India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

M??*t ong r?ng nguyên ch?t giá cao ch? không r? t?i ?ây

M??*t ong nguyên ch?t hoa b?ch ??*n l?* lo?i m??*t quý ch? duy nh?t có ? Vi?t Nam v?* Úc, .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 533 | 0.76 Per Day
M??*t ong r?ng nguyên ch?t giá cao ch? không r? t?i ?ây


M??*t ong nguyên ch?t hoa b?ch ??*n l?* lo?i m??*t quý ch? duy nh?t có ? Vi?t Nam v?* Úc, lo?*i m??*t ???c v?* ch?a bách b?nh, nâng cao s?c kh?e cho tr? em v?* ng??i cao tu?i, kéo d?*i tu?i thanh xuân.
Trên th? gi?i hi?n nay có kho?ng h?n 700 lo?i cây b?ch ??*n khác nhau, phân b? ? Úc v?* Vi?t Nam. Cây b?ch ??*n c?ng ???c tr?ng khá ph? bi?n ? Vi?t Nam, tuy nhien vi?c khai thác m??*t ong t? hoa b?ch ??*n ch?a ???c trú tr?ng. ??i v?i cây b?ch ??*n thì tinh d?u b?ch ??*n ???c coi l?* giá tr? nh?t c?a lo?i cây n?*y. Cây b?ch ??*n không ch? ???c tr?ng ?? l?y g? m?* các b? ph??*n c?a cây c?ng có nh?ng tác d?ng t?t ??i v?i s?c kh?e con ng??i.
Lá v?* v? cây b?ch ??*n ???c coi l?* m?t v? thu?c Dông y nh?: ?i?u tr? b?nh v? hô h?p, c?i thi?n h? th?ng mi?n d?ch, gi?m lo l?ng v?* stress, t?t cho l?*n da, ki?m soát v?* phòng ch?ng b?nh ti?u ???ng…
M??*t ong r?ng nguyên ch?t t? hoa b?ch ??*n do nh?ng chú ong th? ch?m ch? hút m??*t t? cây b?ch ??*n t?o nên nh?ng gi?t m??*t nguyên ch?t. Vì th?, dù cùng l?* m??*t ong, nh?ng m??*t ong hoa b?ch ??*n c?ng mang trong mình m?t v?*i ?i?m khác bi?t, ??c bi?t l?* d??c t?*nh riêng bi?t ???c ch?a s?n trong cây b?ch ??*n.
Tr??c khi chúng tôi ki?m tra l?i ?*ch c?a m??*t ong b?ch ??*n, ?i?u quan tr?ng l?* ph?i c?ng c? l?i khuyên t?t nh?t ?? mua b?t k? m??*t ong n?*o: m??*t ong ch? bi?n, siêu th? không bao gi? t?t nh? m??*t ong thô. Trên th?c t?, nh?ng th? b?n tìm th?y ? h?u h?t các c??*a h?*ng t?p hóa h?u nh? vô d?ng v? dinh d??ng v?* s?c kh?e. ?i?u ?ó b?i vì các th?*nh ph?n ch?u trách nhi?m v? l?i ?*ch c?a m??*t ong, ph?n hoa ong v?* keo ong ???c lo?i b? khi m??*t ong qua quá trình thanh trùng v?* siêu l?c nên nó s? m?n h?n trên k? v?* t?n t?i lâu h?n tr??c khi k?t tinh.
M??*t ong b?ch ??*n thô ch?a nhi?u vitamin C v?* vitamin B9 h?n nhi?u so v?i các lo?i hoa ??n s?c khác.
M??*t ong b?ch ??*n th??ng ???c s??* d?ng v?i hi?u qu? tuy?t v?i ?? ?i?u tr? ho v?* c?m l?nh c?ng nh? nhi?m trùng ???ng hô h?p trên. M?t s? nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng nó có hi?u qu? h?n so v?i xi-rô ho cho b?nh viêm h?ng, t?*nh ch?t gi?ng nh? tinh d?u b?c h?* l?*m cho nó tr? th?*nh m?t lo?i thu?c thông m?i tuy?t v?i, v?* nó có s?c m?nh m?nh m? ?? l?*m s?ch ch?t nh?y
Tác d?ng c?a m??*t ong hoa b?ch ??*n:
- ?i?u tr? các b?nh v? hô h?p. V?i b?nh c?m l?nh hay các tri?u ch?ng v? cúm thông th??ng ch? c?n u?ng m??*t ong b?ch ??*n th??ng xuyên
- T?t cho l?*n da. ??c t?*nh kháng khu?n t? nhiên c?a b?ch ??*n khi?n nó tr? th?*nh m?t ch?t lý t??ng ?? b?o v? l?*n da. U?ng m??*t ong hoa b?ch ??*n s? mang l?i hi?u qu? t?c th?i.
