India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Thùng rác 2 ng?n gia ?ình, thùng rác 2 ng?n ngo?*i tr?i

chuyên cung c?p thùng phân lo?i rác 2 ng?n, thùng rác 2 ng?n b?ng nh?a composite – K?*ch th??c: 750 .....
  #1  
03-25-2020
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 537 | 0.76 Per Day
Thùng rác 2 ng?n gia ?ình, thùng rác 2 ng?n ngo?*i tr?i


chuyên cung c?p thùng phân lo?i rác 2 ng?n, thùng rác 2 ng?n b?ng nh?a composite
– K?*ch th??c: 750 x720 x450 mm
– Ch?t li?u: nh?a composite
– G?m 2 ng?n phân lo?i rác
– N?p l??*t

Thùng rác 2 ng?n 2 m?*u giúp phân lo?i rác th?i ngay t?i ngu?n, v?i ch?t li?u nh?a composite có th? s??* d?ng ???c ngo?*i tr?i m?* v?n b?n m?*u theo th?i gian. N?p thùng ???c thi?t k? d?ng b??*p bênh d? d?*ng khi b? rác.
Thùng rác nh?a 2 ng?n ph?i ???c t?t c? m?*u s?c theo yêu c?u.
Thùng ??ng rác th?i 2 ng?n th?*ch h?p s??* d?ng t?i các tr??ng h?c, v?n phòng, h?*nh lang tòa nh?*, chung c?, trung tâm th??ng m?i…


Ch?*nh sách b?o h?*nh v?* cam k?t c?a VI?T XANH ??i v?i s?n ph?m:
– Thùng rác mang nhãn hi?u VietXanh ,VietXanh l?* ??n v? tr?c ti?p s?n xu?t v?* phân ph?i trên to?*n qu?c.

– T?t c? s?n ph?m ch?*nh hãng ??u có logo Vi?t Xanh in chìm trên n?p v?* ???c dán tem b?o h?*nh theo tiêu chu?n.

– S?n ph?m ch?*nh hãng, m?i 100%, giao h?*ng t?i t??*n ??a ch? khách h?*ng.

– ??i ng? bán h?*ng t? v?n nhi?t tình, giao h?*ng nhanh chóng chuyên nghi?p sau khi nh??*n ???c thông tin yêu c?u mua h?*ng c?a b?n.

Vi?t Xanh l?* ??a ch? tin c??*y – uy t?*n phân ph?i dòng thi?t b? b?o v? môi tr??ng trong ?ó các s?n ph?m thùng rác: thùng rác ngo?*i tr?i v?i giá r? c? r? nh?t kèm theo ch?t l??ng t?t nh?t

Quy trình bán thùng phân lo?i rác 2 ng?n.
B1: Ti?p nh??*n thông tin v?* l?ng nghe nhu c?u khách h?*ng m?t cách ??y ?? nh?t
B2: Ghi nh??*n, phân t?*ch ??i tho?i ?? tìm ra nhu c?u th?c s? ch?*nh xác nh?tB3: ??a ra gi?i pháp t?i ch? ??i v?i nhu c?u ?ã rõ r?*ng
B4: Tham v?n c?p trên v?* tr? l?i b?ng Email các gi?i pháp t? v?n phù h?p nh?t
B5: Xác nh??*n, th?ng nh?t ??n h?*ng v?* ship h?*ng theo yêu c?u c?a ng??i mua
??a ?i?m mua h?*ng
***CÔNG TY TNHH SX VI?T XANH ***
– S?: 108 Liên Khu 10 -11 , Ph??ng Bình Tr? ?ông, Qu??*n Bình Tân, TP. HCM.
B?ng ?? Công Ty Vi?t Xanh

Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM

HOTLINE : 098 232 4040 ( ZALO)
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
WEB : thungracnhua.net

Website: moitruongcongnghiep.vn

Blog: congnghiepvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC9WrvEetVjEjioXdPV3FG-w
Facebook: facebook.com/moitruongcongnghiep.vn
Twitter: twitter.com/Vthngctin5
Pinterest: pinterest.com/moitruongcongnghiep/
Linkedln: linkedin.com/in/moitruongcongnghiep/
WordPress: congnghiepvietxanh.wordpress.com/
Instagram: Instagram.com/moitruongcongnghiep

Chúng tôi còn h? tr? giao h?*ng ? các qu??*n khác nh?: qu??*n Bình Th?nh, qu??*n 12, qu??*n Th? ??c, qu??*n 9, qu??*n 1, qu??*n 3, qu??*n 4, qu??*n 7, qu??*n 10, qu??*n 11, qu??*n Tân Bình, qu??*n Tân Phú, huy?n Nh?* Bè, huy?n C?n Gi?, huy?n C? Chi li?n h? t?ng ??*i trên website thungracnhua.net

– Thùng rác: Thùng rác nh?a, Thùng rác HDPE, thùng rác công c?ng, thùng rác môi tr??ng, Thùng rác cá heo, thùng rác cánh c?t, thùng rác treo 55 l?*t, thùng rác g?u trúc ,thùng rác chu?t Mickey, thùng rác g?u Misa, thùng rác 120 l?*t, thùng rác 240 l?*t, thùng rác 660 l?*t, thùng rác 95 l?*t, Thùng rác 60 l?*t ,thùng phân lo?i rác, thùng rác inox, thùng rác n?p l??*t.thùng rác ??p chân,Thùng rác Composite.
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0