India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Ván ph? phim công trình công nghi?p, ???ng h?m giao thông, lót s?*n container

Ván Ph? Phim có t?*nh n?ng v?* công d?ng nh? sau: Ván ph? phim (Film Faced Plywood, WBP Film Faced .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 475 | 0.71 Per Day
Ván ph? phim công trình công nghi?p, ???ng h?m giao thông, lót s?*n container


Ván Ph? Phim có t?*nh n?ng v?* công d?ng nh? sau:
Ván ph? phim (Film Faced Plywood, WBP Film Faced Plywood), ván ph? phim cao c?p hay còn có các tên g?i nh? ván coffa ph? film, ván ép c?p pha ph? phim, c?p pha phim, ván bê tông ph? phim, coppha ph? film, ván khuôn ph? phim, ván c?p pha xây d?ng ph? film. có ng??i g?i l?* ván ph? phim ?en..v…v.. t?t c? l?* ván ép ph? phim. T? chuyên môn l?* ván khuôn ?úc bê tông hay C?p pha, (trong nhi?u t?*i li?u chuyên môn, nó th??ng ???c g?i l?* h? ván khuôn g?m c? th?*nh ph?n ch?u l?c l?n ván khuôn, v?i cách hi?u theo ngh?a r?ng c?a t? n?*y). Khuôn ?úc bê tông còn ???c ng??i Vi?t g?i l?* C?p pha, do b?t ngu?n t? ti?ng Pháp l?* Coffrage, còn ti?ng Anh g?i l?* Form-work (khuôn công tác). Khuôn ?úc bê tông l?* thi?t b? thi công xây d?ng, dùng ?? ?úc t?o nên k?t c?u bê tông v?* bê tông c?t thép. Nó ???c s??* d?ng l?*m ván m?t c?p pha trong các công trình xây d?ng cao c?p nh? khách s?n, chung c? cao t?ng, bi?t th?, công trình công nghi?p, ???ng h?m giao thông, lót s?*n container, lót s?*n t?*u bi?n v.v.v
Chi ti?t: vxd.com.vn/vi/san-pham/van-ep-phu-phim-2/van_phu_phim/
??c ?i?m Ván Ph? Phim:
– M?t ván ph?ng không th?m n??c v?* v?a bê tông giúp b? m?t bê tông ho?*n thi?n b?ng ph?ng, không c?n tô trát v?a.
– Tr?ng l??ng nh?, d? di chuy?n, d? c?a c?t, d? l?p ??t giúp gi?m chi ph?* nhân công, gi?m th?i gian thi công.
– Tái s??* d?ng nhi?u l?n, hi?u qu? kinh t? cao, s??* d?ng ???c 7-12 n??c, tu? thu?c v?*o nh?* thi công v?* s? c?n th??*n c?a ng??i th? có th? ván ch? mòn ?i m?* không bung..
– Ch?u l?c v??t tr?i, ?áp ?ng ???c an to?*n tuy?t ??i trong xây d?ng
– D? v??*n chuy?n, liên k?t d? d?*ng, không gây ô nhi?m cho môi tr??ng
Công D?ng Ván Ph? Phim
– Nó ???c s??* d?ng l?*m ván m?t c?p pha trong các công trình xây d?ng cao c?p nh? khách s?n, chung c? cao t?ng, bi?t th?, công trình công nghi?p, ???ng h?m giao thông,
– Lót s?*n container, lót s?*n t?*u bi?n v.v.v
– S?*n sân kh?u t? ch?c s? ki?n
– S??* d?ng Ván ép ph? film cao c?p s? gi?m chi ph?* xây d?ng, ??ng th?i l?*m t?ng uy t?*n nh?* th?u ??i v?i ch? nh?* ho?c ch? ??u t? ?òi h?i ch?t l??ng v?* th?m m? cao.
– Nh? l?i th? t??*n d?ng ???c ngu?n nguyên li?u t? có v?* nhân công giá r?, cùng v?i công ngh? hi?n ??i, s?n ph?m ván ph? phim c?a chúng tôi có l?i th? v? giá h?n h?n so v?i các s?n ph?m khác.
“Xem thêm các thông s? k? thu??*t v?* công d?ng ph?*a d??i”
Liên h?: CÔNG TY TNHH VÁN XÂY D?NG VI?T NAM
?i?n Tho?i: 0983 783 957 (zalo) ho?c 0937 687 994 (zalo)
Email: vxdvietnam@ gmail.com
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0