- Ki?m soát v?* phòng ch?ng b?nh ti?u ???ng. M??*t ong hoa b?ch ??*n còn cung c?p n?ng l??ng cho c? th?, ??c bi?t nh? v?*o l??ng ???ng t? nhiên có s?n.
- C?i thi?n h? th?ng mi?n d?ch. U?ng m??*t ong hoa b?ch ??*n giúp c? th? kh?i s? t?n công t? vi khu?n E.coli hay các n?m men gây nhi?m trùng. N?u h? th?ng mi?n d?ch c?a b?n ?ang có nguy c? y?u ?i b?i h??*u qu? c?a các ch?n th??ng hay m?t m?i thì tr?* b?ch ??*n có th? ?óng vai trò nh? m?t ch?t k?*ch th?*ch t? nhiên cho b?n
- Giúp gi?m lo l?ng v?* stress. Khi c?ng th?ng, b?n có th? u?ng m?t tách tr?* b?ch ??*n cho công hi?u r?t t?t
- M??*t ong hoa b?ch ??*ng có t?*nh kháng khu?n v?* kh??* trùng cao. B?n có th? s??* d?ng ?? l?*m s?ch v?t th??ng h?, tr? b?ng ho?c t?y t? b?*o ch?t v?* l?*m s?ch cho da.
- V?i ph? n?: Trong dân gian, có r?t nhi?u cách tr? nám nh? dùng d?u d?a, ngh? t??i, b?t ngh?, s?a chua, t?y nám... trong ?ó m??*t ong l?* th?*nh ph?n r?t l?*nh t?*nh, ch?a nhi?u vitamin v?* nhi?u khoáng ch?t có l?i cho s?c kh?e, l?* nguyên li?u ?? tr? nám khá hi?u qu?.

M??*t ong Manuka c?a Úc – th?c ph?m tuy?t v?i c?a thiên nhiên
Ti?n s? Nural Cokcetin c?a ??i h?c UTS, ng??i ??ng ??u cu?c nghiên c?u cho bi?t
“Chúng tôi r?t quan tâm ??n ??c t?*nh v? y khoa c?a m??*t ong Leptospermum (có trong m??*t ong manuka).
“?i?u l?*m cho lo?i m??*t ong n?*y tr? nên ??c bi?t l?* có th? di?t vi khu?n, ch?ng h?n nh? vi khu?n Golden Staph. Nh?ng lo?i vi khu?n n?*y có th? gây nhi?m b?nh nguy hi?m ??n t?*nh m?ng v?* có kh? n?ng kháng l?i h?u h?t các lo?i thu?c kháng sinh v?* chúng ta ?ang có hi?n nay.
“Tuy t?t c? các lo?i m??*t ong ??u có t?*nh kháng khu?n tùy m?c ??, nh?ng nh?ng lo?i m??*t ong do ong th? ph?n t? Leptospermum – m?t lo?*i th?c v??*t gi?ng cây b?i – có t?*nh kháng khu?n hi?u qu? h?n nh?ng lo?i m??*t ong khác.”
Nay chúng ta ?ã bi?t m?t s? lo?i m??*t ong c?a Úc có t?*nh kháng khu?n, v?* l?* m?t ??i th? c?nh tranh v?i m??*t ong New Zealand.
“Chúng tôi c?ng ch? ra kh? n?ng kháng khu?n c?a m??*t ong manuka Úc có th? kéo d?*i ??n v?*i n?m, v?* ?i?u n?*y trái ng??c v?i thu?c kháng sinh thông th??ng.
