India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

T?ng ?? kháng cho bé v?* ng??i gi?* mùa d?ch

?ÔNG TRÙNG H??* TH?O S?Y TH?NG HOA (Freeze Dried Cordyceps) -Th?*nh ph?n: 100% ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 600 | 0.81 Per Day
T?ng ?? kháng cho bé v?* ng??i gi?* mùa d?ch


?ÔNG TRÙNG H??* TH?O S?Y TH?NG HOA
(Freeze Dried Cordyceps)
-Th?*nh ph?n: 100% ?ông trùng h? th?o s?y th?ng hoa
Adenosine: 2.64 mg/g
Cordycepin: 9.08 mg/g
-Kh?i l??ng t?nh: 10 g (2 h? x 5 g)
Tên g?i ?ông Trùng H? Th?o xu?t phát t? quan sát th?c t? ngo?*i thiên nhiên, khi v?*o mùa ?ông b?*o t??* n?m thu?c chi Cordyceps lây nhi?m lên ?u trùng c?a lo?*i sâu b??m, nh?ng (lúc n?*y nó ? d?ng côn trùng) – “?ông trùng”.
Sau ?ó h?p th? dinh d??ng t? c? th? ?u trùng ?? sinh tr??ng v?* phát tri?n v?* l?*m ch?t v??*t ch?. ??n mùa h? khi g?p ?i?u ki?n thu??*n l?i m?c ra qu? th? n?m trên xác v??*t ch? ? d?ng cây n?m – “H? th?o”.
?ông trùng h? th?o có nhi?u lo?i, th?c t? trên th? gi?i có 507 lo?*i trùng th?o. Ch?ng Cordyceps Militaris ?ã ???c nghiên c?u v?* nuôi tr?ng th?*nh công b?i các nh?* khoa h?c M? t? n?m 1973 v?* ???c ch?ng minh có h?*m l??ng d??c ch?t v?* tác d?ng sinh h?c t??ng t? nh? ch?ng Cordyceps Sinensis ngo?*i t? nhiên v?* không th? nuôi tr?ng.
NH? TH? NÀO LÀ ?ÔNG TRÙNG H??* TH?O CÔNG NGH? NH?T B?N?
Quá trình khai thác ?ông trùng h? th?o Tây T?ng r?t v?t v?, khó kh?n v?* s? l??ng ng?*y c?*ng khan hi?m. Vì v??*y các nh?* khoa h?c, ?i ??u l?* M? v?* Nh??*t b?n, ?ã nghiên c?u th?*nh công trong vi?c nuôi c?y ?ông Trùng H? Th?o trong môi tr??ng phòng th?* nghi?m.
Nh??*t B?n l?* n??c ?i ??u trong vi?c ho?*n thi?n Công Ngh? NUÔI C?Y MÔ PH?NG TRÊN SÂU, NH?NG T?M cho ra s?n ph?m g?n gi?ng ?ông Trùng H? Th?o t? nhiên, v?i xác su?t 80-90%, cho h?*m l??ng D??c Ch?t cao g?p nhi?u l?n so v?i nuôi c?y trên C? Ch?t nh?: g?o l?t, khoai tây, n??c d?a h?p ch?*n,…
Sau nhi?u n?m h?p tác v?* nghiên c?u v?i các ??i tác t?i Nh??*t B?n, Công ty THNN SX TM H??*NG TH?NH ?ã ??a công ngh? s?n xu?t ?ông Trùng H? Th?o v? Vi?t Nam v?* cho ra nh?ng s?n ph?m ?ông Trùng H? Th?o ch?t l??ng ph?c v? cho ??i s?ng c?a ng??i Vi?t v?i giá c? h?p lý.
TÁC D?NG C?A ?ÔNG TRÙNG H??* TH?O.
Theo nghiên c?u, các nh?* khoa h?c phát hi?n ra r?ng ?ông Trùng H? Th?o ch?a r?t nhi?u nh?ng h?p ch?t có tác d?ng sinh h?c ??c bi?t. V?* d? nh? nó có ch?a th?*nh ph?n protein, khi phân h?y s? t?o ra 17 lo?i axit amin m?* c? th? con ng??i không th? t? t?ng h?p ???c, hay l?* vitamin, khoáng ch?t, vi l??ng… ??c bi?t, các nh?* khoa h?c d?n tìm ra 2 lo?i ho?t ch?t vô cùng ??c bi?t l?* cordycepin v?* adenosine.
T? lâu, y h?c c? truy?n ?ã coi ?ông trùng h? th?o l?* lo?i th?o d??c quý mang nhi?u công d?ng th?n kì v?i h?u h?t ??i t??ng:
??i v?i ph? n?:
Trong ?ông trùng h? th?o ch?a các th?*nh ph?n: Protein, Axit nucleic, Saponin.. v?* ??c bi?t l?* Cordycepic acid, Adenosine có tác d?ng t?ng tu?n ho?*n máu l?*m ??p da, gi?m s? lão hóa cho phái ??p.
??i v?i ??*n ông:
