India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

M?m ???*u n?*nh lecithin l?* gì? công d?ng c?a viên u?ng m?m ???*u n?*nh

M?M ??U NÀNH LECITHIN LÀ GÌ? CÔNG D?NG C?A VIÊN U?NG M?M ??U NÀNH ??I V?I S?C KH?E C?A PH? .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 600 | 0.81 Per Day
M?m ???*u n?*nh lecithin l?* gì? công d?ng c?a viên u?ng m?m ???*u n?*nh


M?M ??U NÀNH LECITHIN LÀ GÌ? CÔNG D?NG C?A VIÊN U?NG M?M ??U NÀNH ??I V?I S?C KH?E C?A PH? N? NH? TH? NÀO?
+ Lecithin l?* th?*nh ph?n ch?t béo ch? y?u trong m?i t? b?*o c?a c? th? con ng??i. Lecithin t? ngu?n ???*u n?*nh l?* m?t ph?c h?p c?a phosphatides. Lecithin c?n thi?t cho c?u trúc c?a m?*ng t? b?*o, v?* cho v? não v?* h? th?ng th?n kinh. M?c Dù lecithin l?* ch?t béo, nh?ng nó l?i tan ph?n n?*o trong n??c, th? nên nó ho?t ??ng nh? m?t th?*nh ph?n nh? t??ng hóa. T?*nh nh? t??ng hóa n?*y có tác d?ng l?*m t?ng thêm t?*nh tr? li?u c?a phospholipid, v?* giúp nh? t??ng hóa cholesterol v?* ch?t béo trong máu, vì v??*y có công d?ng duy trì cholesterol ? m?c bình th??ng, kh?e m?nh.
+ Lecithin l?*m t?ng kh? n?ng h?p th? th?c ?n, l?* môi tr??ng hòa tan t?t các vitamin A, D, E, K. B?i vì Lecithin tinh chi?t t? ???*u n?*nh l?* m?t lo?i phospholipid c?ng l?* m?t lo?i ch?t béo, nên góp ph?n t?o nên v? béo ??c tr?ng c?a s?a ???*u n?*nh nh?ng không ph?i l?* h??ng ???*u n?*nh. Lecithin tham gia c?u t?o m?*ng t? b?*o, t?i ru?t lecithin nh? t??ng hóa giúp h?p thu ch?t béo v?* các vitamin A, D, E, K. Lecithin còn l?* nhân t? k?*ch th?*ch sinh tr??ng v?* gi?i ??c t?t
??I T??NG S? D?NG:
Ph? n? mu?n s??* d?ng m?m ???*u n?*nh t?ng vòng 1 an to?*n v?* hi?u qu?
Ng??i béo, m? máu cao
Ng??i b? gan nhi?m m?
Ng??i b?nh ti?u ???ng
N? gi?i da khô, m?n tr?ng cá, t?*n nhang
N? gi?i tu?i ti?n mãn kinh, mãn kinh có các tri?u ch?ng: da nh?n, s?m, nám, s?c m?t không t??i, tóc khô x?, d? r?ng, b?c h?a, m?t ng?, t?*ch m? b?ng, loãng x??ng.
S?N PH?M M?M ??U NÀNH WEALTHY HEALTH LECITHIN 1200MG
Lecithin Wealthy Health do Công ty Universal Pharmaceutials Úc s?n xu?t. Th??ng hi?u Wealthy Health l?* 1 trong nh?ng th??ng hi?u h?*ng ??u v? ch?m sóc s?c kh?e t?i Úc. Universal Pharmaceutials chuyên cung c?p nh?ng s?n ph?m ch?m sóc s?c kh?e t?t nh?t. Các s?n ph?m c?a hãng ??u ???c ch?ng nh??*n 100% Australian Made do h?n 250 d??c s? v?* các chuyên gia s?c kh?e nghiên c?u ra.
S?n ph?m viên u?ng m?m ???*u n?*nh Úc WEALTHY HEALTH Lecithin 1,200mg d?ng viên nang cung c?p li?u l??ng cao Lecithin ? d?ng viên nang ti?n l?i
CÔNG D?NG:
– Giúp c?i thi?n nhanh chóng các tri?u ch?ng do thi?u h?t n?i ti?t t? Estrogen ? ph? n? nh? Khô âm ??o, b? gi?m ham mu?n tình d?c, t?*ch m? b?ng, b? xu?ng s?c, b?c h?a hay m?t ng?, loãng x??ng.
– H?n ch? hi?n t??ng lão hoá, gi?m các d?u hi?u nh?n trên da, gi?m các v?t nám, t?*n nhang, giúp da c?ng ??p m?n m?*ng, s?c m?t h?ng h?*o t??i t?n.
– Giúp gi?m cholesterol trong máu, h? tr? ng?n ng?a các b?nh lý tim m?ch, h?n ch? r?ng tóc.
– Giúp tim kh?e m?nh, giúp c?i thi?n h? th?n kinh, b?o v? các b? ph??*n nh? gan, th??*n. ??ng th?i l?* m?t ch?t tr? giúp vô giá cho nh?ng ng??i ?ang ?n kiêng, béo phì.
– Giúp h?p thu các vitamin tan trong d?u nh? vitamin A, D , E, K t?t h?n.
– Giúp l?*m t?ng k?*ch th??c vòng ng?c an to?*n v?* hi?u qu?.
– H? tr? gi?i ??c v?* detox to?*n b? c? th?
– H? tr? ?i?u tr? hi?u qu? gan nhi?m m?
– Nâng cao kh? n?ng ph?c h?i sau các ch?n th??ng.
– Giúp gi?m nguy c? ung th?, ??c bi?t l?* ung th? vú ? ph? n?a sau mãn kinh
LI?U DÙNG:
Duy trì s?c kho? v?* l?*m ??p: Dùng 1-3 viên /1 ng?*y ngay sau khi ?n ho?c theo ch? ??nh c?a bác s?.
Kh??* ??c gan, t?ng c??ng ch?c n?ng gan: Dùng 3 viên /1 ng?*y ngay sau khi ?n ho?c theo ch? ??nh c?a bác s?.
B?O QU?N:
B?o qu?n ? n?i khô thoáng d??i 25 ?? C.
S?n ph?m ???c nh??*p kh?u v?* phân ph?i ??c quy?n b?i Công ty TNHH Xu?t nh??*p kh?u Tâm An Gia
??a ch?: 755 L?y Bán B?*ch, P. Phú Th? Hòa, Q. Tân Phú, Tp. H? Ch?* Minh.
?i?n tho?i liên h?: 0938.697.627 Mrs. Linh.
Công ty chúng tôi ?ang tìm ki?m nh?* phân ph?i v?* ??i lý trên to?*n qu?c.
R?t mong nh??*n ???c s? h?p tác c?a Quý khách!
T? khóa:
M?m ???*u n?*nh Wealthy Health, viên u?ng m?m ???*u n?*nh, m?m ???*u n?*nh t?ng vòng 1, m?m ???*u n?*nh úc
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0