India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

S?a non l?* gì? Tìm hi?u S?a non Colostrum

S?a non l?* gì? S?a non ti?ng Anh l?* Colostrum, l?* nh?ng gi?t s?a ??u tiên c?a c? th? m? .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 530 | 0.76 Per Day
S?a non l?* gì? Tìm hi?u S?a non Colostrum


S?a non l?* gì?
S?a non ti?ng Anh l?* Colostrum, l?* nh?ng gi?t s?a ??u tiên c?a c? th? m? ti?t ra trong kho?ng 48 ti?ng ngay sau khi sinh con. S?a non t? nhiên ???c v?* nh? món qu?* dinh d??ng quý giá nh?t, thiêng liêng nh?t c?a m? d?*nh cho con th? khi m?i ch?*o ??i.
S?a non r?t gi?*u kháng th? t? nhiên, do ?ó, khi nói ??n s?a non, ng??i ta th??ng ngh? ngay ??n kháng th? giúp cho bé t?ng c??ng s?c ?? kháng, t?ng c??ng h? mi?n d?ch.
S?a non r?t quý l?* b?i vì trong s?a non có ch?a ??y ?? các ch?t dinh d??ng c?n thi?t, không ch? giúp cho bé t?ng s?c ?? kháng t? nhiên, m?* còn ch?a nhi?u vitamin, khoáng ch?t giúp bé v?a kh?e m?nh, v?a phát tri?n to?*n di?n.
S?a non Úc Wealthy Health ch?a t?i 20% kháng th? IgG 3333mg, l?* lo?i kháng th? có ý ngh?a trong vi?c t?ng c??ng s?c ?? kháng v?* h? mi?n d?ch, giúp ph?c h?i s?c kh?e nhanh chóng cho ng??i b?nh.
S?a non cho bé t? Úc Wealthy Health l?* s?n ph?m duy nh?t ch?a 5 lo?i kháng th? g?m: IgG, v?* 4 lo?i kháng th? IgM, IgA, IgD, IgE (4 lo?i kháng th? n?*y l?* các kháng th? giúp b?o v? c? th? ??i v?i tác nhân gây b?nh liên quan ??n ???ng hô h?p, tiêu hóa, h? mi?n d?ch, giúp c? th? ch?ng l?i vi khu?n, n?m, v?* m?m b?nh)
S?a non Úc Wealthy Health ch?a các y?u t? t?ng tr??ng (Growth Factor - Giúp t?ng tr??ng kh?e m?nh, ph?c h?i s?c kh?e nhanh chóng), Protein, Sodium, Canxi, Vitamin A, Vitamin D v?* nhi?u acid amin thi?t y?u khác.
??c bi?t, S?a non Úc Wealthy Health ch?a h?*m l??ng cao Lactoferrin m?* ?a s? các lo?i s?a non khác không có ho?c có v?i h?*m l??ng th?p. Lactoferrin l?* m?t lo?i Protein liên quan ??n ph?n ?ng mi?n d?ch c?a c? th? v?i các b?nh nhi?m trùng gây ra b?i vi khu?n vi rút v?* n?m. Do ?ó, Lactoferrin l?*m vô hi?u hóa các vi khu?n v?* vi rút gây b?nh, v?* giúp t?ng c??ng s?c kh?e h? c? x??ng.
S?a non Úc Wealthy Health ???c s?n xu?t t? lo?i s?a non t?t nh?t c?a bò ? Úc (ch? s??* d?ng t? nh?ng con bò ch? ???c ?n c? m?* không ?n th?c ?n công nghi?p). T?i Úc, vi?c s??* d?ng kháng sinh v?* hormones cho bò b? c?m tuy?t ??i.

