India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Ván Ph? Phim dùng trong khách s?n, chung c? cao t?ng

Ván Ph? Phim có t?*nh n?ng v?* công d?ng nh? sau: Ván ph? phim (Film Faced Plywood, WBP Film Faced .....
  #1  
06-29-2020
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 37
:
: 1,204 | 1.14 Per Day
Ván Ph? Phim dùng trong khách s?n, chung c? cao t?ng


Ván Ph? Phim có t?*nh n?ng v?* công d?ng nh? sau:
Ván ph? phim (Film Faced Plywood, WBP Film Faced Plywood), ván ph? phim cao c?p hay còn có các tên g?i nh? ván coffa ph? film, ván ép c?p pha ph? phim, c?p pha phim, ván bê tông ph? phim, coppha ph? film, ván khuôn ph? phim, ván c?p pha xây d?ng ph? film. có ng??i g?i l?* ván ph? phim ?en..v…v.. t?t c? l?* ván ép ph? phim. T? chuyên môn l?* ván khuôn ?úc bê tông hay C?p pha, (trong nhi?u t?*i li?u chuyên môn, nó th??ng ???c g?i l?* h? ván khuôn g?m c? th?*nh ph?n ch?u l?c l?n ván khuôn, v?i cách hi?u theo ngh?a r?ng c?a t? n?*y). Khuôn ?úc bê tông còn ???c ng??i Vi?t g?i l?* C?p pha, do b?t ngu?n t? ti?ng Pháp l?* Coffrage, còn ti?ng Anh g?i l?* Form-work (khuôn công tác). Khuôn ?úc bê tông l?* thi?t b? thi công xây d?ng, dùng ?? ?úc t?o nên k?t c?u bê tông v?* bê tông c?t thép. Nó ???c s??* d?ng l?*m ván m?t c?p pha trong các công trình xây d?ng cao c?p nh? khách s?n, chung c? cao t?ng, bi?t th?, công trình công nghi?p, ???ng h?m giao thông, lót s?*n container, lót s?*n t?*u bi?n v.v.v
??c ?i?m Ván Ph? Phim:
– M?t ván ph?ng không th?m n??c v?* v?a bê tông giúp b? m?t bê tông ho?*n thi?n b?ng ph?ng, không c?n tô trát v?a.
– Tr?ng l??ng nh?, d? di chuy?n, d? c?a c?t, d? l?p ??t giúp gi?m chi ph?* nhân công, gi?m th?i gian thi công.
– Tái s??* d?ng nhi?u l?n, hi?u qu? kinh t? cao, s??* d?ng ???c 7-12 n??c, tu? thu?c v?*o nh?* thi công v?* s? c?n th??*n c?a ng??i th? có th? ván ch? mòn ?i m?* không bung..
– Ch?u l?c v??t tr?i, ?áp ?ng ???c an to?*n tuy?t ??i trong xây d?ng
– D? v??*n chuy?n, liên k?t d? d?*ng, không gây ô nhi?m cho môi tr??ng
Công D?ng Ván Ph? Phim
– Nó ???c s??* d?ng l?*m ván m?t c?p pha trong các công trình xây d?ng cao c?p nh? khách s?n, chung c? cao t?ng, bi?t th?, công trình công nghi?p, ???ng h?m giao thông,
– Lót s?*n container, lót s?*n t?*u bi?n v.v.v
– S?*n sân kh?u t? ch?c s? ki?n
– S??* d?ng Ván ép ph? film cao c?p s? gi?m chi ph?* xây d?ng, ??ng th?i l?*m t?ng uy t?*n nh?* th?u ??i v?i ch? nh?* ho?c ch? ??u t? ?òi h?i ch?t l??ng v?* th?m m? cao.
– Nh? l?i th? t??*n d?ng ???c ngu?n nguyên li?u t? có v?* nhân công giá r?, cùng v?i công ngh? hi?n ??i, s?n ph?m ván ph? phim c?a chúng tôi có l?i th? v? giá h?n h?n so v?i các s?n ph?m khác.