Theo các phân t?*ch hóa h?c, ?ông trùng h? th?o t??i Tây T?ng có kh? n?ng l?*m t?ng n?ng ?? 17-hydroxy-corticosteroid v?* 17-ketosteroid trong c? th?, giúp c?i thi?n ??i s?ng tình d?c v?* t?ng c??ng s? d?o dai khi quan h?, phòng tránh v?* h? tr? ?i?u tr? tình tr?ng suy th??*n, y?u sinh lý, r?i lo?n c??ng d??ng, xu?t tinh s?m, li?t d??ng,…. B?i v??*y, lo?i th?o d??c n?*y còn l?* th?n d??c cho phái m?nh, giúp các quý ông l?y l?i phong ?? v?n có.
??i v?i ng??i gi?*:
??i v?i ng??i cao tu?i, các ch?c n?ng trong c? th? b? suy gi?m nên d? gây ra các b?nh trong l?c ph? ng? t?ng. S??* d?ng ?ông trùng h? th?o t??i Tây T?ng giúp ng??i gi?* nâng cao h? mi?n d?ch, t?ng c??ng tr?* nh? v?* h?n ch? m?c b?nh.
??i v?i tr? em:
S??* d?ng ?ông trùng h? th?o cho tr? em suy dinh d??ng có tác d?ng thúc ??y quá trình trao ??i ch?t c?a c? th? di?n ra nhanh h?n, giúp tr? d? h?p thu ch?t dinh d??ng. Tuy nhiên, tr? d??i 5 tu?i không nên s??* d?ng ?ông trùng h? th?o.
??i v?i ng??i m?c b?nh:
?ông trùng h? th?o ch?a nhi?u ho?t ch?t giúp b?o v? c? th? v?* phòng ch?ng các b?nh v?: huy?t áp, th??*n, tim m?ch…. Bên c?nh ?ó, còn l?*m t?ng c??ng n?i ti?t t?, gi?m sinh tr??ng v?* di c?n c?a kh?i u. B?nh nhân b? viêm ph?i, viêm ph? qu?n, suy th??*n, tim m?ch, huy?t áp th?p, m? máu cao, y?u sinh lý, ung th?… khi s??* d?ng ?ông Trùng H? Th?o s? th?y các tri?u ch?ng b?nh thay ??i rõ r?t theo chi?u h??ng t?*ch c?c.
Quan tr?ng h?n l?* trong sinh kh?i ?ông trùng h? th?o có nhi?u ch?t ho?t ??ng sinh h?c m?* các nh?* khoa h?c ?ang phát hi?n d?n d?n ra nh? các ti?n b? c?a ng?*nh hoá h?c các h?p ch?t t? nhiên. Nhi?u ho?t ch?t n?*y có giá tr? d??c li?u cao. Trong ?ó ph?i k? ??n ax?*t cordiceptic, cordycepin, adenosin, hydroxyethyl-adenosin. ?áng chú ý h?n c? l?* nhóm ho?t ch?t HEAA (Hydroxy-Etyl-Adenosin- Analogs). ?ông trùng h? th?o còn có ch?a nhi?u lo?i vitamin (trong 100 g ?ông trùng h? th?o có 0,12 g vitamin B12; 29,19 mg vitamin A; 116,03 mg vitamin C, ngo?*i ra còn có vitamin B2 (riboflavin), vitamin E, vitamin K…)
S?N PH?M C?A CHÚNG TÔI :
?ÔNG TRÙNG H??* TH?O S?Y TH?NG HOA
R??U ?ÔNG TRÙNG H??* TH?O
M?T ONG ?ÔNG TRÙNG H??* TH?O
-CÔNG TY TNHH D?CH V? H??*NG TH?NH
-??a ch?: 940 ???ng D16, The Oasis 3, VSIP 1, Ph??ng An Phú, Th?*nh ph? Thu??*n An, T?nh Bình D??ng, Vi?t Nam
-Xu?t x?: Vi?t Nam Origin: Viet Nam
-S?n xu?t t?i: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH D?CH V? H??*NG TH?NH
-??a ch?: s? 55 ???ng lê ??i H?*nh, Ph??ng L?c Phát, Th?*nh ph? B?o L?c, T?nh Lâm ??ng, Vi?t Nam
-Phòng tr?ng b?*y: 1148, Cách M?ng Tháng 8, ph??ng Phú Th?, Th?*nh Ph? Th? D?u M?t, t?nh Bình D??ng.
-?i?n tho?i: (Tel) 0977753749 – 0966 888 664
-E-mail: huongthinhdongtrung@ gmail.com
-Website: huongthinhdongtrung.com
huongthinhdongtrung.com/quy-trinh/
huongthinhdongtrung.com/product/dong-trung-ha-thao-say-thang-hoa/
huongthinhdongtrung.com/dong-trung-ha-thao-cao-cap-huong-thinh/
huongthinhdongtrung.com/lien-he/

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0