“?i?u n?*y r?t có ?*ch cho vi?c kéo d?*i tu?i ??i c?a s?n ph?m m??*t ong v?* l?*m cho m??*t ong không ch? hi?u qu? m?* còn l?* m?t gi?i pháp ch?a tr? v?t th??ng v?* ch?m sóc da.”
“?i?u n?*y l?* m?t phát hi?n r?t có ý ngh?a, trong tình hình các nh?* nghiên c?u ?ang tìm cách chi?n ??u v?i kh?ng ho?ng to?*n c?u v? v?n ?? kháng thu?c kháng sinh. V?* chúng tôi ?ã không th? ch?ng l?i s? nhi?m khu?n b?ng các lo?i thu?c kháng sinh ?ang có hi?n nay.
“M?t trong nh?ng lý do m?* chúng tôi quan tâm ??n kh? n?ng kháng khu?n c?a m??*t ong ?ó l?* m??*t ong không ch? di?t vi khu?n m?* vi khu?n c?ng không tr? nên t?ng s?c ?? kháng ??i v?i m??*t ong.”
Ti?n s? Cokcetin hi v?ng có th? ??y m?nh danh ti?ng m??*t ong c?a Úc. Ng?*nh công nghi?p n?*y hi?n có kho?ng 12,400 nh?* s?n xu?t m??*t ong có ??ng ký, v?i s?n l??ng lên t?i 30,000 t?n/n?m.
M??*t ong manuka không ch? di?t vi khu?n m?* vi khu?n c?ng không tr? nên t?ng s?c ?? kháng ??i v?i m??*t ong. Ti?n s? Nural Cokcetin. - ?i?u n?*y l?* ?u vi?t so v?i kháng sinh thông th??ng.
Nên tìm mua m??*t ong manuka v?i ch? s? UMF v?* MGO
N?u mu?n tìm m??*t ong manuka v?i th?*nh ph?n ho?t t?*nh, thì nên tìm các s?n ph?m có ch? s? UMF ho?c MGO. Hai ch? s? n?*y ??u liên quan ??n ??c t?*nh kháng khu?n c?a m??*t ong.
“Ch?* s? UMF – Unique Manuka Factor – l?* ch? s? v? t?*nh kháng khu?n c?a m??*t ong manuka, hay còn ???c g?i l?* NPA ? New Zealand,” b?* Cokcetin gi?i th?*ch.
M??*t ong Manuka giúp ch?a tr? các b?nh thông th??ng nh? tiêu ch?y, không tiêu, ch?ng viêm h?ng, c?m cúm, siêu vi v?* t?ng c??ng s?c ?? kháng, r?i lo?n tiêu hoá, viêm loét ??i tr?*ng, tr? m?n, l?*m m?n da.
UMF 0-4 Không phát hi?n kh? n?ng di?t khu?n
UMF 5-9 m?c th?p
UMF 10-15+ m?c h?u d?ng.
UMF 16+ tr? lên l?* m?c cao c?p.
Nh?ng nghiên c?u sau n?*y cho th?y th?*nh ph?n ch?*nh t?o ra kh? n?ng kháng khu?n ??c ?áo c?a m??*t ong Manuka l?* methylglyoxal (MGO) v?* t? ?ó MGO tr? th?*nh m?t l?* h? th?ng xác ??nh th?*nh ph?n v?* ??c t?*nh kháng khu?n c?a m??*t ong Manuka.
M??*t ong h?u c? Kangaroo Island Pure Beehive Eucalyptus Organic Honey c?a Wealthy Health
S?n ph?m m??*t ong h?u c? Kangaroo Island Pure BeeHive Eucalyptus Organic Honey c?a Wealthy Health l?* lo?i m??*t ong Manuka n?i ti?ng v?i ch? s? UMF 16+, ???c thu ho?ch t? lo?*i ong Ligurian thu?n ch?ng hút m??*t t? cây Stringybark Tea-tree (Leptospermum jingera hay còn ???c bi?t ??n l?* cây Manuka) trên ??o Kangaroo Island. ??o Kangaroo Island ?ã ???c ch?*nh ph? Úc thi?t l??*p th?*nh khu b?o t?n gen c?a ong Ligurian t? n?m 1885. Y?u t? ??a lý ?ã giúp lo?*i ong trên ??o cách ly ho?*n to?*n v?i các d?ch b?nh c?a ong trên ??t li?n, vì v??*y tuy?t ??i không có ch?t di?t khu?n ho?c b?t kì ch?t hóa h?c n?*o ???c s??* d?ng trong quá trình sinh tr??ng c?a ??*n ong n?i ?ây. M??*t ong v?* các s?n ph?m t? ong vì th? c?ng ?em l?i ?? tinh khi?t v?* ch?t l??ng tuy?t v?i nh?t.
