India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

B?o h? quy?n tác gi? c?n nh?ng pháp lý gì h?p l?

TRUNG TÂM QUY?N TÁC GI? VI?T NAM, tên vi?t t?t “VCOP”. ‘??ng ký, công b?, b?o h?, qu?n lý, chuy?n .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 533 | 0.76 Per Day
B?o h? quy?n tác gi? c?n nh?ng pháp lý gì h?p l?


TRUNG TÂM QUY?N TÁC GI? VI?T NAM, tên vi?t t?t “VCOP”.
‘??ng ký, công b?, b?o h?, qu?n lý, chuy?n nh??ng, khai thác quy?n tác gi?’
VCOP ???c S? t? pháp th?*nh ph? H?* N?i c?p Gi?y ??ng ký ho?t ??ng s? 01051543/TP/?KH? ng?*y 19 tháng 04 n?m 2019. ??ng th?i, C?c b?n quy?n tác gi? - B? v?n hoá, th? thao v?* du l?ch - xác nh??*n thu?c T? ch?c t? v?n, d?ch v? quy?n tác gi?, quy?n liên quan t?i công v?n s? 09/BQTG-?K ng?*y 10 tháng 01 n?m 2019. VCOP l?* th?*nh viên liên minh SEALAW GROUP.
VCOP k? th?a n?n t?ng phát tri?n g?n 20 n?m c?a SEALAW, h?n 50 lu??*t s?, 20 lu??*t gia, c?ng s? v?* ??i tác liên minh SEALAW GROUP t?i Vi?t Nam c?ng nh? nhi?u qu?c gia khác.
L?nh v?c ho?t ??ng ch?*nh g?m: T? v?n, d?ch v? quy?n tác gi?, quy?n liên quan; ??i di?n ngo?*i t? t?ng; T? v?n pháp lu??*t; D?ch v? ??i di?n s? h?u tr?* tu?; Tranh t?ng.

Website quyentacgia.vn / vcop.vn thu?c s? h?u VCOP, có các ti?n ?*ch c?ng ??ng:
1. Gi?i thi?u tác gi?, tác ph?m thu?c các l?nh v?c: ph?m h?i ho?, m? thu??*t công nghi?p, nhãn hi?u (g?m logo), âm nh?c, V?n h?c (th?, truy?n, bút ký...), tác ph?m khoa h?c, s?n ph?m t?o hình, phim, ph?n m?m, ki?u dáng, sáng ch?, ki?u dáng, tác ph?m phái sinh khác - mi?n ph?*.
2. Công b? v?* c?p gi?y xác nh??*n công b? tác ph?m - mi?n ph?*.
3. C?nh báo v?* x??* lý xâm ph?m tác ph?m, quy?n tác gi? - mi?n ph?*.
4. Gi?i thi?u cá nhân, t? ch?c có nhu s??* d?ng tác ph?m - mi?n ph?*, ch? thu ph?* ??i v?i tác ph?m u?q uy?n cho VCOP qu?n lý.
5. T? v?n, h? tr? th? t?c ??ng ký b?o h?, x??* lý xâm ph?m, kh?ng ho?ng thông tin (thông tin riêng t?, b?* m??*t, nh?y c?m...) - mi?n ph?*.
6. K?t n?i h?p tác qu?c t? - mi?n ph?*.
7. H? tr? gi?i thi?u tác ph?m, tác gi? trên báo ch?*, phát thanh, truy?n hình - mi?n ph?*.

