India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

S?p m? b??n vinhomes grand park qu?n 9 ( vincity) – c??n c??c su?t ???p cu?i gd 1

Vincity ch?*nh th?c ??i tên th?*nh Vinhomes Sapphire V? tr?* tri?n v?ng b??*c nh?t ?ông S?*i Gòn - Singapore th? .....
  #1  
04-07-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 152 | 0.54 Per Day
S?p m? b??n vinhomes grand park qu?n 9 ( vincity) – c??n c??c su?t ???p cu?i gd 1


Vincity ch?*nh th?c ??i tên th?*nh Vinhomes Sapphire V? tr?* tri?n v?ng b??*c nh?t ?ông S?*i Gòn - Singapore th? 2 t?i Vi?t Nam.
P10 Investment ch?*nh th?c phân ph?i d? án Vinhomes Grand Park ( Vincity) ??n quý khách h?*ng.
S? h?u c?n h? Vinhomes Grand Park ( Vincity ) qu??*n 9 ch? thanh toán ch? 30%, ngân h?*ng h? tr? 18 tháng ??u không lãi su?t, ngân h?*ng cho vay lên t?i 70% trong 35 n?m.
?? ???c t? v?n v? d? án, vui lòng liên h? HOTLINE PKD: 0961 529 629 ho?c truy c??*p website: vincitygrandpark-hcm.com
THÔNG TIN D? ÁN:
• Ch? ??u t?: T??*p ?o?*n Vingroup.
• Nh?* th?u xây d?ng ch?*nh: Coteccons.
• T?ng di?n t?*ch d? án: 365 ha.
• V? tr?*: ???ng Nguy?n Xi?n giao v?i Ph??c Thi?n, Ph??ng Long Bình, Qu??*n 9, TP. H? Ch?* Minh.( Cù lao Ph??c Thi?n c?)
• M??*t ?? xây d?ng : T? 20 – 25%
• Chi?u cao t?ng c?n h?: T? 22 – 25 t?ng
• T?ng s? c?n h?: 50.000 c?n, t? 01 ??n 03 phòng ng? (t? 35 – 92 m2).
• Lo?i hình s?n ph?m khác: g?m 3.000 c?n nh?* ph? (t? 100 – 150m2), bi?t th? (t? 200 – 400m2) v?* dinh th?, shophouse ( t? 100 – 250m2)
• Pháp lý: S? H?ng
• Th?i gian s? h?u: Ng??i Vi?t Nam (s? h?u lâu d?*i) – Ng??i n??c ngo?*i (50 n?m)
• Kh?i công xây d?ng: Quý 4/2018.
• M? bán: ??u Quý II/2019.
• D? ki?n b?*n giao: Quý 4/2020.
Ngân h?*ng Techcombank cho vay lên ??n 80% giá tr? B?S, mi?n tr? g?c & lãi trong 2 n?m ??u, th?i h?n vay lên t?i 35 n?m.
N?m th? 3 tr? ?i tr? góp t? 5 - 6 tri?u/tháng = ti?n thuê nh?* v?i di?n t?*ch t??ng ???ng. Ho?c cho thuê 5 - 6tr/1 tháng, ti?n thuê t? tr? góp cho ch?*nh c?n nh?* ?ó.
TI?N ÍCH D? ÁN:
Liên k?t vùng:
Vincity Qu??*n 9 to? l?c t?i ???ng Nguy?n Xi?n giao Ph??c Thi?n, Ph??ng Long Bình & Long Th?nh M?, Qu??*n 9, Th?*nh Ph? H? Ch?* Minh.
Khu v?c n?*y xung quanh khu c?n h? Vinhome Vincity Qu??*n 9 trong th?i gian qua ?ã t?o nên m?t l?*n sóng b?t ??ng s?n v?* h?*ng lo?t d? án c?a nh?ng ch? ??u t? l?n tri?n khai, ??c bi?t l?* h? t?ng k?t n?i giao thông ng?*y c?*ng ??ng b?, hi?n ??i. Thêm n?a theo ??nh h??ng c?a Th?*nh Ph? H? Ch?* Minh, Qu??*n 9 l?* l?* qu??*n trung tâm c?a Th?*nh Ph? Sáng T?o Thông Minh g?m (Qu??*n 2, Qu??*n 9 v?* Th? ??c).
• K?t n?i cao t?c S?*i Gòn – Long Th?*nh D?u Giây ch? trong v?*i phút ?? t?i vùng ?ông Nam B?.
• ???ng Mai Ch?* Th? k?t n?i v?i h?m Th? Thiêm sang ??n ??i l? ?ông – Tây k?t n?i Vinhomes Qu??*n 9 v?* Qu??*n 2 v?i trung tâm Th?*nh Ph? ch? m?t có 20 phút v?* k?t n?i vùng Tây Nam B?.
• Tuy?n ???ng V?*nh ?ai 2 k?t n?i v?i c?u Phú M? v?i ??i l? Nguy?n V?n Linh v?* Tuy?n cao t?c HCM – Trung L??ng.
• Nhanh chóng k?t n?i t?i Khu vui ch?i – gi?i tr?* du l?ch Khoang Xanh Su?i Tiên ch? trong 10 phút.
• K?t n?i t?i khu công ngh? cao trong 5 phút.
• Tuy?n ???ng cao t?c (Metro) s? ???c ??a v?*o khai thác n?m 2020 t? khu v?c Su?i Tiên t?i trung tâm Th?*nh ph? ch? m?t t?m 20 phút v?* l?* ?i?m nh?n ??c bi?t giúp gia t?ng giá tr? d? án trong t??ng lai khi cócác tuy?n Metro ?i qua.
• Khu th? thao – sân Golf R?ch Chi?c ch? trong vòng 15 phút di chuy?n.
Ti?n ?*ch n?i khu:
• Khu th? thao ngo?*i tr?i d? án Vincity Grand Park.
• H? th?ng tr??ng h?c qu?c t? liên c?p t? Vinschool liên thông t? m?u giáo lên c?p 3.
• H? th?ng tr??ng ??i h?c Vinuni v?i tiêu chu?n qu?c t? l?n ??u tiên ra m?t t?i TP. H? Ch?* Minh.
• B?nh vi?n ?a khoa qu?c t? Vinmec trang thi?t b? ngo?i nh??*p hi?n ??i nh?t Vi?t Nam cùng v?i ??i ng? y Bác S? kinh nghi?m v?* có chuyên môn cao.
• Trung tâm th??ng m?i Vincom h? th?ng mua s?m, ?n u?ng, vui ch?i gi?i tr?*...
• H? th?ng siêu th? Vinmart v?* c??*a h?*ng ti?n ?*ch Vinmart +.
• Công viên cây xanh có di?n t?*ch l?n nh?t ?ông Nam có di?n t?*ch lên t?i 50 hécta.
• V?i h?*ng tr?c H? b?i ngo?*i tr?i.
• H? c?nh quan...
• Khu công viên vui ch?i ngo?*i tr?i d?*nh cho tr? em.
• Khu sinh ho?t c?ng ??ng,
• H? th?ng sân th? thao ngo?*i tr?i bao g?m 49 sân bóng ?á, bóng truy?n, bóng r?, c?u lông, tennis.
• H? th?ng an ninh b?o v? luôn trong tình tr?ng giám sát v?* h? th?ng camera 24/24.
• V?* còn r?t r?t nhi?u các d?ch v? ti?n ?*ch khác...
??ng ký nh??*n t? v?n v?* gi? ch? ngay t?i vincitygrandpark-hcm.com/ ho?c liên h? hotline PKD: 0961 529 629 ?? bi?t thêm thông tin!
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0