Công d?ng c?a s?a non Úc Wealthy Health
Ø Giúp b? sung kháng th?, nâng cao h? mi?n d?ch, t?ng c??ng s?c ?? kháng, b?o v? c? th?.
Ø Giúp phòng tránh b?nh th??ng g?p nh? nhi?m khu?n, n?m, viêm ???ng hô h?p, c?m l?nh, cúm, s?t
Ø H? tr? tiêu hóa, giúp h?p thu th?c ?n t?t h?n, duy trì h? tiêu hóa kh?e m?nh, nh? ?ó s? c?m th?y ?n u?ng ngon mi?ng, h?p thu dinh d??ng t?t h?n v?* t?ng cân ??u
Ø K?*ch th?*ch s? phát tri?n c?a t? b?*o ru?t, b?o v? th?*nh ru?t.
Ø Giúp ph?c h?i c? b?p khi t??*p luy?n th? thao
Ø Thúc ??y t?ng tr??ng v?* phát tri?n các bi?u mô, s?n, x??ng, c?, b? sung canxi, vitamin, protein, v?* khoáng ch?t
T?i sao s?a non l?i quan tr?ng?
S?a non Colostrum không ch? t?t cho tr? m?* còn t?t cho nh?ng bé trên 12 tu?i v?* v?i c? th? tr??ng th?*nh. Sau giai ?o?n d??*y thì, s? t?ng tr??ng v?* vi?c s?n xu?t các y?u t? mi?n d?ch c?a c? th? s? gi?m d?n. S?a non l?* ngu?n duy nh?t ch?a nh?ng y?u t? mi?n d?ch t? nhiên, k?*ch th?*ch s? tái t?o mô, ??t cháy m? trong c? th? ?? t?o ra n?ng l??ng v?* h?n ch? quá trình lão hóa
Ng??i l?n, ng??i gi?* có th? dùng s?a non?
S?a non Úc Wealthy Health th?*ch h?p cho m?i ng??i. ? nh?ng ng??i cao tuô?i s??* d?ng Colostrum th??ng xuyên giúp l?*m châ?m s? gi?* hóa c?a c? thê?, gi?m l??ng m? trong c? thê?, giúp mâ?t ?ô? x??ng v?* khô?i l??ng c?a c? b?p t?ng, da tr? nên d?*y v?* ??*n hô?i h?n ... T? ?ó giúp tr? hóa c? th? m?t cách t? nhiên. S?a non t?ng c??ng s?c ?? kháng mi?n d?ch cho c? th? tránh kh?i các tác nhân ô nhi?m môi tr??ng nh? hi?n nay, v?* th?*ch h?p v?i m?i ??i t??ng.
H??ng d?n s??* d?ng
Tr? em 2-6 tu?i: M?i l?n s??* d?ng 1 mu?ng 10g, 1-2 l?n/ ng?*y
Tr? em 6-12 tu?i: M?i l?n s??* d?ng 2 mu?ng 10g, 1-2 l?n/ ng?*y
Tr? em t? 12 tu?i v?* ng??i l?n: M?i l?n s??* d?ng 3 mu?ng 10g, 1-2 l?n/ ng?*y.
Cách pha cho 1 mu?ng s?a b?t 10g:
Cho 1 mu?ng s?a b?t v?*o ly, ?? 5-10 ml n??c l?nh, khu?y th?*nh b?t s?t. ?? kho?ng 50ml n??c ?m 35-40 ?? C, khu?y ??u. Nên u?ng ngay sau khi pha. Có th? t?ng gi?m l??ng n??c tùy theo kh?u v?.
Thông tin d? ?ng: kh? n?ng gây d? ?ng cho nh?ng ng??i m?n c?m v?i th?*nh ph?n c?a s?a.
H??ng d?n b?o qu?n: B?o qu?n n?i khô ráo, thoáng mát, tránh ti?p xúc tr?c ti?p v?i hóa ch?t. S??* d?ng trong vòng 30 ng?*y sau khi m? h?p.
Thông tin v? nh?* s?n xu?t:
S?a non colostrum milk powder Úc Wealthy Health l?* s?n ph?m c?a Công ty Universal Pharmaceuticals, ???c th?*nh l??*p n?m 1995, l?* m?t trong nh?ng nh?* s?n xu?t có ?nh h??ng nh?t trong ng?*nh công nghi?p b? sung s?c kh?e t?i Úc
Universal Pharmaceuticals s? h?u Ch?ng nh??*n v? ch?t l??ng v?* qu?n lý nh? Ch?ng nh??*n cGMP, HACCP, Asia Export, Ch?ng nh??*n s?n ph?m ?áp ?ng quy ??nh an to?*n s?c kh?e do TGA c?p v?* giám sát ch?t ch?,…
Universal Pharmaceuticals luôn tuân th? tiêu chu?n cGMP c?a Úc ?? s?n xu?t các s?n ph?m ch?t l??ng cao nh?t v?i các thi?t b? ??ng c?p th? gi?i.
T?t c? nguyên li?u thô v?* ?óng gói c?a Universal Pharmaceuticals ??u có ngu?n g?c t? các nh?* cung c?p ???c c?p phép b?i TGA.
M?i lô nguyên li?u ??u ???c ki?m tra b?i các phòng th?* nghi?m ??c l??*p v?i kh? n?ng truy xu?t ngu?n g?c rõ r?*ng, c? th?
Universal Pharmaceuticals s??* d?ng nguyên li?u t? nhiên thu?n khi?t nh?t ?? t?o ra các s?n ph?m b? d??ng v?* t?t nh?t cho s?c kh?e ng??i tiêu dùng
Th??ng hi?u Wealthy Health ?ang ???c bán r?ng rãi kh?p các c??*a h?*ng, hi?u thu?c trên kh?p n??c Úc v?* ???c các chuyên gia s?c kh?e khuyên dùng. Sau 25 n?m phát tri?n, s?n ph?m c?a Universal Pharmaceuticals ???c ng??i tiêu dùng Úc ch?p nh??*n r?ng rãi.
Công ty TNHH XNK Tâm An Gia l?* ??n v? nh??*p kh?u v?* phân ph?i ??c quy?n S?a non Wealthy Health Úc t?i Vi?t Nam
Quý khách h?*ng liên h? Nh?* phân ph?i g?n nh?t ?? ??t h?*ng.
?i?n tho?i: 0938 697 627


T? KHÓA:
S?a non úc, s?a non cho bé, s?a non colostrum, s?a non úc wealthy health
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0