“Xem thêm các thông s? k? thu??*t v?* công d?ng ph?*a d??i”
Liên h?: CÔNG TY TNHH VÁN XÂY D?NG VI?T NAM
?i?n Tho?i: 0983 783 957 (zalo) ho?c 0937 687 994 (zalo)
Email: vxdvietnam@ gmail.com
Thông S? K? Thu??*t Ván Ph? Phim 18mm
K?*ch th??c (d?*i × r?ng): 1220mm x 2440mm
– Chi?u d?*y: 12mm, 15mm, 18mm±0.5
– G? ru?t : cây cao su, b?ch ??*n, g? r?ng tr?ng
– Lo?i g? : AA
– L?c ép: 155 t?n/m2
– S? l?n ép nóng: 02
– S? l?n ép ngu?i: 01
– Lo?i keo : Keo ch?ng th?m n??c WBP (Water Boiled Proof) Melamin v?* Phenol
– X??* lý 4 c?nh : S?n keo ch?ng th?m n??c
– Lo?i phim : Dynea m?*u ?en nh??*p kh?u Singapore v?* Malaysia.
– ?? ?m : < 12%
– T? Tr?ng: 665kg/m3
– Tr?ng l??ng:
Tr?ng l??ng t?m ván d?*y 18mm . 36~40(±1)kg/t?m tu? thu?c v?*o lo?i g? nguyên li?u
Tr?ng l??ng t?m ván d?*y 15mm . 27~34(±1)kg/t?m tu? thu?c v?*o lo?i g? nguyên li?u
Tr?ng l??ng t?m ván d?*y 12mm . 22~23(±1)kg/t?m
– Mô ?un ??*n h?i u?n theo :
+ Chi?u d?c : 6100Mpa
+Chi?u ngang: 5310Mpa
– S? l?n tái s??* d?ng: T? 8 – 15 l?n
Tham kh?o thêm v? tên g?i, quy trình s?n xu?t, t?*nh n?ng, công d?ng c?a Ván Ph? Phim 18mm, 15mm, 12mm
Ván ép ph? Film (Film Faced Plywood, WBP Film Faced Plywood): ?ây l?* h?*ng công ngh? m?i, dùng trong các công trình xây d?ng cao c?p. B? m?t ph? m?t l?p Film m?*u ?en ho?c nâu, các l?p ru?t ???c dán v?i nhau b?ng keo ch?u n??c WBP trong quá trình ép nhi?t.
Các y?u t? n?*o ?nh h??ng ??n ch?t l??ng Ván Ph? Phim? Chúng tôi xin gi?i thi?u m?t s? thông tin nh? sau ?? các anh/ch? tham kh?o thêm.
A. GI?I THI?U CHUNG
Tên ti?ng Anh: Film Faced Plywood, WBP Film Faced Plywood, Formwork Plywood, Concrete Plywood
Tên ti?ng Vi?t: Ván ph? phim, ván ép c?p-pha, ván ?en, ván phim, ván coffa film, ván c?p pha xây d?ng,
Tên khác: Ván khuôn, Ván l?*m khuôn ?úc Bê Tông, ván c?p pha phim, van phu phim xây d?ng
L?* lo?i ván ép ch?u n??c chuyên dùng l?*m c?p-pha trong ng?*nh xây d?ng, lót s?*n cotainer, t?*u bi?n.
B. THÀNH PH?N
Ván ép ph? Film (Film Faced Plywood, WBP Film Faced Plywood): ?ây l?* h?*ng công ngh? m?i, dùng trong các công trình xây d?ng cao c?p. B? m?t ph? m?t l?p Film m?*u ?en ho?c nâu, các l?p ru?t ???c dán v?i nhau b?ng keo ch?u n??c trong quá trình ép nhi?t.
?u ?i?m
Nh?, d? l?p ??t, tháo d?
Láng, không c?n tô sau khi ?? bê-tông
Tái s??* d?ng nhi?u l?n
K?*ch th??c chung :
Chi?u d?*y: 12-15-18mm
K?*ch th??c R?ng x D?*i: 1220mm x 2440mm
1. Keo K?t D?*nh l?*m Ván Ph? Phim:
?ây l?* y?u t? quan tr?ng nh?t quy?t ??nh ván có ch?u ???c n??c trong quá trình xây d?ng hay không.
Có 3 lo?i ch?*nh:
Keo Phenolic : ch?u ???c n??c sôi ?*t nh?t 12 gi?. L?c liên k?t gi?a các l?p g? t?t.
