India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Tuy?n NVKD B?t ??ng S?n - L??ng c? b?n 5tr + hoa h?ng? 50tr

MÔ T? CÔNG VI?C - T?*ch c?c tìm ki?m c? h?i bán h?*ng m?i thông qua vi?c g?i ?i?n tho?i, .....
  #1  
09-09-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 370 | 0.65 Per Day
Tuy?n NVKD B?t ??ng S?n - L??ng c? b?n 5tr + hoa h?ng? 50tr


MÔ T? CÔNG VI?C
- T?*ch c?c tìm ki?m c? h?i bán h?*ng m?i thông qua vi?c g?i ?i?n tho?i, m?ng internet, ph??ng ti?n truy?n thông xã h?i v?* các ph??ng th?c truy?n thông khác.
- Thi?t l??*p các cu?c h?p v?i khách h?*ng ti?m n?ng v?* l?ng nghe mong mu?n v?* m?i quan tâm c?a h?.
- Th??ng l??ng / ch?t giao d?ch v?* x??* lý khi?u n?i ho?c ph?n h?i c?a khách h?*ng.
- Có th? ch?t doanh s? v?* t?o doanh thu cho công ty.
- Công vi?c ch?*nh: l?*m ? v?n phòng công ty v?* t? v?n khách t?i nh?* m?u.
- Gi?i thi?u, t? v?n, h??ng d?n khách h?*ng tham quan các d? án m?* công ty ?ang phân ph?i.
- Th?c hi?n giao d?ch v?* h? tr? khách h?*ng theo dõi ti?n ?? thanh toán.
- Ch?m sóc / h? tr? khách h?*ng sau bán h?*ng.
- Liên t?c c??*p nh??*t nâng cao ki?n th?c s?n ph?m, th? tr??ng, ??i th?.
- Th??ng xuyên nâng cao các k? n?ng giao ti?p, t? v?n, l?*m vi?c ??i nhóm ?? ng?*y c?*ng chuyên nghi?p h?n.
- vì công vi?c l?* l?*m sale nên c?ng yêu c?u các b?n có thái ?? t?t – kiên trì – ch?u khó v?* n?u có ngo?i hình thì c?ng l?* 1 l?i th? h?n
- Yêu c?u ?? tu?i t? 20-40 tu?i

??c bi?t:
- Không yêu c?u b?ng c?p, s? ???c ??*o t?o k? c?*ng t?i công ty nên các b?n ch?a bi?t gì c? yên tâm ?ng tuy?n v?* v?*o l?*m nha
- Có ch? ?? ?u tiên v?* quy?n l?i h?n cho các b?n có b?ng c?p v?* có kinh nghi?m tr??c ?ó


QUY?N L?I
- ???c công ty h? tr? danh sách khách h?*ng ?? g?i ?i?n tho?i v?* lien l?c
- Nh??*n l??ng c?ng 5 tri?u/ tháng v?* hoa h?ng 30-50 tri?u/ giao d?ch d? án
- Th?i gian l?*m vi?c t?i cty: 8h30 -> 12h 13h30 -> 5h30 th? 7 l?*m bu?i sáng, ch? nh??*t ngh?

LIÊN H? tr?c ti?p anh Phúc - 0975.77.0461
Thu?c công ty b?t ??ng s?n Châu Á
??a ch?: s? 11, ???ng 15, An Phú, Qu??*n 2, TpHCM
Reply With Quote
  #2  
09-10-2019
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 30
:
: 331 | 0.65 Per Day

ATCS - D?ch v? tuy?n d?ng k? toán doanh nghi?p - D?ch v? cung c?p nhân s? k? toán - Cung c?p nhân s? k? toán chuyên nghi?p???*I LÝ THU? ATCS NH?N D?CH V? CUNG C?P NHÂN S? K? TOÁN

H? tr? tìm ki?m các nhân s? ?n ??nh phù h?p v?i k? ho?ch kinh doanh c?a doanh nghi?p

Lên k? ho?ch ??*o t?o h??ng d?n quy trình k? toán phù h?p v?i ??c thù kinh doanh

Cung c?p mi?n ph?* PH?N M?M K? TOÁN DOANH NGHI?P

H? tr? t? v?n kê khai thu?, lên các báo cáo quy?t toán, BCTC cu?i n?m
Liên h?:0947566951 - ketoanthueATCS@gmail.comketoanthueatcs.vn

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0