Mô t?
M??*t ong B?ch ??*n Nguyên ch?t Cao C?p - Eucalyptus Organic Honey M??*t ong h?u c? B?ch ??*n c?a Health Kangaroo Island ???c ong Liguria thu ho?ch thu?n túy t? cây Stringybark (Leptospermum jingera), thu?c cùng m?t gi?ng Manuka. T? nh?ng n?m 1885, Kangaroo Island ?ã tr? th?*nh khu b?o t?n Ong ???c Ch?*nh Ph? ch? ??nh. Kangaroo Island hi?n nay có thu?c ??a duy nh?t ???c bi?t ??n c?a ong Ligurian thu?n túy còn l?i trên th? gi?i n?i các con ong kho? m?nh có th? ???c lai t?o. S? cô l??*p v? m?t ??a lý c?a Kangaroo Island c?ng cho phép ong t? do không b? m?c b?nh t? ong ? ??t li?n, do ?ó m??*t ong n?i ?ây không ch?a thu?c kháng sinh ho?c các hóa ch?t khác ???c s??* d?ng trong ch?n nuôi. Môi tr??ng nguyên s? c?a ??o Kangaroo l?* n?i duy nh?t còn l?i c?a th? gi?i có lo?*i ong m??*t liguria phát tri?n m?nh trên h? th?c v??*t t? nhiên c?a hòn ??o, t?o ra m??*t ong cao nh?t, gi?*u ch?t t? nhiên
- Ch?a 100% M?T ONG NGUYÊN CH?T, k?t tinh t? nhiên (crystalise), không có ch?t khác
- ?ã ???c NASAA ki?m ??nh 100% h?u c?, không h?t h?n s??* d?ng.
- Ho?t ??ng kháng khu?n ???c ch?ng nh??*n 16+ l?* n?ng ?? kháng khu?n tiêu chu?n cho c? tr? nh? v?* ng??i l?n
- Ngu?n g?c t? Khu b?o t?n Ong không b? ô nhi?m c?a ??o Kangaroo
- Không có thu?c tr? sâu v?* kháng sinh
Cách phân bi?t ch?t l??ng v?* ngu?n g?c c?a m??*t ong
M??*t ong c?a Wealthy Health có logo "Product of Australia", có ngh?a l?* các nguyên li?u c?a s?n ph?m ??u có xu?t x? t? Úc v?* s?n ph?m ???c s?n xu?t t?i Úc.
Logo NASAA Certified Organic có ngh?a l?* s?n ph?m ?ã ???c ch?ng nh??*n có ngu?n g?c ho?*n to?*n h?u c?.
Logo 16+ Tested for Antibacterial Activity có ngh?a l?* s?n ph?m ?ã ???c ki?m nghi?m có t?*nh kháng khu?n 16+, m?c cao c?p c?a m??*t ong, an to?*n v?* có kh? n?ng tr? b?nh.
CÁCH S? D?NG M?T ONG HOA B??*CH ?ÀN
M??*t ong hoa b?ch ??*n v?* t?i:
M??*t ong hoa b?ch ??*n v?* t?i l?* nh?ng nguyên li?u t? nhiên giúp nâng cao s?c ?? kháng v?* h? mi?n d?ch trong c? th?. S??* d?ng h?n h?p n?*y, b?n có th? tr? c?m l?nh ho?c viêm h?ng thông th??ng. N?u b?n kh?e m?nh, b?n v?n có th? s??* d?ng h?n h?p n?*y h?*ng ng?*y.