Keo Melamine : ch?u ???c n??c sôi trong 4 gi?
Keo MR (Urea formaldehyde) : R?t ?*t khi s??* d?ng nguyên ch?t m?* th??ng tr?n v?i Melamine theo t? l? nh? sau:
12 % Melamine v?* 88% MR
15% Melamine v?* 85% MR
Lo?i n?*y khá ph? bi?n ? th? tr??ng Vi?t Nam.
Khi c?t t?m ván ?? ?úc c?t ho?c ??*, n??c th?m v?*o có l?*m h? ván hay không l?* do keo. N?u nh?* s?n xu?t không dùng 100% keo Phenolic, các l?p g? s? bong ra sau 2-3 l?n ?? bê-tông. ( m?t s? ván nh??*p kh?u t? Trung Qu?c có hi?n t??ng r?ng ru?t)
2. Ru?t ván & Ép nhi?t, th?i gian ép:
?ây l?* y?u t? quy?t ??nh ?? b?n v?* kh? n?ng ch?u l?c.
Có 3 lo?i nguyên li?u ch?*nh ?? l?*m ru?t: g? c?ng nhi?t ??i, s? d?a v?* B?ch D??ng. Hai lo?i g? c?ng nhi?t ??i v?* s? d?a giá r?t cao, không ph? bi?n t?i Vi?t Nam. Th??ng s??* d?ng g? cao su, ?i?u, cây tr?*m, b?ch ??*n có s?n
Ch?t l??ng ru?t có 3 lo?i:
Lo?i A: n?i t?i ?a 4 t?m theo chi?u d?*i. G? s?y trong 20 phút, ép ngu?i 1 gi?i, ép nhi?t 30 phút, ch?u l?c t?t, ?*t b? r?ng ru?t (b?ng).
Lo?i B: n?i t?i ?a 8 t?m theo chi?u d?*i. G? s?y trong 10 phút, ép nhi?t 10 phút.
Lo?i C: không gi?i h?n m?i n?i. G? s?y trong 10 phút, ép nhi?t 10 phút, ru?t có r?t nhi?u l? r?ng.
Quá trình s?y v?* ép nhi?t v?a t?ng ?? k?t d?*nh c?a keo v?a t?ng ?? ch?u l?c c?a t?m ván.
L?c ép ru?t ván : T?i thi?u 120 t?n/m2.
3.Ch?* Nhám Ván Ph? Phim.
?ây l?* công ?o?n quan tr?ng quy?t ??nh b? m?t ván có ph? phim ???c hay không, các khuy?t t??*t nh? r?p, ng?ng t? kh?* trong quá trình ép, bong tróc b? m?t sau khi ép.
Gi?y nhám ti?ng Anh ???c g?i l?* Glasspaper chúng l?* m?t d?ng gi?y m?*i mòn v??*t li?u g?n li?n v?i b? m?t c?a nó (c? th? ? ?ây l?* b? m?t g?). Chúng ???c s??* d?ng ?? lo?i b? m?t l??ng nh? v??*t li?u thô t? b? m?t g?, giúp l?*m cho b? m?t m?n m?*ng h?n l?*m n?n cho các công ?o?n gia công ti?p theo trong 1 quá trình s?n xu?t.
Hai m?t ván ph?i ???c ch?* nhám tr??c khi ph? phim, ?? ph?ng tu? thu?c quy ??nh c?a t?ng nh?* máy, c?*ng ph?ng thì ép phim c?*ng ??p, tr?n láng.
4. Gi?y Film Trong Ván Ph? Phim:
L?* m?*ng gi?y ho?c nh?a m?ng t?o ?? láng, h?n ch? tr?y x??c m?t ván, tr??c khi ph? lên ván qua quá trình ép nhi?t ph?i gi? trong kho l?nh.
Có 2 m?*u:
Film nâu : ch? y?u ???c nh??*p kh?u t? Ph?n Lan, malaysia, singapore. ?ây l?* n??c xu?t kh?u Film dùng l?*m c?p-pha h?*ng ??u th? gi?i.
Film ?en : trên th? tr??ng ch? y?u dùng Film ?en s?n xu?t t?i Trung Qu?c, malaysia
Ch?t l??ng Film nâu v?* Film ?en khác nhau, do ?ó ?nh h??ng ??n ch?t l??ng m?t ván.
