India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Thùng rác 1000 l?*t, 1430 x 980 x 1120 mm, 1 n?p ???*y v?* 4 bánh xe

Thùng rác 1000 l?*t ???c l?*m nguyên li?u s??* d?ng ?? s?n xu?t t? nh?a composite cho ?? b?n cao. .....
  #1  
12-07-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 533 | 0.76 Per Day
Thùng rác 1000 l?*t, 1430 x 980 x 1120 mm, 1 n?p ???*y v?* 4 bánh xe


Thùng rác 1000 l?*t ???c l?*m nguyên li?u s??* d?ng ?? s?n xu?t t? nh?a composite cho ?? b?n cao. ???c s??* d?ng ?? ch?a ??ng ch?t th?i giúp cho môi tr??ng s?ng, ngu?n n??c… c?a chúng ta ???c trong s?ch h?n.Thùng rác 1000 l?*t Th??ng ???c s??* d?ng l?*m xe thu gom rác th?i trong các ?ô th?, khu công nghi?p, khu vui ch?i, gi?i tr?*… V?i th?c tr?ng môi tr??ng b? ôi nhi?m nh? hi?n nay vi?c s??* d?ng thùng rác ? nh?ng n?i công c?ng l?* r?t c?n thi?t. Vì m?t môi tr??ng s?ng xanh, s?ch, ??p nh?a mong mu?n góp ph?n nh? bé cho cu?c s?ng chúng ta ng?*y c?*ng t??i ??p h?n.
Thông s? k? thu??*t thùng ??ng rác th?i 1000 l?*t:
K?*ch th??c ( Dx R x C): 1430 x 980 x 1120 mm
Ch?t li?u: B?ng nh?a composite ( FRP)
Dung t?*ch: 1000 l?*t
Thùng rác nh?a Composite 1000 l?*t có 01 n?p ???*y v?* 4 bánh xe ( 02 bánh ??ng, 02 bánh t?nh)
M?*u s?c: Xanh rêu, Xanh lá.

?u ?i?m v??t trôi c?a thùng rác 1000 l?*t (1000l)
Thùng rác nh?a ???c s?n xu?t công nghi?p b?ng nh?a Composite nên có ?? b?n cao, 2 m?t nh?n giúp v? sinh l?*m s?ch d? d?*ng v?* t?ng hi?u qu? khi thu gom v?* ?? rác.
Thùng rác 1000l còn có nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i nh?: kh? n?ng ch?u l?c tác ??ng t?t, không b? bay m?*u v?* không b? lão hoá tr??c các ?i?u ki?n th?i ti?t.
V?i thi?t k? dung t?*ch l?n, 4 bánh xe giúp v?* n?p ??y thu??*n ti?n
Tay c?m thi?t k? nh? g?n ch?c ch?n, thu??*n ti?n cho vi?c di chuy?n
V? tr?* ??t: Thùng rác nh?a c? l?n th?*ch h?p ch?a rác t?i các n?i công c?ng, to?* nh?* ho?c khu chung c? v?* t?i nh?ng khu công nghi?p v?* b?nh vi?n, tr??ng h?c …

[?IMG]
Thùng rác nh?a 1000 l?*t

Cam kê?t vê? châ?t l???ng sa?n phâ?m
* ?ây la? sa?n phâ?m m??i 100%

* M??c gia? cu?a sa?n phâ?m tô?t nhâ?t so v??i gia? thi? tr???ng

* Châ?t l???ng sa?n phâ?m luôn ????c ?a?m ba?o va? cam kê?t v??i châ?t l??ng nh? qua?ng ca?o

* Chi?nh sa?ch giao ha?nh nhanh cho?ng va? luôn ?u?ng v??i li?ch he?n v??i kha?ch

* ?ô?i ngu? nhân viên luôn s??n sa?ng, nhiê?t ti?nh phu?c vu? mo?i quy? kha?ch mô?t ca?ch chu ?a?o nhâ?t

Vi?t Xanh l?* ??a ch? tin c??*y – uy t?*n phân ph?i dòng thi?t b? b?o v? môi tr??ng trong ?ó các s?n ph?m thùng rác: thùng rác ngo?*i tr?i v?i giá r? c? r? nh?t kèm theo ch?t l??ng t?t nh?t

??a ?i?m mua h?*ng
** Công Ty TNHH S?n Xu?t Vi?t Xanh **
– S?: 108 Liên Khu 10 -11 , Ph??ng Bình Tr? ?ông, Qu??*n Bình Tân, TP.HCM
Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM

HOTLINE : 098 232 4040 ( ZALO)
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
WEB : thungracnhua.net

Website: moitruongcongnghiep.vn

Blog: congnghiepvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC9WrvEetVjEjioXdPV3FG-w
Facebook: facebook.com/moitruongcongnghiep.vn
Twitter: twitter.com/Vthngctin5
Pinterest: pinterest.com/moitruongcongnghiep/
Linkedln: linkedin.com/in/moitruongcongnghiep/
WordPress: congnghiepvietxanh.wordpress.com/
Instagram: Instagram.com/moitruongcongnghiep

Chúng tôi còn h? tr? giao h?*ng ? các qu??*n khác nh?: qu??*n Bình Th?nh, qu??*n 12, qu??*n Th? ??c, qu??*n 9, qu??*n 1, qu??*n 3, qu??*n 4, qu??*n 7, qu??*n 10, qu??*n 11, qu??*n Tân Bình, qu??*n Tân Phú, huy?n Nh?* Bè, huy?n C?n Gi?, huy?n C? Chi li?n h? t?ng ??*i trên website thungracnhua.net

– Thùng rác: Thùng rác nh?a, Thùng rác HDPE, thùng rác công c?ng, thùng rác môi tr??ng, Thùng rác cá heo, thùng rác cánh c?t,thùng rác treo 55 l?*t, thùng rác g?u trúc ,thùng rác chu?t Mickey, thùng rác g?u Misa, thùng rác 120 l?*t, thùng rác 240 l?*t, thùng rác 660 l?*t, thùng rác 95 l?*t, Thùng rác 60 l?*t ,thùng phân lo?i rác, thùng rác inox, thùng rác n?p l??*t.thùng rác ??p chân,Thùng rác Composite.
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0