Chu?n b? 4-5 tép t?i bóc s?ch b?, ???*p d??*p v?* tr?n ??u v?i 1 chén nh? m??*t ong hoa b?ch ??*n. ?em ch?ng cách th?y h?n h?p, ??n khi ng??*i th?y mùi t?i h?ng h?c thì b?n có th? t?t b?p. ?? ngu?i v?* s??* d?ng tr?c ti?p. M?i l?n s??* d?ng 1-2 mu?ng café. Ng?*y u?ng 2 l?n.
M??*t ong hoa b?ch ??*n v?* g?ng:
N?u b?n l?* ng??i d? ?ng v?i t?i ho?c s? mùi h?c t? t?i thì b?n ho?*n to?*n có th? dùng g?ng ?? thay th?. H?n h?p n?*y r?t t?t cho nh?ng b?n b? c?m l?nh nh? s?c nóng ??n to?*n thân t? g?ng.
Chu?n b? 1 c? g?ng gi?*, ?em r??*a s?ch v?* c?o v?, sau ?ó ?em s?t th?*nh t?ng s?i nh?, m?ng. Tr?n ??u g?ng v?* 200ml m??*t ong hoa b?ch ??*n. Sau 5-6 ti?ng ??ng h?, khi nh?ng s?i g?ng ?ã có d?u hi?u s?n v?* h?i qu?n l?i thì b?n có th? ?em ra s??* d?ng. M?i l?n 1-2 mu?ng café. Ng?*y u?ng 2 l?n. B?n nên b?o qu?n h?n h?p trong l? th?y tinh ? n?i khô mát ?? s??* d?ng lâu d?*i.
Ngo?*i ra, b?n có th? hoa m??*t ong hoa b?ch ??*n v?i n??c ?m v?* s??* d?ng h?*ng ng?*y, thay th? các món ?? ng?t nhi?u hóa ch?t hay thêm n?m v?*o các món ?n h?*ng ng?*y. Nó không ch? có l?i cho s?c kh?e m?* h??ng v? còn vô cùng th?m ngon v?* d? ch?u.
Giá m??*t ong r?ng?
M??*t ong hoa b?ch ??*n ch?a ???c s?n xu?t t?i Vi?t Nam, ph?n l?n s?n ph?m n?*y ???c nh??*p kh?u t? Úc nên giá m??*t ong r?ng nguyên ch?t s? cao h?n so v?i s?n ph?m m??*t ong thông th??ng. Tuy nhiên, tác d?ng m?* nó mang l?i l?* vô cùng hi?u qu?. N?u có ?i?u ki?n v? t?*i ch?*nh, m??*t ong hoa b?ch ??*n l?* m?t s?n ph?m m?* b?n nên tham kh?o ?? s??* d?ng trong gia ?ình.
M??*t ong h?u c? nguyên ch?t Eucalyptus Organic Honey c?a Wealthy Health ???c ki?m ??nh b?i B? Y t? Úc v?i ch?ng nh??*n NASAA, ???c s?n xu?t 100% h?u c? t? m??*t ong nguyên ch?t c?a Úc s? mang ??n hi?u qu? th?c s? không ch? trong vi?c b? sung dinh d??ng cho c? th? m?* còn l?* ngu?n nguyên li?u l?*m ??p v?* tr? nám t? nhiên cho ph? n?. M??*t ong v?a có công d?ng l?*m ??p v?a giúp h? tr? s?c kho? cho ng??i l?n v?* tr? em.
B?o qu?n: n?i thoáng mát
H?n s??* d?ng: không gi?i h?n s??* d?ng
S?n ph?m m??*t ong h?u c? Wealthy Health ???c nh??*p kh?u v?* phân ph?i ??c quy?n b?i Công ty TNHH Xu?t nh??*p kh?u Tâm An Gia
??a ch?: 755 L?y Bán B?*ch, P. Phú Th? Hòa, Q. Tân Phú, Tp. H? Ch?* Minh.
?i?n tho?i liên h?: 0938.697.627 Mrs. Linh.
Công ty chúng tôi ?ang tìm ki?m nh?* phân ph?i v?* ??i lý trên to?*n qu?c.
R?t mong nh??*n ???c s? h?p tác c?a Quý khách!

T? khóa:
M??*t ong nguyên ch?t, m??*t ong r?ng nguyên ch?t, giá m??*t ong r?ng, giá m??*t ong r?ng nguyên ch?t, m??*t ong h?u c? Wealthy Health
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0