India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

T?m lót s?*n nh?a, s?*n nh?a sân kh?u

t?m lót s?*n nh?a, s?*n nh?a sân kh?u S?n xu?t s?*n nh?a, t?m lót s?*n nh?a, s?*n nh?a sân kh?u .....
  #1  
11-25-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 484 | 0.72 Per Day
T?m lót s?*n nh?a, s?*n nh?a sân kh?u


t?m lót s?*n nh?a, s?*n nh?a sân kh?u

S?n xu?t s?*n nh?a, t?m lót s?*n nh?a, s?*n nh?a sân kh?u

S?*n nh?a có th? s??* d?ng h?n 100 l?n, giá ??t h?n g?p ba l?n côppha g?

S??* D?ng t?i h?i ch?, t?m lót sân kh?u

Cho châ?t l??ng bê? m??t bê tông cao

[?IMG]

[?IMG]

V?i k?t c?u ??c bi?t b?n v?ng t? bên trong giúp cho s? ch?u l?c c?a ??*, s?*n ? m?c ?? cao. B? m?t cáng láng v?i các c?nh vuông góc, c?nh nét giúp cho vi?c k?*n kh?*t v?* gi? nguyên ch?t l??ng b? m?t xuyên su?t qua nhi?u công trình v?i m??*t ?? tái s??* d?ng có th? lên ??n h?*ng tr?m l?n.
VI?t Xanh không ng?ng nghiên c?u ?? c?i ti?n ch?t l??ng, s?n ph?m T?m lót nh?a ?ã ???c Trung tâm K? thu??*t Tiêu chu?n ?o l??ng Ch?t l??ng 3 (Quatest 3) th??* nghi?m v?* ch?ng nh??*n ??t các tiêu ch?* k? thu??*t theo tiêu chu?n Vi?t Nam – TCVN 7690:2005.

[?IMG]
Ch?*nh sách b?o h?*nh v?* cam k?t c?a VI?T XANH ??i v?i s?n ph?m:
– T?t c? s?n ph?m ch?*nh hãng ??u có logo Vi?t Xanh in chìm trên n?p v?* ???c dán tem b?o h?*nh theo tiêu chu?n.
– S?n ph?m ch?*nh hãng, m?i 100%, giao h?*ng t?i t??*n ??a ch? khách h?*ng.
– ??i ng? bán h?*ng t? v?n nhi?t tình, giao h?*ng nhanh chóng chuyên nghi?p sau khi nh??*n ???c thông tin yêu c?u mua h?*ng c?a b?n.
Vi?t Xanh l?* ??a ch? tin c??*y – uy t?*n phân ph?i dòng thi?t b? b?o v? môi tr??ng trong ?ó các s?n ph?m thùng rác:thùng rác ngo?*i tr?iv?i giá r? c? r? nh?t kèm theo ch?t l??ng t?t nh?t.
??a ?i?m mua h?*ng
** CÔNG TY TNHH SX VI?T XANH **
– S?: 108 Liên Khu 10 -11 , Ph??ng Bình Tr? ?ông, Qu??*n Bình Tân, TP. HCM.

B?ng ?? Công Ty Vi?t Xanh
Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 098 232 4040 ( ZALO)
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
WEB : thungracnhua.net
Website: moitruongcongnghiep.vn
Blog: congnghiepvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC9WrvEetVjEjioXdPV3FG-w
Facebook: facebook.com/moitruongcongnghiep.vn
Twitter: twitter.com/Vthngctin5
Pinterest: pinterest.com/moitruongcongnghiep/
Linkedln: linkedin.com/in/moitruongcongnghiep/
WordPress: congnghiepvietxanh.wordpress.com/
Instagram: Instagram.com/moitruongcongnghiep
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0