Các d?ch v? có thu ph?* c?a VCOP.
1. ??i di?n ??ng ký b?o h? quy?n tác gi?: Tác ph?m h?i ho?, nhãn hi?u (g?m logo), tác ph?m âm nh?c, V?n h?c (th?, truy?n, bút ký...), tác ph?m khoa h?c, s?n ph?m t?o hình, phim, ph?n m?m, ki?u dáng, sáng ch?, ki?u dáng, tác ph?m phái sinh khác.
2. ??i di?n qu?n lý, c?p phép v?* thu ph?* s??* d?ng.
3. ??i di?n x??* lý tranh ch?p liên quan quy?n tác gi?.
4. ??i di?n giám sát, c?nh báo v?* x??* lý xâm ph?m quy?n tác gi?.
Nguyên t?c ho?t ??ng có thu ph?*:
1. Thu ph?*, thanh toán d? d?*ng nh?t d?a trên k?t qu? công vi?c ho?*n th?*nh (%).
2. B?o v? quy?n l?i tác gi? chuyên nghi?p v?* ?úng pháp lu??*t.
3. Công khai, minh b?ch các kho?n thu, chi gi?a tác gi? v?* ??n v? d?ch v?.
4. Ch?u s? giám sát, h? tr? t? tác gi? v?* các ??n v? liên quan.

H?P TÁC PHÁT TRI?N
VCOP thi?n ch?*, chân th?*nh mong mu?n h?p tác v?i t?t c? các tác gi?, t? ch?c H?i, ?o?*n th? c?a tác gi? ?? phát tri?n, b?o h? cho tác gi? th?*nh viên. Bao g?m v?* không h?n ch? ??*o t?o, t??*p hu?n k? n?ng v?* pháp lu??*t liên quan.
VCOP r?t mong nh??*n ???c s? ?ng h?, tin t??ng v?* h?p tác c?a xã h?i v?* c?ng ??ng tác gi? Vi?t Nam.


TRUNG TÂM QUY?N TÁC GI? VI?T NAM VCOP – th?*nh viên SEALAW GROUP
Tr? s?: 76 Cù Ch?*nh Lan, Kh??ng Mai, Thanh Xuân, H?* N?i.
?i?n tho?i: 024.35656858 – Hotline: 0903434096 - 0902278899
Website: quyentacgia.vn / quyentacgia.org / vcop.vn
Giám ??c: Lu??*t s? ?? Chi?n Th?ng
Ch? t?ch H?TV: Th?c s?, Lu??*t s? Nguy?n M?nh Thu??*t


N?i dung qu?ng bá c?a nh?* t?*i tr?:
THU N? h?p pháp, d?ch v? pháp lý tranh ch?p n? dichvuthuno.com
1. D?ch v? x??* lý tranh ch?p N? - Lu??*t s? ?ông Nam Á - d?ch v? pháp lý h?p pháp, chuyên nghi?p, hi?u qu? tr??c t? t?ng. ???c ??m b?o b?ng uy t?*n, kinh nghi?m x??* lý trên 15 nghìn v? vi?c thu n? v?* 18 n?m hình th?*nh phát tri?n c?a SEALAW.
2. ??*o t?o, t? v?n, h??ng d?n thu n? v?* qu?n lý h?n ch? n? x?u;
3. Cung c?p mi?n ph?* m?u v?n b?n trong ho?t ??ng thu n? dichvuthuno.com;
4. Các d?ch v? pháp lý b? tr? thu n?: tranh t?ng; xác minh dân s?; t? v?n doanh nghi?p; ??*o t?o nghi?p v? pháp lý; H? tr? so?n th?o v?n b?n liên quan tracuuvanban.vn ....

Liên h?:
CÔNG TY LU?T H?P DANH ?ÔNG NAM Á (SEALAW GROUP)
??a ch?: 76 Cù Ch?*nh Lan, Thanh Xuân, H?* N?i, Vi?t Nam
?i?n tho?i: 024.35656858 – 0902278899
Website: dichvuthuno.com
luatsudongnama.com / SEALAW
sealaw.vn / SEALAW
danhbaluatsu.com / DANH B??* LU?T S?
congchungvietnam.com / CÔNG CH?NG VI?T NAM
thanhlydaugia.com / THANH LÝ ??U GIÁ
omaibathu.com / Ô MAI BA THU
vietnambarrister.com / VIET NAM BARRISTER
dichvuthuno.com / D?CH V? THU N?
trongtaivietam.com / TR?NG TÀI VI?T NAM
tracuuvanban.com / TRA C?U V?N B?N
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0