India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Công c? h? tr? bán h?*ng trên facebook khi Ads ??t ?? c?nh tranh

Công c? h? tr? bán h?*ng trên facebook khi Ads ??t ?? c?nh tranh ?? ti?n t?n ch?y qu?ng cáo .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 600 | 0.81 Per Day
Công c? h? tr? bán h?*ng trên facebook khi Ads ??t ?? c?nh tranh


Công c? h? tr? bán h?*ng trên facebook khi Ads ??t ?? c?nh tranh

?? ti?n t?n ch?y qu?ng cáo nh?ng không hi?u qu?, d?n ??n ngân sách eo h?p, khó kh?n v? t?*i ch?*nh cho các doanh nghi?p, các startup, hay các m? b?m s?a khi mu?n kinh doanh trên facebook, khi vi?c ch?y qu?ng cáo Facebook Ads ng?*y c?*ng c?nh tranh cao, ??t ?? v?* khó kh?n h?n tr??c r?t nhi?u.
V??*y l?*m sao ?? ti?t ki?m chi ph?* ch?y qu?ng cáo, l?*m sao ?? t?i ?u chi ph?* marketing, t?i ?u nhân s? v?* ??t hi?u qu? cao nh?t?
Vi?c n?m b?t v?* v??*n d?ng các công c? truy?n thông marketing online thay vì vi?c ch? ?? ti?n ch?y qu?ng cáo l?* m?t v?n ?? c?c k? quan tr?ng trong vi?c t?ng doanh thu c?a công ty, startup, các nhân b?i có nh?ng công c? có th? thay th? h?*ng ch?c nhân s? tri?n khai v?i chi ph?* v?*i tr?m nghìn m?* chúng ta b? qua
D??i ?ây l?* danh sách các công c? h? tr? bán h?*ng trên Facebook r?t hi?u qu? d?*nh cho ng??i m?i b?t ??u kinh doanh, startup ho?c nh?ng doanh nghi?p c?n tri?n khai Digital Marketing ? di?n viral r?ng, ti?t ki?m chi ph?* v?* t?i ?u nhân s?
Ninja system: l?* ph?n m?m ch?m sóc t?*i kho?n Facebook trên gi? l??*p s? l??ng l?n, chuyên nghi?p, ho?*n to?*n t? ??ng.Ph?n m?m h? tr? nuôi nick ch?m sóc t?*i kho?n, t? ??ng share, t? ??ng t??ng tác m?i ho?t ??ng ??u ???c ph?n m?m t? ??ng nh? ng??i dùng facebook trên ?i?n tho?i K?t b?n, chuyên nghi?p theo t?p khách h?*ng ti?m n?ngT??ng tác you friends, nhóm, fanpage theo AISeeding b?*i vi?t creating hi?u ?ng c?ng ??ng
Ninja Autopost : Công c? giúp b?n t? ??ng ??ng n?i dung bán h?*ng, b?*i vi?t c?a b?n lên h?*ng tr?m, nghìn h?i nhóm trên facebook ti?p c??*n h?*ng tri?u khách h?*ng. Giúp b?n có th? bán h?*ng, qu?ng bá s?n ph?m cùng 1 lúc trên fanpage, Group v?* trang cá nhân Facebook. Ngo?*i ra ph?n m?m giúp b?n qu?n lý khách h?*ng, ch?m sóc khách h?*ng qua inbox, comment r?t linh ho?t.
Ninja UID pro : Công c? h? tr? b?n Quét h?*ng lo?t s? ?i?n tho?i,thông tin Khách h?*ng ti?m n?ng.QUét v?* l?c group không ki?m duy?t.GIúp b?n xây d?ng t?p khách h?*ng ti?m n?ng ?? d? d?*ng ti?p c??*n
Ninja Add Mem Group: Công c? giúp b?n xây d?ng các c?ng ??ng khách h?*ng trên h?i nhóm facebook v?i v?*i tr?m nghìn th?*nh viên ch? b?ng click chu?t. Giúp b?n ch?m sóc khách h?*ng ???c t?t h?n, h? tr? x??* lý truy?n thông cho doanh nghi?p
Ninja Share Live: Công c? h? tr? share livestream bán h?*ng, livestream gi?i thi?u hay nh?ng talkshow, h?i th?o.. lên c?ng ??ng, t?ng ng??i xem livestream, giúp khách h?*ng c?a b?n nhanh chóng bi?t ??n livestream c?a b?n, t?ng t??ng tác bán h?*ng v?i m?c ?? lan t?a vô cùng l?n
Ninja care: Công v? giúp b?n ch?m sóc t?*i kho?n facebook t? ??ng. V?i công ngh? 4.0 ph?n m?m xây d?ng m?ng l??i nh?ng Profile cá nhân ch?t l??ng giúp b?n d? d?*ng bán h?*ng trên facebook cá nhân m?* không lo h?n ch? v? t?*i kho?n facebook
Ngo?*i ra b?n có th? tham kh?o thêm 1 s? công c? h? tr? khác ?? t?i ?u hi?u qu? kinh doanh, nh?ng ?? kinh doanh th?*nh công còn d?a v?*o r?t nhi?u y?u t? nh? s?n ph?m, cách b?n t? v?n – ch?m sóc khách h?*ng … Tuy nhiên trên ?ây l?* nh?ng công c? h? tr? c? b?n nh?t, v?i chi ph?* g?n nh? b?ng 0 ?? b?t ??u công vi?c kinh doanh trên Facebook. V?* quan tr?ng, cho dù b?n dùng các công c? marketing online n?*o thì c?ng ??u c?n có s? kiên trì ?? theo ?u?i th?*nh công nh?ng m?c tiêu ?ã ?? ra. Hãy c? g?ng h?t m?c có th? ?? ??t ???c m?c tiêu ?ó.
Hotline : 0346.763.525
Fanpage : facebook.com/Phanmemninja.com.0346763525/
Kênh Youtube : bit.ly/3iOtYnu
*Facebook cá nhân: facebook.com/khanhvy.le.7…
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0