C. CÁCH TH? CH?T L??NG VÁN ÉP PH? FILM:
N?u ?? nguyên t?m ván, ta khó có th? phân bi?t ch?t l??ng b?ng m?t th??ng. Bên c?nh ki?m ??nh b?ng nh?ng ph??ng ti?n hi?n ??i, cách ??n gi?n ?? ki?m tra ch?t l??ng ván ph? phim l?*:
Ki?m tra ch?t l??ng ru?t : x? t?m ván, n?u th?y có nhi?u l? r?ng thì ru?t l?* lo?i B ho?c C
Ki?m tra ch?t l??ng keo : Lu?c trong n??c sôi 5 gi?. N?u các l?p g? v?* Film bong ra thì keo không ph?i l?* keo Phenolic
Phân bi?t g? c?ng v?* g? m?m: N?u ván ???c l?*m b?ng g? c?ng s? có nh?ng thông s? nh? sau:
T? tr?ng 600-650kg/m3
Tr?ng l??ng t?m ván d?*y 18mm > 36 kg
Tr?ng l??ng t?m ván d?*y 15mm > 32 kg
Tr?ng l??ng t?m ván d?*y 12mm > 22 kg
(Nh?ng lo?i ván cùng quy cách có xu?t x? Trung Qu?c th??ng nh? h?n nhi?u)
D. B?O QU?N C?P PHA PH? FILM
Không ?? c?p pha tr??t ho?c r?i t? trên cao xu?ng
L?*m khô b? m?t c?p pha tr??c khi c?t
?? c?p pha n?m trên b? m?t s?*n
L?*m s?ch c? 2 m?t c?p pha sau khi s??* d?ng
Tra d?u sau 3-4 l?n s??* d?ng.
Trét v?a v?*o các l? ?inh. Có th? dùng s?n ch?ng r? trét v?*o các l? ho?c c?nh sau khi c?t
S?n xu?t theo yêu c?u c?a Nh?* th?u thi công, nh?m l?*m gi?m nhân công v? vi?c c?a c?t cho các nh?* th?u, tránh s? h? hao s?n ph?m, ?? ??t ???c t?*nh n?ng c?ng nh? th?i gian dùng s?n ph?m.
Công ty Ván Xây D?ng Vi?t Nam luôn th?u hi?u các tr?n tr? c?a các nh?* th?u ?ó l?* giá th?*nh, ch?t l??ng, hình th?c thanh toán. Chúng tôi luôn ??a ??n quý khách h?*ng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng, tái s??* d?ng nhi?u n??c, t? ?ó gi?m giá th?*nh, chi ph?* công trình. T?o uy t?*n lâu d?*i cho các ch? th?u, ch? ??u t? ?? cùng phát tri?n. V?i ??nh h??ng phát tri?n lâu d?*i l?* ??ng h?*nh cùng khách h?*ng v?* chung tay xây d?ng nh?ng ?i?u t?t ??p nh?t, Ván ép ph? phim VXD không ng?ng n? l?c c?i ti?n công ngh?, quy trình bán h?*ng, ??*o t?o ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, gi?*u kinh nghi?m nh?m t?o ra nh?ng s?n ph?m tinh t? v?i ch?t l??ng v?* d?ch v? ho?*n h?o
Ván ph? phim 18mm c?a chúng tôi hi?n ?ã cung c?p gián ti?p ho?c tr?c ti?p cho các c?a h?*ng, các nh?* th?u l?n t?i các qu??*n th?*nh ph? HCM nh? Qu??*n Bình Th?nh, qu??*n Gò V?p Th?*nh Ph? H? Ch?* Minh, Tân Thu??*n Qu??*n 7, Khu ?ô Th? Nam Saigon, Phú M? H?ng Qu??*n 7, KCN CAT LAI Qu??*n 2, Khu Công Ngh? Cao Qu??*n 9, C?u s?*i gòn Th?*nh ph? h? ch?* Minh, Phú M? H?ng Huy?n C? Chi, B?* ?i?m, Ngã t? An S??ng. Qu??*n 2, Qu??*n 10, Qu??*n 4, Qu??