India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Bánh kem l?nh n?i ti?ng c?a Zion Mountain

Mang ý ngh?a th? hi?n ni?m vui, s? quan tâm v?* nh?ng l?i chúc t?t ??p nên bánh kem l?* .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 407 | 0.65 Per Day
Bánh kem l?nh n?i ti?ng c?a Zion Mountain


Mang ý ngh?a th? hi?n ni?m vui, s? quan tâm v?* nh?ng l?i chúc t?t ??p nên bánh kem l?* s?n ph?m luôn có m?t trong nh?ng ng?*y tr?ng ??i c?a con ng??i nh? thôi nôi, c??i h?i, sinh nh??*t, ti?c m?ng… ?? nh?ng ng?*y ??c bi?t thêm ph?n ý ngh?a thì s?n ph?m #Bánh_Sinh_Nh??*t_Nhân_Kem_Lanh Zion Mountain l?* không th? thi?u.

??n v?i #Bánh_Kem_L?nh Zion Mountain, b?n s? ng?c nhiên v? s? ?a d?ng m?u bánh, nh?ng hình dáng ng? ngh?nh d? th??ng d?*nh cho bánh sinh nh??*t c?a các em nh?, hay nh?ng m?u bánh v? tình yêu d?*nh cho các c?p ?ôi... B?n còn có th? l?a ch?n nhi?u h??ng v? bánh nh? v? s?u riêng, dâu, cam, socola, c?* phê… tùy theo s? th?*ch c?a m?i ng??i.

Bánh kem L?nh t?i zionmountain.net ???c ch? bi?n theo công th?c ??c ?áo, l?p kem ph? bên ngo?*i tr?ng mu?t, luôn sánh m?n, ng?t nh?ng không quá béo v?* nh?ng l?p bánh bông lan x?p m?n l?*m “tr?” cho chi?c bánh, luôn mang v? th?m c?a tr?ng ?? m?m c?a b?t.

Bên c?nh ?ó, m?i s?n ph?m bánh kem l?nh l?*m ra ??u ???c xây d?ng trên các công th?c ??c bi?t m?* ch? #Bánh_Sinh_Nh??*t_Nhân_Kem_L?nh Zion Mountain m?i có. Các công th?c luôn ???c nghiên c?u v?* ??i m?i ?? l?*m sao phù h?p v?i kh?u v? ng??i Vi?t nh?ng v?n mang h??ng v? c?a ph??ng Tây, mang l?i cho khách h?*ng tr?i nghi?m ?n t??ng nh?t trong h??ng v? m?i chi?c bánh kem.

Zion Mountain s??* d?ng ngu?n nguyên li?u thiên nhiên, th?c khách ho?*n to?*n yên tâm khi th??ng th?c. M?*u bánh ???c ch? tác t? hoa - lá - rau - c? b?i công ngh? tiên ti?n c?a Israel. Bánh ???c l?*m ho?*n to?*n b?ng công ngh? m?i, không ph?i theo ph??ng pháp th? công, ?em ??n cho khách h?*ng nh?ng s?n ph?m th??*t s? th?m ngon, ch?t l??ng.

Bánh kem l?nh c?a Zion Moutain không quá ng?t nên không t?o c?m giác “nhanh ngán” nh? nh?ng lo?i bánh kem khác. Ngo?*i ra, Zion Moutain ch? l?*m các m?u bánh trong ng?*y, không ch?t b?o qu?n nên bánh 100% l?* bánh m?i, ??m b?o v? ch?t l??ng. Bánh c?ng ???c t?o theo yêu c?u c?a khách h?*ng, s? l?* chi?c bánh ??c nh?t mang d?u ?n c?a riêng b?n, ch?a ??ng ??y s? b?t ng? v?* ??c ?áo d?*nh cho ng??i b?n th??ng m?n.

- Zion Mountain l?* m?t trong nh?ng ??a ?i?m cung c?p bánh kem l?nh n?i ti?ng, ??c bi?t l?* các dòng bánh kem sinh nh??*t nhân kem l?nh.
- ?a d?ng v? m?u mã các lo?i bánh cho b?n tho?i mái l?a ch?n, luôn c??*p nh??*t các m?u bánh m?i l? v?* l?*m theo yêu c?u c?a quý khách h?*ng.
- Ngu?n nguyên li?u thiên nhiên, không ph?m m?*u, không ch?t hóa h?c, ???c ch? bi?n theo công th?c ??c bi?t t?o nên nh?ng chi?c bánh th?m ngon, h?p d?n.
- Zion Moutain ch? l?*m các m?u bánh trong ng?*y, không ch?t b?o qu?n nên bánh 100% l?* bánh m?i, ??m b?o v? ch?t l??ng.
- Bánh có ?? ng?t cân b?ng: ng?t thanh, không g?t nên không t?o c?m giác nhanh ngán.
Chúng ta có th? ??t bánh kem l?nh qua:
Hotline ??t bánh kem l?nhi: 0916 014 004
Website ??t Bánh Kem L?nh: zionmountain.net; banhsinhnhatnhankemlanh.com

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0