???c s?n xu?t v?i ?? ch?*nh xác cao, s?c nâng th?c s? ??t chu?n công b?, v?* ???c trang b? nhi?u công ngh? tiên ti?n nh? cóc ?i?n t? ??ng ho?*n to?*n, công ngh? nâng v?*t me, h? th?ng nh??*n bi?t quá t?i nâng…


Các th??ng hi?u c?u nâng 2 tr? ch?t l??ng
Hãy ??n v?i chúng tôi ?? c?m nh??*n s? khác bi?t!

Công ty TNHH Công Nghi?p v?* Th??ng M?i Nam Vi?t
??a ch?: 167 – 169 Bình L?i ( N? Trang Long n?i d?*i), Ph??ng 13, Q. Bình Th?nh, TP.H? Ch?* Minh
Hotline: 0985.330.530
?i?n tho?i: 028-35 534 311
Fax: 028-35 534 310
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0