*n 1, Qu??*n 3, Qu??*n 11, Qu??*n 12,Qu??*n 5, Qu??*n 6, Qu??*n 8,Qu??*n Tân Phú, Qu??*n Tân Bình,Qu??*n Phú Nhu??*n, Qu??*n Bình Tân, Khu ?ô Th? Th? Thiêm Th?*nh Ph? H? Ch?* Minh, Linh Xuân Qu??*n Th? ??c, Hi?p Bình Chánh Th? ??c, Linh Chi?u Th? ??c, C?n Th?nh huy?n C?n gi? Tp H? Ch?* Minh, Bình Chánh, BÌnh M? C? Chi, Huy?n Hóc Môn, Huy?n Nh?* Bè,Huy?n Bình Chánh, Huy?n Th? Th?a Long An, Th?*nh ph? Tân An Long An, ??c Ho?* Long An,Hu? ??c Long An, Ki?n Tr??ng Long an, c?n giu?c Long An, B?n L?c, Gò Công Long An,Tân ??c Long An, Th?*nh ph? V?ng T?*u, Huy?n trân công chúa V?ng T?*u, Tân Th?*nh Baria, Phú M? Baria, Châu ??c,Huy?n Xuyên M?c, Huy?n Long ?i?n, Khu Công Nghi?p Châu ??c, Khu Công Nghi?p Phú M?, Baria V?ng T?*u, Châu Pha, M? xuân, Ph??c B??*u B?* R?a, Long S?n Th?*nh ph? V?ng T?*u, Núi B?* ?en Tây Ninh, An T?nh tây Ninh, Gò D?u Tây Ninh, Nha Trang, Cam Lâm Khánh Ho?*, Ninh Ho?*, Duong ?ông Phú Qu?c. Các th?*nh ph? khác nh? th?*nh ph? R?ch Giá Kiên Giang, Th? xã H?* Tiên T?nh Kiên Giang, Tp. C?n Th?, Tr?* Nóc C?n Th?, Tp. C?* Mau, Th?*nh ph? B?c Liêu, Tp V? Thanh H??*u Giang, Tp Tây Ninh, Tx ??ng Xo?*i, Ph??c Long T?nh Bình Ph??c , Long Xuyên An Giang, Châu ??c An Giang, H?ng Ng?, Sa ?éc ??ng Tháp, Cao Lãnh T?nh ??ng Tháp, M? Tho Ti?n Giang, Châu Th?*nh, Tp B?n Tre, Long Phú Sóc Tr?ng. T?nh V?nh Long, Các công trình nh?* máy ? Bình D??ng, B?n Cát, M? Ph??c, Th? D?u M?t, Nam Tân Uyên Bình D??ng, B?c Tân Uyên Bình D??ng Phú Giao Bình D??ng,Khu Công Nghi?p R?ch B?p B?n Cát, H?i Ngh?a Bình D??ng, Bình M? Bình D??ng, Sóng Th?n Bình D??ng, B?*u B?*ng Bình D??ng, VSIP BÌNH D??*NG, D? AN BÌNH D??*NG, Thu??*n An Bình D??ng, D?u Ti?n Bình D??ng, Long Th?*nh ??ng Nai, Biên Ho?* ??ng Nai, Nh?n Tr?ch ??ng Nai, H? Nai ??ng Nai, Giang ?i?n Tr?ng Bom, Long Khánh ??ng Nai, C?m M? ??ng Nai, Th?*nh Ph? Lagi Bình Thu??*n, Múi Né Bình Thu??*n, Huy?n ??c Linh Bình Thu??*n, Th? tr?n Võ Xu ??c Linh, Phan Rang, Phan Thi?t, Cam Ranh, G?n Sân Bay Cam Ranh( Bãi D?*i), Th?*nh ph? ??* L?t Lâm ??ng, B?o l?c Lâm ??ng, Tx Gia Ngh?a ??c Nông, Ph??c Long Bình Ph??c, Tp Buôn ma thu?t t?nh ??k L?k, th?*nh ph? Pleiku Gia Lai, Tp Kon Tum, Th?*nh Ph? Tuy Ho?* Phú Yên (Công trình vincom), Th?*nh Ph? Quy Nh?n Bình ??nh, côn ??o, Châu ??c An Giang, ??* N?ng, Tp Tam K? Quang Nam, Tp Qu?ng Ngãi, Phnom Penh Campuchia, tp H?* N?i, Tp Ho?* Bình.

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0