India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Nh?* tr? ký túc xá 354/21 lý th??ng ki?t p14 qu??*n 10.liên h? a hi?p

Giúp lao ??ng công nhân ?n ??nh ch? ? giá 700k/th Th?u hi?u ???c nh?ng khó kh?n c?a ng??i lao .....
  #1  
03-20-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 152 | 0.54 Per Day
Nh?* tr? ký túc xá 354/21 lý th??ng ki?t p14 qu??*n 10.liên h? a hi?p


Giúp lao ??ng công nhân ?n ??nh ch? ? giá 700k/th
Th?u hi?u ???c nh?ng khó kh?n c?a ng??i lao ??ng, Nh?* tr? ký túc xá 354/21 lý th??ng ki?t p14 qu??*n 10
h? tr? nh?* ? ký túc xá giá r? cho b?n. Trong ?ó l?* tiêu chu?n phòng máy l?nh wifi ??y ?? ti?n nghi , hi?n h? th?ng nh?* tr? mình n?i có g?n 10.000 lao ??ng ?ang l?*m vi?c t?i các qu??*n, TP HCM.
N?u b?n l?* lao ??ng ?ang tìm nh?* tr? r?, xác ??nh ch? ? r? l?* r?t quan tr?ng v?i lao ??ng CN .ngo?*i ti?n thuê h?*ng tháng 700k/th nh?* tr? ký túc xá h? tr? b?n v? cu?c s?ng ch?n ga g?i n?m. m?t ph?n chi ph?* thuê tr? ???c giãm cho nh?ng ng??i không ? trong trong tháng 15 ng?*y. V?i chi ph?* thuê tr? ? khu v?c qu??*n 10 Giá 700k/th m?c h? tr? n?*y c?ng ph?n n?*o san s? gánh n?ng chi ph?* sinh ho?t c?a ng??i lao ??ng, CN.
H? th?ng nh?* tr? ktx c?ng ?ã n? l?c t? ch?c các khu l?u trú các qu??*n cho ng??i lao ??ng thu nh??*p th?p CN. ch? nh?* tr? luôn ?n ??nh giá thuê phòng tr? ktx ,ng??i lao ??ng CN ???c thuê lâu d?*i. Các khu l?u trú nh? th? ??u ph?i ?áp ?ng ?? các tiêu ch?* v? không gian sinh ho?t, an ninh,
nâng cao ??i s?ng tinh th?n, .v??*y b?n c?n thì g?i cho a hi?p v?* d?n v?*o ? luôn.
??n nay, chúng tôi ?ã t?o l??*p ???c 28 khu l?u trú ? nhi?u qu??*n, huy?n. Trong th?i gian t?i, chúng tôi s? ti?p t?c nhân r?ng mô hình n?*y ?? góp ph?n ?n ??nh ??i s?ng cho thanh niên lao ??ng CN trên ??a b?*n TP HCM.
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0